Halländsk webbinarieserie

Länsstyrelsen i Hallands län driver en webbinarieserie på temat energi och klimat. Kom gärna med förslag eller önskemål på ämnen eller föredragshållare.

Syfte och målgrupp

Webbinarierna syftar till att stärka kompetensen kring energi och klimat samt att fungera som ett forum för regional dialog för att därigenom påskynda energi- och klimatomställningen i Halland.

Huvudsaklig målgrupp är tjänstepersoner hos länets kommuner och hos Region Halland. Webbinarierna är även öppna för andra intresserade såsom politiker, näringslivsrepresentanter och allmänhet.

Webbinarierna är 60 minuter långa och består av max 45 minuter föreläsning och minst 15 minuters diskussion med fokus på hur lärdomarna kan tillämpas lokalt och regionalt i Halland.

Webbinarium 2024

Planeringen och bokningen av 2024-års webbinarium är i full gång. Vi fyller på med fler webbinarier så snart de är bokade.

Energigemenskaper och lokala elnät i tätort och på landsbygd

Torsdagen 8 februari, klockan 15-16.00

Solceller och laddning av elbilar ställer nya krav på lågspänningsnätet. Lokal samordning i form av energigemenskaper och överliggande elnät kan fungera som kostnadseffektiva lösningar, vilka även fungerar som flexibilitetsresurser.

På detta webbinarium kommer intresseorganisationen ”Sveriges Energigemenskaper” förklara vad energigemenskaper och virtuella elnät är och vilka nyttor de kan bidra med i såväl tätort som på landsbygd. Vidare kommer juridiska lösningar och lösningar för olika ägarformer att diskuteras.

Medverkande:
Mats Karlström, entreprenör och systemlösare, styrelseledamot Sveriges Energigemenskaper.
Lena Rainer, ordförande Sveriges Energigemenskaper.

Anmäl dig till webbinaret den 8 februari Länk till annan webbplats.

Energieffektiv arkitektur - gör fastigheten effektiv redan från start!

Tisdagen den 19 mars 2024, klockan 15-16

Redan innan en fastighet tar form är det viktigt att tänka i termer av effektiv energianvändning och begränsad klimatpåverkan. I samspelet mellan arkitekten och projektets energisamordnare kan man uppnå ett lågt energibehov och klimatavtryck genom hela byggnadens livslängd. Är kanske till och med arkitekten egentligen den viktigaste "energiexperten"?

Medverkande:
Stefan Lindsköld, Vd på energikonsultbolaget Aktea Energy
Lotta Sundell, Arkitekt SAR/MSA och kontorschef på White i Halmstad

Anmäl dig till webbinaret den 19 mars

Solceller på mark

Tisdagen den 16 april 2024, klockan 15-16

Information om solbruk, resultat från Sveriges första agrivoltaiska forskningsprojekt samt nuläge avseende lagstiftning m.m.

Vi får information om solbruk och exempel på resultat från utvärderingen av det första agrivoltaiska systemet i Sverige samt en översikt avseende forskningsläget framåt. Vidare ges en inblick i nuläget avseende regelverk och aktuella domar rörande solceller på mark samt något om trender internationellt.

Medverkande:
Bengt Stridh, Universitetslektor på Mälardalens Universitet
Eric Eliasson, Energi- och Klimatstrateg, Länsstyrelsen Skåne

Anmäl dig till webbinariet den 16 april

Från energieffektivisering till smarta städer

Tisdagen den 14 maj 2024, klockan 15-16

Fastighetsbranschen har ett stort ansvar för en av mänsklighetens ödesfrågor – klimatutmaningen. För att branschen ska bidra till den nödvändiga energi- och klimatomställningen, så krävs bland annat en effektiv och smart användning av fossilfri energi. Under denna presentation kommer Jonas Tannerstad, som har flerårig erfarenhet av energieffektivisering och effekthantering i fastighetsbranschen, beskriva beprövad erfarenhet från det framgångsrika arbetet i Örebro kring långtgående energieffektivisering, hur hus kan bli smarta och smarta tillsammans, och hur byggnader kan bli en del av lösningen på den utmaning som nu finns med effektuttag i elnätet.

Medverkande:
Jonas Tannerstad, chef för El & Automation, Örebro Bostäder

Anmäl dig till webbinariet den 14 maj

2023

Beteendeförändringar – lärdomar från oljekrisen och från aktuell beteende- och genusforskning

Diskussionen kring energi- och klimatomställning handlar i hög utsträckning om nya tekniska lösningar. Beteendeförändringar såsom energihushållning hamnar ofta i skymundan, trots att de ofta är enkla att implementera och att de har hög lönsamhet. Forskare vid Science, Technology and Society på Chalmers tekniska högskola har undersökt vilka lärdomar som kan dras utifrån 1970-talets oljekris och hur aktuell beteende- och genusforskning kan bidra till en effektiv energiomställning.

Medverkande var Anna Åberg, senior forskare vid Science, Technology and Society på Chalmers tekniska högskola.

Energidelning på kvarters- eller stadsdelsnivå

Det finns en stor energibesparingspotential i fastighetssektorn. En metod som kan användas för att tillvarata delar av denna potential är att låta byggnader inom samma stadsdel eller kvarter dela värme- och kylöverskott genom slutna lågtemperaturssystem.

På webbinariet ger fjärrvärmeforskaren Sven Werner en introduktion. Därefter redogör E.ON Energiinfrastruktur för sina erfarenheter från Medicon Village i Lund, där 15 fastigheter anslutits till ett gemensamt system. Målsättningen är att systemet ska minska behovet av tillförd energi med cirka 65 procent.

Medverkande var Sven Werner, Seniorprofessor verksam vid Högskolan i Halmstad,
Richard Havinger och Mats Carselid, E.ON Energiinfrastruktur.

Självförsörjande på el genom småskalig vätgasproduktion (Sjöbohem)

Efter att under lång tid jobbat med energieffektivisering inom Sjöbohem, så ville de ta det hela ett steg längre genom att även börja producera sin egen energi med hjälp av sol- och vindkraft samt nyttjande av vätgaslager. Förvaltningschef Kent Tillberg på Sjöbohem berättar om resan fram till deras färdiga Hydrobust-anläggning liksom erfarenheterna från två års drift av densamma.

Vi får även höra om planerna på att utveckla den befintliga anläggningen genom att bygga en vätgastankstation för de egna fordonen.

Medverkade gjorde Kent Tillberg, Förvaltningschef, AB Sjöbohem, Sjöbo kommun.

Solhybrider – energioptimering genom samkörning av solceller och bergvärmeanläggningar

I ett solhybridsystem kombineras solceller och bergvärme. Vätska från borrhålet kyler solcellerna och värms upp innan den återförs till borrhålet. Därmed fungerar borrhålet som ett energilager. På så sätt kan överskottsvärme från sommaren användas under vintern. Kylningen av solcellerna medför ökad elproduktion och längre livslängd för solcellerna. På webbinariet medverkar Kungsbackaföretaget Samster som jobbat med solhybrider i tio år samt aktörer som använt tekniken. Medverkande var Oscar Skogsén, försäljningschef och Jonas Qvarfordt, projektör vid Samster.

Koldioxidbudgetar - regional rådighet och kvantitativa färdplaner

Paula Lenninger (doktorand) och Martin Wetterstedt (forskare) jobbar i två projekt relaterade till koldioxidbudgetar. Det ena projektet, som finansieras av Energimyndighetens samhällsvetenskapliga program MESAM, handlar om att studera koldioxidbudgeten som ett regionalt verktyg och om att förstå hur aspekter som rådighet och tid (behov av att agera snabbt) hanteras i Västerbotten, Östergötland och Västra Götaland. Det andra projektet, vilket är finansierat av Vinnova, berör kvantitativa färdplaner och en process för att förankra en färdplan demokratiskt. I det projektet ingår bland annat region Uppsala och Västra Götalandsregionen samt ett antal kommuner. På webbinariet medverkade även Martin Wetterstedt (forskare) och Paula Lenninger (doktorand) vid Institutionen för Geovetenskaper – Naturresurser och Hållbar utveckling, Uppsala Universitet

Optimering av solelnytta genom smart mikronät och involvering av brukare

Mikronät och energigemenskaper kan bidra till ökad nytta och ökad lönsamhet för egenproducerad solel. Eksta Bostads AB, Högskolan i Halmstad och WSP har genomfört ett pilotprojekt kring detta i Fjärås i Kungsbacka. Inom projektet har även en affärsmodell tagits fram, med syfte att engagera hyresgäster att med ändrat beteende bidra till att optimera systemet i området. På webbinariet medverkade blanda annat Christer Kilesjö, VD, Eksta Bostads AB och Charlotta Winkler, doktorand vid Högskolan i Halmstad och solenergiexpert på WSP.

Elektrifiering av tunga lastbilstransporter i Halland

Initiativet REEL samlar transportköpare, åkerier, elnätsbolag samt leverantörer av lastbilar och laddutrustning. På webbinariet presenterade projektledaren resultat från initiativet och förde en diskussion kring hur elektrifieringen av den halländska transportsektorn kan komma till stånd. På webbinariet medverkade även regionala aktörer med inspel.

Fossilfria transporter – vad är på gång och hur kan offentliga aktörer bidra till omställning?

Martin Ahrne från BioDriv Öst har mångårig erfarenhet från flera projekt kring arbete med omställning av transportsektorn. På detta webbinarium kommer han att diskutera vad som är på gång inom transportsektorn, exempelvis när det gäller nya EU-regler. Vidare kommer konkreta tips och operativa vägledningar till offentliga aktörer att presenteras, bland annat rörande upphandling samt kring insamling och redovisning av statistik.

Kommunernas 13 uppgifter – en guide för kommuner i klimatomställningen

Maria Ivansson från föreningen Klimatkommunerna berättar om hur lokal klimatomställning kan se ut, vilka fördelar på hälsa, näringsliv och trivsel den kan föra med sig.

2022

Lokala initiativ för ökad flexibilitet i elsystemet

Behovet av en mer flexibel elanvändning ökar när en allt större del av elproduktionen blir väderberoende. På detta webbinarium diskuteras olika tekniska och affärsmässiga lösningar som kan implementeras lokalt.

Kommunala laddplaner

Hur kan kommuner, fastighetsbolag och elnätsbolag främja etablering av publik och icke-publik laddinfrastruktur? På detta webbinarium berättar Växjö kommun hur man tillsammans med flera verksamheter har samverkat för att ta fram en laddinfrastrukturplan för kommunen.

Återvätning av övergiven jordbruksmark som klimatåtgärd

I vilken mån kan återvätning av övergiven jordbruksmark på torvjordar fungera som en lämplig klimatåtgärd i Halland? Webbinariet utgår från en regional analys "Övergivna mulljordar i Hallands län" som genomfördes av Hushållningssällskapet hösten 2020.

Främja fastighetsnära bilpooler

Hur kan kommuner och fastighetsbolag främja etablering av fastighetsnära bilpooler? Hur kan bilpooler kombineras med andra former av delad mobilitet? På detta webbinarium får du svar på frågorna av Sara Boije af Gennäs, trafikkonsult på Trivector Traffic.

Energi- och klimatläget i Halland 2022

På detta webbinarium presenteras lokal och regional energi- och klimatstatistik från den då nypublicerade rapporten ”Energi- och klimatläget i Halland 2022”. Vidare förs en diskussion kring de halländska särdragen och kring de utmaningar som är särskilt angelägna att hantera lokalt och regionalt.

Takomläggning och solceller

Om du ska lägga om eller renovera tak är det också rätt tidpunkt att fundera på solceller. Kan taket anpassas så att du får in fler solpaneler eller så att installationen blir snyggare? Kan du kanske ersätta takmaterialet med solceller? David Larsson från Solisten går igenom vad som är viktigt att tänka på och vilka typer av lösningar som finns på marknaden. David har deltagit i flera forskningsprojekt om takrenovering med solceller och utvecklar också egna monteringslösningar med sikte på att utnyttja solelpotentialen i miljonprogrammet.

Hållbar mobilitet i staden - vad säger forskningen?

Linköpings kommun var tidigt ute med att ta fram en solelstrategi respektive handlingsplan för att få med fler fastighetsägare och näringsidkare på resan mot ett förnybart energisystem. Vi får ta del av deras arbete mot det långsiktiga målet att solceller år 2040 ska täcka minst en femtedel av elanvändningen.

Vi får även ta del av hur Halmstads kommun jobbat och vad de siktar på framöver i sitt lokala arbete med solelproduktionen i de egna fastigheterna i Halmstads kommun.

Kommunala mål och handlingsplaner kring solenergi

Linköpings kommun var tidigt ute med att ta fram en solelstrategi respektive handlingsplan för att få med fler fastighetsägare och näringsidkare på resan mot ett förnybart energisystem. Vi får ta del av deras arbete mot det långsiktiga målet att solceller år 2040 ska täcka minst en femtedel av elanvändningen.

Vi får även ta del av hur Halmstads kommun jobbat och vad de siktar på framöver i sitt lokala arbete med solelproduktionen i de egna fastigheterna i Halmstads kommun.

Vägledning för publik laddinfrastruktur

Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund har tagit fram en vägledning för publik laddning Länk till annan webbplats.. Denna ska vara ett stöd i kommunernas arbete med att ta fram riktlinjer och göra ställningstaganden kring placering av publika laddstationer. Materialet kan även användas för att ge kommunerna ett stöd kring olika parters roller och ansvar samt i övrigt i planprocesser och annat utvecklingsarbete.

Klimatsmart upphandling – lärdomar från Helsingborgs kommun

På detta webbinarium redovisar en kommunal inköpsenhet sitt arbete med att integrera klimat- och energiaspekter i upphandlingar av exempelvis transport- och entreprenadtjänster. Bland annat presenteras en Helsingborgsmodell enligt vilken andra kommuner snabbt kan komma i gång med hållbara upphandlingar. Helsingborgs kommun har fem gånger utsetts till Sveriges miljöbästa kommun i Aktuellt Hållbarhets kommunranking.

2021

Klimatklivet – ett investeringsstöd för lokala klimatinvesteringar

Sedan Klimatklivet infördes har 220 miljoner kronor beviljats i stöd till 150 olika projekt i Halland. På detta webbinarium kommer vi att informera om stödet och ge tips inför kommande ansökningsomgångar. Det kommer också att redovisas en regional analys av de projekt som beviljats. Vilka typer av projekt har fått stöd, hur ser fördelningen ut mellan olika kommuner etc?

Resepolicys och klimatväxling

Med en klimatstyrande mötes- och resepolicy kan en organisation styra mot resfria möten minimera flygresande, minska användningen av egen bil i tjänsten och uppmuntra till hållbart resande till och från arbetet. På webbinariet diskuteras hur en klimatstyrande mötes- och resepolicy kan utformas samt hur organisationer kan arbeta med klimatväxling, det vill säga hur en intern beskattning av flyg- och bilresor kan växlas mot olika klimatåtgärder.

Parkering – ett strategiskt verktyg för hållbart resande och attraktiva tätorter

Med klimatstyrande parkeringsplaner kan kommuner stimulera hållbart resande och skapa attraktiva tätorter. På webbinariet ges goda exempel på hur parkeringsanläggningar kan samnyttjas, hur olika grupper av parkerare kan prioriteras, hur prissättning kan styra trafik och skapa en effektiv ytanvändning samt hur man vid nybyggnation kan stimulera bilpooler och andra mobilitetstjänster genom flexibla och sänkta parkeringstal.

Bättre utnyttjande av tak och andra fasadytor för ökad solenergiproduktion

Det finns en stor potential att öka solenergiproduktionen om tak och fasadytor utnyttjas mer effektivt i såväl befintlig som ny bebyggelse. På webbinariet kommer det att diskuteras hur denna potential kan tillvaratas, exempelvis genom gestaltningshänsyn, olika verktyg och genom att utnyttja takytor på lagerlokaler. Vidare kommer strategier och processer kring implementering av solenergiprogram i byggproduktion presenteras.

Från scenarier till förändring – verktyg för omställning på lokal och regional nivå

Omställningstakten i samhället behöver öka kraftigt om vi ska nå klimat- och hållbarhetsmålen. På detta webbinarium kommer resultaten från projektet ”Från scenarier till förändring” att presenteras. Projektet syftar till att tillgängliggöra resultaten från forskningsprogrammet "Bortom BNP-tillväxt – Scenarier för ett hållbart samhällsbyggande" och att utveckla praktiska verktyg och metoder som kommuner och regioner kan använda för att driva omställningen på lokal och regional nivå – ett arbete som kräver gemensamma målbilder och processer som involverar många olika aktörer.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss