Bästeträsk – Sveriges nästa nationalpark

Bästeträsk

Bästeträsk med omgivning är ett fantastiskt område som består av en mosaik av alvarmarker, karsthällar, våtmarker, kust, sjöar och gamla skogar. Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Länsstyrelsen i Gotlands län och Region Gotland har nu inlett arbetet med att bilda en nationalpark i området.

Att bilda en nationalpark tar flera år. I arbetet ingår bland annat att köpa in mark och att tillgängliggöra området för besökare i form av vandringsleder samt entréer och anläggningar för friluftslivet. Arbetet sker i form av ett projekt i samverkan mellan Region Gotland, Länsstyrelsen i Gotlands län, Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket. Samverkan och delaktighet är viktiga delar i processen att bilda en nationalpark och många aktörer involveras. Delaktighet gör att nationalparken får en bättre utformning.

Under våren 2020 börjar vi kontakta ägare av mark som kan komma att ingå i nationalparken. Det är ett arbete som kommer att pågå under lång tid och vi räknar med att ta en första kontakt med berörda markägare mellan våren 2020 och sommaren 2021. 

Tidplan Bästeträsk

Genom att bilda nationalparker kan vi bevara vårt gemensamma natur- och kulturarv för framtiden. Nationalparkerna är också natursköna miljöer som ska inspirera och underlätta för människor att komma ut i naturen.

Upptäck naturen runt Bästeträsk

Variation kännetecknar naturen vid Bästeträsk. Här bildar skogar, alvarmarker, våtmarker och sjöar en mosaik av livsmiljöer för en mångfald av arter. Det är Gotlands sjörikaste område, med många mycket grunda sjöar. Våtmarker finns det också gott om, både stora agmyrar, rikkärr och fuktängar med en rik flora. Steniga stränder möter havet i tre väderstreck. Under havsytan är de marina värden höga med sjö gräsängar och blåmusslor.

Tallarna står glest på den magra marken och talldungarna varvas ofta med alvar. På sina håll finns inget jordtäcke alls och berggrunden blir synlig. I en del hällmarker bildar karstsprickor vackra mönster som formats av att vatten och kolsyra löser upp kalkstenen. Karsthällmarker är en ovanlig naturtyp i Sverige och de stora hällmarksområdena som finns här är bland de bästa exemplen som finns på Gotland.

Området är rikt på kulturhistoriska spår och även fornlämningar från olika tider. Odlingslandskapet och den omgivande skogen som präglats av bete genom åren, minner om hur marken brukats under lång tid. Hässleänget är ett av få områden med lövträd och ängsmarken hävdas med slåtter än i dag.

Nattskärra, solvända, kungsörn, apollofjäril, axveronika, backtimjan, halsbandsflugsnappare och gädda är några av de arter som trivs vid Bästeträsk.

Friluftsliv

Äldre småvägar och stigar leder den upptäcktslystna in bland naturvärden och kulturhistoriska miljöer. Här kan du cykla, vandra eller paddla på sommarhalvåret och med lite tur åka skridskor på vintern. Det är ett område som uppskattas av och används för rekreation av både närboende och långväga besökare.

Det finns många fina naturreservat på den här delen av Gotland. Klicka dig vidare till naturreservaten i kartan och planera din nästa utflykt.

Håll dig uppdaterad om arbetet med att bilda nationalpark vid Bästeträsk: Prenumerera på vårt nyhetsbrevlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs om hur länsstyrelsen hanterar personuppgifter:
www.lansstyrelsen.se/dataskyddlänk till annan webbplats

Kontakt