Risk för skogsbrand i Hallands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Vattenorganisationer och luftvårdsförbund

Vattenorganisationer och luftvårdsorganisationer är ideella organisationer som jobbar nationellt, regionalt eller lokalt med olika frågor inom vattenvård och luftvård. Länsstyrelsen bidrar till arbetet på olika sätt.

Länsstyrelsen medverkar till arbetet i olika vattenorganisationer och luftvårdsorganisationer. I vissa organisationer är vi medlemmar och i andra fall ger vi endast råd och stöd till organisationerna.

Vattenorganisationer

Vattenvårdsförbund, vattenvårdsföreningar, vattenförbund och vattenråd är ideella organisationer där kommuner, markägare, kraftbolag, industrier och andra intressenter kan ingå. Länsstyrelsens roll i organisationerna kan vara mycket varierande.

De olika vattenorganisationerna är regionala eller lokala samverkansorgan. Här kan deltagarna mötas och diskutera sig fram till gemensamma lösningar i vattenfrågor. Länsstyrelsen kan i vissa fall vara medlem i organisationerna och kan ha en samordnande och stödjande roll.

Var finns det vattenråd i Halland?

I Halland finns det vattenråd i Fylleån, Genevadsån, Himleån, Kungsbackaån, Lagan, Smedjeån (arbetsgrupp inom Lagan), Nissan, Rolfsån/Lygnern, Skintan, Stensån, Suseån, Törlan/Ramsjökanal, Viskan, Skuttran (arbetsgrupp inom Viskan) och Ätran.

Det finns även ett vattenråd för kustvattnet, Kattegatts kustvattenråd, som sträcker sig från Kungsbacka i norr till Ängelholm i söder. För varje enskilt vattenråd finns en kontaktperson på respektive berörd Länsstyrelse.

Ta gärna kontakt med ditt vattenråd för att få information om hur du kan delta, bidra och påverka hur vattenförvaltningen ser ut.

Saknas det ett vattenråd där du bor eller verkar? Vill du bilda ett vattenråd så går det bra att kontakta beredningssekretariatet på din Länsstyrelse.

Varför har vi vattenråd?

Arbetet inom vattenförvaltningen i Sverige ska vara öppet och genomföras i dialog med berörda. Vattenråd är en frivillig sammanslutning som ska involvera så många berörda i ett avrinningsområde som möjligt. Vattenrådet ska sträva efter att ha en helhetssyn över frågor som rör grundvatten, ytvatten och kustvatten inom rådets avrinningsområde.

Rådens uppgift är att fungera som ett lokalt forum och en länk mellan de berörda i avrinningsområdet och myndigheterna för vattenfrågor. Aktiva och väl fungerande vattenråd har förutsättningar att bli en viktig och inflytelserik röst i den samverkan som föregår beslut i vattenförvaltningsfrågor.

Mer information om vattenförvaltning

Luftvårdsorganisationer

Luftvårdsförbund och luftvårdsföreningar är ideella organisationer där kommuner, företag och andra organisationer är medlemmar. Luftvårdsorganisationerna arbetar för att samordna åtgärder som förbättrar luftkvalitén i regionen och i hela landet.

Länsstyrelsen ger stöd och råd till organisationerna.

Arbetet med luftfrågor i Halland

I Halland finns inget luftvårdsförbund utan arbetet med luftfrågor
sker genom ett samarbete mellan regionala myndigheter, kommuner och företag där Länsstyrelsen har den samordnande rollen.

Halland tillhör ett av landets mest utsatta områden när det gäller nedfall av försurande svavel och kväve. Flera decenniers surt nedfall har gjort markvattnet i skogen försurat, med oönskade följdeffekter som höga halter av giftigt oorganiskt aluminium i ytvattnet och ett ökat läckage av kväve till kustvattnet. Till största del kommer nedfallet från utländska källor.

Sedan 1985 finns ett nationellt samordnat mätprogram för nedfall av luftföroreningar och markvattenkvalitet i skogsmark - Krondroppsnätet. I Halland sker mätningar på fem ytor spridda från Kungsbacka till Laholm. Krondroppsnätet bedrivs på uppdrag av luftvårdsförbund, länsstyrelser, Naturvårdsverket och företag.

Krondroppsnätets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hur fungerar mätningarna?

Genom uppsamling och analys av krondropp (regnvatten) från trädkronorna samt mätningar av markvatten och lufthalter på öppet fält får vi information om belastningen av luftföroreningar och dess effekter på vegetation, mark och vatten. Mätningarna kompletteras med modellberäkningar på regional nivå.

Resultaten sammanställs och presenteras i en årlig rapport.

Rapporten ”Krondroppsnätet i södra Sverige - övervakning av luftföroreningar och dess effekter i skogsmiljön”, på webbplatsen Krondroppsnätet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss