ANDTS - förebyggande arbete

Länsstyrelsen samordnar länets ANDTS-förebyggande arbete genom utbildning och stöd till kommuner, och tillsyn av kommunens kontroller av bland annat serveringstillstånd.

Länsstyrelsen har ett särskilt ansvar för att samordna och utveckla det förebyggande arbetet mot alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel (ANDTS) i länet. Målet är ett samhälle fritt från narkotika och dopning, minskade medicinska skador orsakade av alkohol och ett minskat tobaksbruk.

Vi samordnar insatser i det ANDTS-förebyggande arbetet på regional nivå genom

 • utbildning och information till kommuner
 • tillsyn av kommunernas kontroll av bland annat åldersgränser, serveringstillstånd och rökförbud i offentliga miljöer.

Regional ANDTS-samordning

Samarbete är en nödvändighet för framgång i ANDTS-arbetet, inte minst inom det förebyggande området. En välfungerande samverkan mellan den regionala samordningen och tillsynen är också av stor betydelse för genomförandet av ANDTS-strategin i länet.

Det praktiska arbetet sker i kommunerna och i regionen och varje kommun kan utifrån sin problembild identifiera vilka insatser som de vill prioritera.

Hallands arbete med ANDTS

Länsstyrelsen samordnar representanter och ansvariga från alla kommuner, Region Halland, polisen, Kriminalvården, Tullverket, Hallands idrottsförbund, Systembolaget, IOGT-NTO och Högskolan.

Vi erbjuder utbildningar, föreläsningar och workshops inom alkohol, narkotika, doping och tobaksfrågor, för skolpersonal, hälso-och sjukvården, fackliga organisationer, arbetsgivare och föreningar. Målet är att förebygga problem genom kunskap, policyarbete, tydlig kommunikation och systematiskt arbete.

ANDT och organiserad brottslighet

Det finns ett starkt samband mellan ANDT och organiserad brottslighet. Varje flaska som köps av smuggelsprit, illegal tobak, all narkotika och dopningspreparat bidrar till finansiering av kriminell verksamhet. Därför är det viktigt att minska tillgången och sträva efter att efterfrågan försvinner.

Personer som använder, missbrukar eller är beroende av ANDT ska erbjudas vård, stöd och behandling. Det är därför betydelsefullt att arbetsgivare, föreningar och samtliga organisationer samarbetar för att tidigt upptäcka och ge de som behöver möjlighet till professionell vård och behandling.

Droganvändandet i Halland

Under 2017 har vi tillsammans med polisen och länets kommuner arbetat med förebyggande arbete mot användning av cannabis. Detta arbete har bestått av provtagning av avloppsvattnet för att mäta nivån narkotiska preparat. I och med detta arbete går det att ta fram en lägesbild på hur droganvändandet i Halland ser ut. Detta är en viktig del av den lägesbild som arbetet utgår ifrån. Det är även viktigt i det fortsatta arbetet med hur vi ska följa upp droganvändandet i Halland, samt hur vi ökar förutsättningarna att prioritera insatser och resurser för varje ort. Förhoppningen är att det ska vara ett löpande arbete för att följa utvecklingen över tid.

Rapport om narkotikaspår i avloppsvattnet i Halland

Öka kunskapen kring ANDTS

Andra insatser som olika aktörer i Halland ska prioritera är att öka kunskapen om ANDT och brottsprevention bland föräldrar, föreningar, lärare och vuxna som i
sin profession möter barn och unga i olika sammanhang och på olika arenor.


Ambitionen med arbetet är:

 • att tydliggöra vuxnas roll som förebilder
 • att stå för nolltolerans mot alkohol och droger
 • att ge mod och kunskaper, så att vuxna kan ta samtalet kring ANDT och möta unga.

Länsstyrelsen i Halland står bakom Tobacco endgame Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. om ett rökfritt Sverige 2025.

Broschyren om alkohol, narkotika, doping och tobak

Länsstyrelsen i Hallands län har tagit fram en broschyr med information om alkohol, narkotika, dopning och tobak och vilka lagar som gäller i Sverige.

Broschyren är fratagen för dig som är ny i Sverige.

Om alkohol, narkotika, dopning och tobak för dig som är ny i Sverige

Målen med ANDT-arbetet

Strategin innehåller sex mål som tillsammans ska bidra till att uppnå det övergripande målet "Ett samhälle fritt från narkotika och dopning, minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och ett minskat tobaksbruk".

De sex målen är:

 • Tillgång till alkohol, narkotika, dopningsmedel och tobak ska minska.
 • Antalet barn och unga som börjar använda narkotika, dopningsmedel och tobak eller debuterar tidigt med alkohol ska successivt minska.
 • Antalet kvinnor och män samt flickor och pojkar som utvecklar skadligt bruk, missbruk eller beroende av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak ska successivt minska.
 • Kvinnor och män samt flickor och pojkar med missbruk eller beroende ska utifrån sina förutsättningar och behov ha ökad tillgänglighet till vård och stöd av god kvalitet.
 • Antalet kvinnor och män samt flickor och pojkar som dör och skadas på grund av sitt eget eller andras bruk av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak ska minska.
 • En folkhälsobaserad syn på ANDT inom EU och internationellt.

En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2016-2020: Mål och insatsområden hos regeringen.se Länk till annan webbplats.

Regeringens samlade strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitik 2016 - 2020 Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen i Hallands län

Välkommen att kontakta oss på:

Telefon 010 - 224 30 00 (Växel)