Regional vattenförsörjningsplan

Medvetenheten om vårt vatten och behovet av att planera för användningen har ökat efter de senaste somrarnas låga grundvattennivåer och torka. En säker vattenförsörjning är en viktig del av samhällets infrastruktur. Det innebär att dricksvattenförsörjningen är säkerställd genom att tillgången på vatten motsvarar behovet.

Ett förändrat klimat ändrar förutsättningarna för samhället och skapar utmaningar för vattenförsörjningen. Prognoser kring framtidens klimat visar på att vi kan förvänta oss större variationer i tillgången av vatten. Högre temperaturer leder till längre växtsäsonger och ökad avdunstning vilket påverkar vattenbalansen.

Under vissa perioder kommer torka att bli vanligare och mängden vatten som finns tillgänglig för dricksvatten och bevattning minskar. Förändringar i mängden nederbörd, fördelningen mellan säsonger och påverkan på kvaliteten gör att vi behöver planera och anpassa vår framtida vattenförsörjning.

Vi tar fram en plan för Halland

Vi behöver skydda våra vattenresurser för framtiden. En regional vattenförsörjningsplan för Hallands län håller därför på att tas fram.

Syftet med planen är att

  • ta fram en bild av vattenförsörjningen och säkra tillgången på dricksvatten på lång sikt i Hallands län
  • peka ut de viktigaste regionala vattenresurserna så de kan skyddas
  • ta fram ett underlag som är användbart vid samhällsplanering, miljö- och hälsoskydd, beredskap, prövning och klimatanpassning på kommunal och regional nivå
  • arbeta för en samverkan kring dricksvattenfrågan i länet och verka för hållbara lösningar och åtgärder.

Länets kunskap är en förutsättning

Tyréns AB tar fram den regionala vattenförsörjningsplanen på uppdrag av Länsstyrelsen. Den kompetens och kunskap som finns inom länets kommuner är en viktig förutsättning i arbetet. Länsstyrelsen samverkar med länets kommuner och vattenproducenter samt regionen i arbetet med att ta fram planen. Även angränsande län är delaktiga i arbetet.

Fokus i planarbetet är den allmänna vattenförsörjningen, men hänsyn tas även till enskild vattenförsörjning samt annan vattenanvändning som jordbruket och industrin.

Den regionala vattenförsörjningsplanen är på remiss under våren 2021.

Kontakt

Länsstyrelsen i Hallands län

Välkommen att kontakta oss på:

Telefon 010 - 224 30 00 (Växel)