Mäns våld mot kvinnor

Arbetar du inom kommun, region eller organisation med frågor som rör mäns våld mot kvinnor? Då kan du få kompetensstöd från Länsstyrelsen. Vi arbetar för att stärka samverkan mellan myndigheter, kommuner, landsting och regioner, civilsamhällets organisationer och andra aktörer.

Länsstyrelserna har ett särskilt ansvar för att den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor får genomslag i länen. Vår roll är att stödja och skapa förutsättningar för att varje län ska uppnå intentionerna i den nationella strategin.

Vad innefattar mäns våld mot kvinnor?

Mäns våld mot kvinnor innefattar:

 • Alla former av fysiskt, psykiskt och sexuellt våld mot kvinnor och flickor.
 • Våld i nära relationer, riktad mot kvinnor, flickor, män, pojkar och HBTQ-personer.
 • Hedersrelaterat våld och förtryck, inklusive: barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning av kvinnor och flickor.
 • Prostitution och människohandel för sexuella ändamål.
 • Kommersialisering och exploatering av kvinnokroppen i reklam, medier och pornografi.

Inom våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck, prostitution och människohandel för sexuella ändamål är målet med strategin även att motverka att män, pojkar och HBTQ-personer utsätts för våld, och att kvinnor, flickor och HBTQ-personer utövar våld.

Vad gör Länsstyrelsen?

Länsstyrelsen arbetar framförallt med att stödja och stärka samordningen av insatser, stödja verksamhetsutveckling och bidra med kunskap och metoder. Vi fångar upp och skickar vidare viktiga frågor från den kommunala nivån till den nationella nivån.

Exempel på vad vi gör:

 • kommunbesök
 • leder länssamverkan
 • håller i olika nätverk
 • erbjuder kompetensstöd.

Nationell strategi

Det finns en nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Den innehåller fyra vägledande målsättningar.

Vägledande målsättningar:

 • Ett utökat och förebyggande arbete mot våld.
 • Förbättrad upptäckt av våld och starkare skydd och stöd för våldsutsatta kvinnor och barn.
 • Effektivare brottsbekämpning.
 • Förbättrad kunskap och metodutveckling.

En nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor hos regeringenlänk till annan webbplats

Nationellt kompetensteam för hedersrelaterat våld och förtryck

Länsstyrelsen i Östergötland har ett särskilt uppdrag att ge kompetensstöd till myndigheter, landsting, regioner, kommuner och civilsamhället inom området hedersrelaterat våld och förtryck. Läs mer på webbplatsen Hedersförtryck.se

Webbplatsen Hedersförtryck.selänk till annan webbplats

Nationell stödtelefon

Länsstyrelsen Östergötland driver en nationell stödtelefon för rådgivning. Hit kan du ringa angående ärenden som rör barn och vuxna som är utsatta eller riskerar att utsättas för:

 • hedersrelaterat våld och förtryck
 • barnäktenskap
 • tvångsäktenskap
 • könsstympning.

Den nationella stödtelefonen når du på telefonnummer 010-223 57 60

Telefonen är bemannad helgfria vardagar, måndag till fredag, klockan 09.00-16.00.

Regionskoordinatorer mot prostitution och människohandel

Regionskoordinatorerna mot prostitution och människohandel stödjer Jämställdhetsmyndigheterna i dessa frågor. Du kan kontakta dem om du behöver råd och vägledning när någon befinner sig i prostitution eller är utsatt för människohandel.

Ring telefonnummer 020-390 000 eller kontakta koordinatorn i regionen. Du hittar kontaktuppgifter hos Nationellt metodstöd mot prostitution och människohandel (NMT).

Regionkoordinatorer på NMT:s webbplatslänk till annan webbplats

Barn som upplever våld eller själva utsätts för våld

Barn är särskilt sårbara för kränkningar, trakasserier, hot om våld och våld. Sårbarheten är extra påtaglig för:

 • små och späda barn
 • barn med funktionsnedsättning
 • barn med kronisk sjukdom
 • barn med otillräckligt vuxenstöd
 • ungdomar som har en sexuell identitet, en könsidentitet eller ett könsuttryck som avviker från normen.

Barn som upplever våld eller själva utsätts för våld är offer för brott och kan vara i behov av stöd och skydd. Länsstyrelsen strävar efter att fler aktörer ska få en kontextuell förståelse för barn som upplever våld och på så vis bli bättre på att identifiera dem.

Mer information

Barnafrid är ett nationellt kunskapscenter som samlar och sprider kunskap om våld och andra övergrepp mot barn.

Barnafridlänk till annan webbplats

Stiftelsen Allmänna Barnhuset är en statlig stiftelse om har i uppdrag att utveckla och stödja metod- och kunskapsutveckling för att stärka barn och ungdomar i socialt utsatta situationer.

Allmänna barnhusetlänk till annan webbplats

Regionalt kompetensstöd

Länsstyrelsen kan bidra med kunskap, metoder och implementeringsstöd till myndigheter, landsting, kommuner och civilsamhället. I stödet ingår bland annat att sprida kunskap inom området mäns våld mot kvinnor via webbutbildningar, webbstöd, konferenser, utbildningsdagar, kampanjer med mera.

Webbstöd för kommuner är ett metod- och kompetensstöd för dig som arbetar inom kommunen och behöver mer kunskap om området mäns våld mot kvinnor. I webbstödet finns praktiskt inriktade texter, publikationer från berörda myndigheter samt reportage i form av ”lärande exempel” från olika kommuner.

Ta del av webbstöden på Nationellt centrum för kvinnofrids (NCK) webbplats.

Webbstöd för kommuner på NCK:s webbplatslänk till annan webbplats

Webbstöd för vården vänder sig till dig som arbetar inom hälso- och sjukvården och tandvården, och som möter patienter som utsatts för till exempel våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck, könsstympning eller sexuellt våld.

Ta del av webbstöden på Nationellt centrum för kvinnofrids (NCK) webbplats.

Webbstöd för vården på NCK:s webbplatslänk till annan webbplats

Infogeneratorn är Länsstyrelsens verktyg som hjälper dig att kvalitetssäkra din kommuns, landstings eller regions information om våld och föräldraskapsstöd. Informationen kan tas fram på flera olika språk.

Verktyget Infogeneratornlänk till annan webbplats

Webbkurs om våld är en webbaserad introduktionskurs som ger grundläggande kunskap om mäns våld mot kvinnor med fokus på våld i nära relationer. Kursen vänder sig i första hand till dig som arbetar inom socialtjänsten. Men den kan också användas av yrkesverksamma inom vård, omsorg, skola och rättsväsende, och av organisationer inom civilsamhället.

På Nationellt centrum för kvinnofrids (NCK) webbplats kan du läsa mer om kursen.

Webbkurs om våld på NCK:s webbplatslänk till annan webbplats

Gå introduktionskursen om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationerlänk till annan webbplats

Webbutbildningen om könsstympning av flickor och kvinnor ger en översiktlig bild av vad könsstympning är, hur vanligt det är och hur sjukvården kan arbeta förebyggande för att förhindra att flickor i Sverige blir utsatta. Syftet är att ge dig generell kunskap om ämnet och om hur du kan ge ett gott bemötande.

Utbildningen riktar sig i första hand till sjuksköterskor, barnmorskor och läkare, men är även lämplig för andra som möter flickor och kvinnor som har blivit eller riskerar att bli könsstympade.

Webbutbildningen hålls av Socialstyrelsen.

Gå webbutbildningen om könsstympning av flickor och kvinnorlänk till annan webbplats

Webbutbildningen riktar sig till dig som arbetar med barn och unga och behöver mer kunskap om människohandel och sexuell exploatering.

Läs mer om utbildningen hos Nationellt metodstöd mot prostitution och människohandel (NMT).

Människohandel med barn och unga på NMT:s webbplatslänk till annan webbplats

Gå webbutbildningen om människohandel med barn och ungalänk till annan webbplats

Socialstyrelsen erbjuder två webbutbildningar om sex mot ersättning. Den ena riktar sig till personer som arbetar med vuxna, och den andra till dem som arbetar med barn och unga. Det finns även skriftligt utbildningsmaterial för de två inriktningarna, som kompletterar och fördjupar innehållet i webbutbildningarna.

Läs mer om webbutbildningarna och utbildningsmaterialet på Socialstyrelsens webbplats.

Sex mot ersättning – webbutbildningar och skriftligt utbildningsmaterial på Socialstyrelsens webbplatslänk till annan webbplats

Gå webbutbildningen Sex mot ersättning – om stöd och hjälp till vuxnalänk till annan webbplats

Gå webbutbildningen Sex mot ersättning – om stöd och skydd till barn och ungalänk till annan webbplats

Bygga broar är ett projekt som vi tillsammans med Länsstyrelsen Västra Götaland, Skåne och Östergötland står bakom. Inom detta projekt vill de bidra till ett strategiskt, långsiktigt och systematiskt värdegrundsarbete inom förskola och skola men även andra verksamheter som möter barn, unga och familjer. De erbjuder handledning och stöd i den långsiktiga implementeringen av ett intersektionellt förhållningssätt i verksamheten där målet är att personalen ska bli trygga i sitt bemötande och förhållnings sätt.

Bygga broar har sin förankring i mänskliga rättigheter, barnkonventionen, socialtjänstlagen och förskolans och skolans styrdokumnet samt andra dokumnet som framhåller barn och ungas rättigheter till ett eget liv utan våld.

Bygga broarlänk till annan webbplats

Regionalt strategiarbete

Länsstyrelsen är regional samordnare för uppdraget att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor, och genomföra den nationella strategin. Detta gör vi genom att ta fram regionala strategier och handlingsplaner i samverkan med kommuner, landsting och regioner, myndigheter och civilsamhället.

Utveckling av tidigt förebyggande insatser

Våldsförebyggande arbete innebär att sätta in åtgärder som syftar till att förhindra att våld uppstår eller upprepas. Länsstyrelsen arbetar med att främja utvecklingen av förebyggande insatser mot våld genom att bland annat stötta spridning av våldsförebyggande skol- och föräldrastödsprogram och behandlingsprogram som riktar sig till våldsutövare.

Utvecklingsarbetet sker i nära samverkan med regionala och lokala aktörer som kommuner, landsting och regioner, myndigheter och organisationer från civilsamhället.

Regional strategi

Halland har tagit fram en regional strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. I den finns Hallands utmaningar beskrivna.

Särskilda utmaningar i Hallands län:

 • Belastning inom Socialtjänst och skola 
 • Personalomsättning inom offentliga sektorn 
 • Polisens tillgänglighet 
 • Olika förutsättningar mellan länets kommuner 
 • Svårigheter att få generell statistik 
 • Avsaknad av evidensbaserade metoder 
 • Bostadsbrist 
 • Avsaknad av adekvata insatser i form av skyddade boenden för utsatta grupper

En regional strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnorPDF

Hallands handlingsplan - Att förebygga och bekämpa våld i nära relationerPDF

Regional handbok - Våld i nära relationer

Våld och förtryck i hederns namn

Länsstyrelsen i Hallands län har i uppdrag att förmedla utvecklingsmedel till förebyggande insatser gällande våld och förtryck i hederns namn. Regeringen har avsatt medel till Länsstyrelserna för att främja och lämna stöd till insatser för att motverka våld och förtryck i hederns namn.

Länsstyrelsen i Hallands län har tilldelats totalt 250 000 kronor för detta ändamål under 2018.

Ansök om utvecklingsmedel

Så här ansöker du om utvecklingsmedel för våld och förtryck i hederns namn:

 1. Fyll i blanketten:
  Ansökan om projektmedel för hedersrelaterat våldPDF
 2. Skicka in blanketten till: halland@lansstyrelsen.se
 3. Ansökan ska vara på Länsstyrelsen senast den 11 juni 2018
 4. Vid beviljat utvecklingsmedel behöver du rekvirera.

Rekvirera vid beviljat utvecklingsmedel

Vid beviljat utvecklingsmedel behöver du rekvirera. Så här gör du:

 1. Fyll i blanketten:
  Rekvirera beviljat utvecklingsmedelPDF
 2. Skicka in blanketten till:
  Länsstyrelsen i Halland län
  Att: Sigun Lilja
  Utvecklingsenheten
  301 86 Halmstad
 • Kommuner
 • myndigheter
 • organisationer
 • stiftelser

Arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck är en del av det generella arbetet för att motverka mäns våld mot kvinnor. Verksamheten ska i möjligaste mån samordnas med det generella arbetet för att motverka mäns våld mot kvinnor. För 2018 ska insatser/projekt med följande inriktning prioriteras:  

 • Utbildning för personal inom berörda verksamheter
 • Utveckling och integrering av arbetet i aktörernas ordinarie verksamheter
 • Utveckling av samarbete mellan berörda aktörer på lokal och regional nivå
 • Insatser för att öka kunskapen och medvetandet om frågorna 
 • Insatser som fångar upp aktivt deltagande och organiserar dem som riskerar att utsättas för hot och våld
 • Insatser som syftar till att förhindra att unga blir gifta mot sin vilja
 • Insatser som stimulerar till bildande av nätverk inom verksamheter för dem som kommer i kontakt med målgruppen
 • Särskild prioritet ska ges till insatser för att främja användningen av verksamma förebyggande insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck och dess olika uttryck som t.ex. tvångsäktenskap, barnäktenskap och könsstympning 

Dessa riktlinjer gäller även för stöd till insatser där HBT-personer (homo- och bisexuella av båda könen samt transpersoner) utgör målgrupp

 • Ansökan ska avse en period på 12 månader med start senast i november 2018. 
 • Ansökan ska vara förankrad i ansvarig politisk nämnd, förenings-/organisationsstyrelse eller motsvarande.
 • Av ansökan ska det framgå: syfte med insatsen, tidplan för insatsen, tidplan för insatsens genomförande, vem/vilka som berörs av insatsen, metod samt en plan för uppföljning och utvärdering som står i relation till insatsernas storlek.

Slutrapport och delrapport avseende medel för förebyggande insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck samt medel för att motverka att unga blir gifta mot sin vilja. 

DelrapportPDF

SlutrapportPDF

Kontakt