Kyrkliga kulturminnen

Vill du ändra eller flytta ett kyrkligt kulturminne? Då kan du behöva söka tillstånd hos Länsstyrelsen. Vi ger även råd om vård- och underhållsplaner.

Många av Sveriges kyrkobyggnader, kyrkotomter, begravningsplatser och kyrkliga inventarier är skyddade genom kulturmiljölagen. Det gäller även för vissa kyrkor som tidigare ägts av Svenska kyrkan, men sålts till annan ägare. En ändring i ett kyrkligt kulturminne kräver ett tillstånd från Länsstyrelsen. Vi ger också råd och yttrar oss i frågor om vård- och underhållsplaner.

Vård- och underhållsplaner

Som förvaltare av en kyrkobyggnad, en kyrkotomt eller en begravningsplats är du skyldig att vårda och underhålla den så att de kulturhistoriska värdena inte minskar. Därför ska det alltid finnas en vård- och underhållsplan. Länsstyrelsen ska ha möjlighet att yttra sig när du tar fram en ny vård- och underhållsplan eller reviderar en befintlig plan. 

Föreskrifter om kyrkliga kulturminnen

Enligt Riksantikvarieämbetets föreskrifter om kyrkliga kulturminnen är det ägaren till en kyrkobyggnad, kyrkotomt eller begravningsplats som ansvarar för att det finns en vård- och underhållsplan. Vilka åtgärder som ska preciseras i planen varierar från objekt till objekt. Planen ska revideras med ett intervall om högst tio år. Enligt föreskrifterna ska Länsstyrelsen ges möjlighet att yttra sig över planen.

Tillstånd att förändra ett kyrkligt kulturminne

Du behöver söka tillstånd från Länsstyrelsen om du planerar ändringar i en kyrkobyggnad, på en kyrkotomt eller en begravningsplats.

Ett tillstånd innehåller ofta villkor för hur ändringarna ska utföras och hur arbetet ska dokumenteras. Underhållsarbeten eller akuta reparationer kräver normalt inget tillstånd.

Kulturmiljölagen

I kulturmiljölagen står att kyrkor, kyrkotomter och begravningsplatser som är uppförda för Svenska kyrkan före 1940 inte får ändras på ett väsentligt sätt utan tillstånd från Länsstyrelsen. Det gäller även för vissa nyare kyrkor, begravningsplatser och för kyrkliga inventarier med höga kulturhistoriska värden, oavsett ålder.

När behöver jag tillstånd?

Du behöver alltid ett tillstånd från Länsstyrelsens om du ska

  • riva, flytta eller bygga om en kyrkobyggnad
  • ändra exteriör eller interiör i en kyrkobyggnad, med dess fasta inredning och konstnärliga utsmyckning
  • ändra färgsättning
  • utvidga tomt eller begravningsplats
  • uppföra eller väsentlig ändra byggnader, murar, portaler, andra fasta anordningar eller vegetationen
  • ändra medveten gestaltning av vegetationen.

Ta hjälp av en antikvarie

Det är viktigt att du tidigt i en renoverings- eller förändringsprocess tar hjälp av en antikvarisk expert. Antikvarien ska se till att de kulturhistoriska värdena bevaras och kan även skriva den konsekvensbeskrivning som du ska bifoga vid en ansökan. Länsstyrelsen kan ställa krav på att en antikvarie ska medverka under hela arbetet. Antikvariska experter att anlita finns på museer och inom privata företag.

Kontakta gärna Länsstyrelsen innan du söker tillstånd

Det är Länsstyrelsen som bedömer om en förändring kräver ett tillstånd. Kontakta oss om du känner dig osäker. Du kan också lämna förslag på vilken antikvarisk expert som ska följa arbetet. Länsstyrelsen kan då bedöma om personen, företaget eller institutionen uppfyller kraven.

Tillstånd att ändra eller flytta kyrkliga inventarier

Kyrkliga inventarier i Svenska kyrkan som har kulturhistoriskt värde och är upptagna i kyrkans inventarieförteckning är skyddade genom kulturmiljölagen, oavsett ålder. Skyddet gäller även om inventarierna inte förvaras i kyrkan. Inventarier som ägs av enskild omfattas däremot inte av kulturmiljölagen. Enligt kulturmiljölagen behövs ett tillstånd från Länsstyrelsen om kyrkliga inventarier av kulturhistoriskt värde ska

  • repareras/konserveras eller ändras
  • flyttas från den plats där de sedan gammalt hör hemma
  • avföras från förteckningen
  • avyttras.

Anmäla ansvariga för förteckning över kyrkliga inventarier

Enligt kulturmiljölagen ska varje församling i Svenska kyrkan utse två personer som ansvarar för att det finns en förteckning över de kyrkliga inventarierna. Församlingen ska anmäla till Länsstyrelsen vilka personer som har utsetts som ansvariga.

Ansöka om kyrkoantikvarisk ersättning

Den som ska ansöka om kyrkoantikvarisk ersättning eller kyrkounderhållsbidrag från Svenska kyrkans stift kan behöva ett tillstånd eller ett yttrande från Länsstyrelsen. Kontakta oss i god tid innan du ska lämna din ansökan till stiftet.

Kyrkliga kulturminnen i Jönköpings län

I Jönköpings län finns en variation av kyrkor med allt från de mindre medeltida- till de stora nyklassicistiska 1800-talskyrkorna och modernismens mer strama kyrkobyggnader. Alla berättande sin historia om den tid de byggts och brukats i. Av naturliga skäl har de ofta genomgått ombyggnationer under århundradena och återspeglar därmed en stor variation av olika tiders ideal vad gäller konst, arkitektur och liturgi.

Våra kyrkor är en del av vårt gemensamma kulturarv. De tillhör oss alla, oavsett om vi är medlemmar i Svenska kyrkan eller ej. Kyrkan är ofta socknens äldsta byggnad, kanske med ursprung i tidig medeltid och var under det förindustriella Sverige bygdens centralpunkt.

Unik historia ur ett internationellt perspektiv

Ett flerhundraårigt brukande har gjort våra kyrkor till självklara inslag och orienteringspunkter i landskapet, och de har ofta ett starkt identitetsvärde för den lokala befolkningen. De berättar om forna tiders byggnadsskick och konsthantverk, med bland annat bevarade murverk och takkonstruktioner från 1100-talet och framåt i en omfattning som är unik även ur ett internationellt perspektiv.

För att även våra framtida generationer ska kunna ta del av detta kulturarv är det viktigt att kyrkorna vårdas- och underhålls med sådana material och metoder som lämpar sig bäst för deras bevarande.

Kultur- och naturvärden kan samexistera

Begravningsplatserna är också en betydelsefull del av det gemensamma kulturarvet. Gravstenar och gravmonument berättar om vilka som levt och verkat i bygden, sociala strukturer, yrkesgrupper samt gravskickets utveckling och förändring.

Kyrkogårdarna är därtill betydelsefulla gröna lungor i stadsmiljöerna och viktiga parker för vila och meditation. Senare anlagda kyrkogårdar kan ha stora trädgårdsarkitektoniska värden. Kyrkogårdarna är även ett gott exempel på där kultur- och naturvärden ofta samexisterar.

Föremålen ger en förståelse för platsens historia

Kyrkorna innehåller många gånger ett rikt omfång av inventarier med höga kulturhistoriska värden. Som exempel kan nämnas krucifix, dopfuntar, altartavlor, huvudbanér, ljuskronor, kyrkklockor, vapen och rustningar.Genom föremålen får vi en förståelse för platsens historia och för de släkter och människor som tjänat bygden. De är även ett arv efter de många hantverkare och konstnärer som skapat föremål av hög kvalitet för kyrkans räkning.

Inom Jönköpings län finns tre stift – Växjö, Linköping och Skara. I varje stift finns en regional samverkansgrupp där personer från Svenska kyrkan och kulturmiljövården ingår. Den kyrkoantikvariska ersättningen söks hos respektive stift.

Underhåll och restaurering

Här hittar du kompetens inom underhåll och restaurering av kulturhistoriskt värdefulla byggnader

Byggnadsvårdsföretagens webbplatslänk till annan webbplats

Kontakt