Transport av avfall

Transporterar du avfall yrkesmässigt? Du behöver ansöka om tillstånd eller anmäla det till Länsstyrelsen. Du ska även anmäla om du samlar in farligt avfall eller är handlare eller mäklare av avfall.

Du som transporterar avfall yrkesmässigt behöver ansöka om tillstånd eller anmäla det till Länsstyrelsen.

Transporterar du mer än 100 kilo eller 100 liter farligt avfall per år ska du ansöka om tillstånd. Du ska också ansöka om tillstånd om du ska transportera avfall som inte är farligt men överstiger 10 ton eller 50 kubikmeter per år. Avfallet ska ha uppkommit i en yrkesmässig verksamhet.

Transporterar du mindre än 100 kilo eller 100 liter farligt avfall per år räcker det att anmäla det. Du behöver också anmäla om du samlar in farligt avfall eller om du är handlare eller mäklare av avfall.

Gör ansökan eller anmälan i vår e-tjänst

Både ansökan och anmälan av transport av avfall görs i vår e-tjänst.

Avgifter

 • Anmälan: 320 kronor.
 • Transporttillstånd för farligt avfall med/utan övrigt avfall: 2 900 kronor.
 • Transporttillstånd för endast övrigt avfall: 1 660 kronor.

Betalning i vår e-tjänst

När du skickar in ansökan via vår e-tjänst kan du välja att betala direkt i e-tjänsten med kort (Visa eller Mastercard) eller till bankgiro med OCR-nummer. Uppgifter om bankgiro och OCR-nummer får du i samband med att du skickat in ansökan via e-tjänsten.

Avfall som alltid måste transporteras med tillstånd

Vid transport av avfall som innehåller något av dessa behöver du alltid tillstånd till transport av avfall:

 • kvicksilver som utgörs av annat än hela lysrör eller andra ljuskällor
 • cyanid
 • kadmium
 • PCB-produkter.

Avfall som är undantagna från tillståndsplikten

Det finns undantag från tillståndsplikt för vissa avfallstyper. Om du endast transporterar dessa behöver du bara lämna in en anmälan om transport av farligt avfall.

Följande avfallslag är undantagna från tillståndsplikten:

 • avfall som innehåller farliga jordbrukskemikalier (avfallstyp 02 01 08*),
 • flygaska och pannaska från oljeförbränning (avfallstyp 10 01 04*),
 • smittförande avfall (avfallstyper 18 01 03* och 18 02 02*)
 • asbestinnehållande avfall (avfallstyper 06 07 01* och 17 06 01*)
 • avfall från förbränning eller pyrolys av hushållsavfall och liknande handels-, industri- och institutionsavfall (19 01 05*, 19 01 06*, 19 01 07*, 19 01 10*, 19 01 13* och 19 01 15*).

Vilka uppgifter behöver jag lämna vid anmälan/ansökan

Administrativa uppgifter som:

 • verksamhetens namn
 • organisationsnummer
 • adress
 • kontaktperson
 • telefonnummer
 • e-postadress.

Vid anmälan intygas endast att anmälan gäller för transporter av farligt avfall som sammanlagt understiger 100 kilo eller 100 liter per år.

Handlare och mäklare lämnar en beskrivning över verksamheten.

Vid ansökan om tillstånd lämnas följande uppgifter:

 1. Vilka avfallslag ni ska transportera. Är det farligt avfall eller avfall som inte är farligt avfall eller båda delarna? Avfallskoder finns i Avfallsförordningen bilaga 4.
 2. Hur ska avfallet transporteras (styckegods- container- flak- eller tanktransport)
 3. Har verksamheten förare med ADR-förarintyg.
 4. Har företaget registrerad säkerhetsrådgivare hos Myndigheten för samhällskydd och beredskap.
 5. Har verksamheten yrkestrafiktillstånd.
 6. Vid tanktransport som är farligt gods ska det även finnas ”Fordonscertifikat för tanktransport”.
 7. En kort beskrivning den huvudsakliga verksamheten samt bakgrund till transporterna av avfallet. En beskrivning av relevanta utbildningar eller erfarenhet till avfallstransporterna samt om verksamheten är miljöcertifierad etc.

Yrkesmässiga transporter av avfall

Yrkesmässiga transporter av farligt och övrigt avfall kräver alltid tillstånd. Till yrkesmässiga transporter räknas transporter av någon annans avfall.

Tänk på att även om du köper eller får materialet kan det räknas som yrkesmässig transport av avfall.

Om du utför en service och tar med dig avfallet kan det räknas som yrkesmässig transport av avfall.

För att kunna ansöka om tillstånd till transport av alla slag av farligt avfall kräver vi att föraren har ADR-förarintyg (tillstånd att köra farligt gods).

Har bolaget inte förare med ADR-förarintyg är det istället möjligt att söka tillstånd till transport av alla slag av farligt avfall som inte är farligt gods enligt farligt godslagstiftningen (ADR-S).

Om företaget saknar yrkestrafiktillstånd behöver du uppge de avfallskoder som du tänker transportera. Avfallskoderna finns i bilaga 4 i avfallsförordningen.

Avfallsförordningen på riksdagens webbplatslänk till annan webbplats

Kontrollera avfallstransportörer

I vårt webbregister Kontrollera avfallstransportörer kan du kontrollera företag med gällande tillstånd och anmälningar för transport och hantering av avfall.

Webbregistret kontrollera avfallstransportörerlänk till annan webbplats

Insamling/handlare och mäklare

Vid hantering av avfall såsom yrkesmässig insamling, handlare eller mäklare av avfall ska verksamheten anmälas till Länsstyrelsen. Till insamling räknas butiker där kunder lämnar in avfall som exempelvis batterier och elektronikskrot. Mäklare förmedlar avfallstransporter.

Andra tillstånd

Yrkesmässig trafik får endast bedrivas av den som har trafiktillstånd. Ansökan om trafiktillstånd prövas av Transportstyrelsen.

Yrkestrafiktillstånd hos Transportstyrelsenlänk till annan webbplats

Farligt avfall kan även vara farligt gods. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) vägleder om vad som gäller för farligt gods. Reglerna för farligt gods (ADR) gäller parallellt med avfallsbestämmelserna i miljöbalken.

Det finns särskilda bestämmelser om gränsöverskridande avfallstransporter. Naturvårdsverket beslutar om export och import av avfall.

Gränsöverskridande transporter av avfall – export och import hos Naturvårdsverketlänk till annan webbplats

Kontakt

Länsstyrelsen i Hallands län

Välkommen att kontakta oss på:

Telefon 010 - 224 30 00 (Växel)