Fornlämningar och fornfynd

Länsstyrelsen ansvarar för fornlämningar och fornfynd i länet. Kontakta oss om du till exempel upptäcker en skada på en fornlämning, har hittat ett fornfynd eller planerar ett arbete vid en fornlämning.

Länsstyrelsen ska se till att fornlämningar i länet blir bevarade och inte kommer till skada. Alla fornlämningar har ett automatiskt skydd genom kulturmiljölagen. Det gäller både de fornlämningar som vi redan känner till och de som ännu inte har upptäckts.

Kontakta Länsstyrelsen om du:

 • planerar ett arbete som riskerar att påverka en fornlämning
 • har hittat ett fornfynd
 • upptäcker en skada på en fornlämning
 • vill ha råd om hur du kan skydda och vårda en fornlämning.

Riksantikvarieämbetets karttjänst Fornsök innehåller information om alla i nuläget kända registrerade fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar i Sverige.

Fornsök, Riksantikvarieämbetet Länk till annan webbplats.

Förfrågan om fornlämning

Som en del i planeringen av markarbeten behöver du kontakta Länsstyrelsen för att reda ut om ingreppet kan påverka fornlämningar. Kontakta oss i god tid innan det planerade arbetet. Om Länsstyrelsen bedömer att det kan finnas fornlämningar inom området kan en arkeologisk utredning bli aktuell. Syftet med den arkeologiska utredningen är att klargöra om fornlämningar berörs.

Skicka förfrågan om fornlämning

Skicka en förfrågan om fornlämning om du planerar markarbete som riskerar att påverka en fornlämning.

Vad är en fornlämning?

Fornlämningar är spåren efter varaktigt övergiven mänsklig verksamhet som har tillkommit före år 1850. Det kan till exempel vara gravfält, ruiner och rester efter äldre bosättningar på landet eller i staden. Fornlämningar är skyddade enligt Kulturmiljölagen. En lämning från år 1850 eller senare är inte fornlämning utan kallas för övrig kulturhistorisk lämning. En sådan har inte samma lagskydd, men ska visas hänsyn och aktsamhet.

För mer information om fornlämningar se

Riksantikvarieämbetet webbplats-vägledning fornlämningsbegreppet och fornlämningsförklaring Länk till annan webbplats.

Arkeologi i tre steg

Innan arbete påbörjas på en plats, är det nödvändigt att ta reda på om fornlämningar berörs. Om det inte går att anpassa arbetet, kan den som ska bygga (företagaren), ansöka om att få fornlämningen borttagen.

Arkeologi görs ofta i tre steg:

 1. Arkeologisk utredning – för att ta reda på om det finns fornlämningar på platsen. Utredningen kan i sin tur delas in i två steg - steg 1, som innebär kart- och arkivstudier samt inventering, och steg 2 som innebär grävning i form av sökschaktning.
 2. Arkeologisk förundersökning – för att ta reda på vad det är för typ av fornlämningar.
 3. Arkeologisk undersökning – för att vetenskapligt dokumentera och till sist ta bort fornlämningarna.

Det är länsstyrelsen som beslutar om det är nödvändigt med en arkeologisk utredning eller undersökning. Företagaren står för kostnaden för arkeologin.

Länsstyrelsen väljer vilka arkeologer som ska utföra undersökningen, och begär in en kostnadsberäkning. Länsstyrelsen tar ställning till om kostnaden är rimlig i förhållande till vetenskapliga krav. Företagaren får offerten för kännedom innan Länsstyrelsen fattar beslut om att arkeologin kan sätta igång.

Riksantikvarieämbetet har information om den arkeologiska processen

Den uppdragsarkeologiska processen Länk till annan webbplats.

Sök tillstånd för ingrepp i eller vid en fornlämning

Du behöver ett tillstånd från Länsstyrelsen innan du startar ett arbete som riskerar att påverka eller förstöra en fornlämning. Till exempel om du ska

 • bygga ett hus
 • anlägga en väg
 • gräva ned en kabel
 • anlägga en plantering.

I första hand ska du planera arbetet så att du undviker fornlämningar. Vår utgångspunkt är att fornlämningar ska bevaras, men vi kan i vissa fall ge tillstånd till ett ingrepp.

Vad säger kulturmiljölagen om fornlämningar?

Kulturmiljölagen säger att du behöver tillstånd från Länsstyrelsen för att:

 • rubba
 • ta bort
 • gräva ut
 • täcka över
 • ändra eller skada en fornlämning.

Tänk på att ett markområde runt varje fornlämning också är skyddat. Om du är osäker på hur stort det skyddade området är kan du kontakta Länsstyrelsen. Även en nyupptäckt fornlämning har ett omedelbart skydd.

Vad ansökan ska innehålla

En ansökan ska innehålla uppgifter om

 • vilket arbete du planerar
 • hur stort markområde som kommer att påverkas (exempel: 10 x 20 meter stort och 1,0 meter djupt)
 • vem som är fastighetsägare
 • fastighetsbeteckning.

Fornlämningsärenden i skog

Kulturmiljöer i skogen kan bli skadade av skogsmaskiner i samband med avverkning och markberedning. Du bör alltid samråda med Länsstyrelsen inför bränning, åtgärder på befintlig väg, askåterföring och gödsling. Du behöver tillstånd för

 • markberedning
 • plantering
 • nyanläggande av väg
 • skyddsdikning
 • stubbskörd.

Du som som markägare behöver kontakta oss för att samråda om fornlämningar och vid behov söka tillstånd när du planerar arbeten i skogen. Det räcker alltså inte med att göra en ansökan via Skogsstyrelsens e-tjänst, du behöver också kontakta oss i de fall som fornlämningar berörs.

Anmälan vid fornlämning i skog

Har du fornlämningar som berörs behöver du skicka en kopia på avverkningsanmälan till oss.

Anmälan skickas till:
E-post: jonkoping@lansstyrelsen.se

Har du hittat ett fornfynd?

Den som hittar ett fornfynd är i vissa fall skyldig att rapportera det till Länsstyrelsen eller till Polisen. Det är sedan Riksantikvarieämbetet som beslutar om staten ska lösa in fornfyndet och i så fall vilken ersättning och hittelön upphittaren får.

Vad säger kulturmiljölagen om fornfynd?

Ett fornfynd är ett föremål som saknar ägare och som påträffas vid en fornlämning eller på en annan plats och kan antas vara från någon tid före 1850. I Kulturmiljölagen står det att staten har rätt att lösa in fornfynd som

 • helt eller delvis består av guld, silver, koppar, brons eller annan legering med koppar
 • består av två eller flera föremål som kan antas ha blivit nedlagda tillsammans.

Kontakta oss om du hittat ett fornfynd

Om du har hittat ett fornfynd som staten har rätt att lösa in ska du anmäla det till oss eller till polisen. Om fyndet hör till en fartygslämning kan du även välja att kontakta Kustbevakningen. Du som är upphittare kan då bli skyldig att lämna ifrån dig fornfyndet mot ett kvitto och att uppge var, när och hur du påträffade det.

Att använda metallsökare kräver tillstånd

För att skydda våra fornlämningar är det enligt kulturmiljölagen förbjudet att använda metallsökare utan tillstånd från Länsstyrelsen. Vi ger endast tillstånd som gäller för ett begränsat område, och aldrig i områden i anslutning till fornlämningar.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss