Bäl Aränget

Husgrund

Husgrund Foto: Länsstyrelsen Gotlands län

Här vid Aränget finns rester av sju stycken husgrunder från järnåldern, cirka 200-500 e.Kr. På Gotland kallar vi dessa husgrunder för kämpgravar.

Det vi idag kan se är rester från husens stengrunder och de hägnader som utgjordes av stenvastar.

Husens tak har troligtvis utgjorts av torv eller ag. Ag är ett halvgräs som växer på gotländska myrar. Traditionen av att använda ag som takmaterial lever kvar än i dag och ag återfinns på flertalet ekonomibyggnader runt om i landskapet. Länsstyrelsen lämnar årligen bidrag till taktäckning och omryftning för att bibehålla traditionen och kunskapen om materialet. 

Mitt i husen fanns en eller flera eldhärdar och röken från dem fick leta sig ut genom hål uppe i gavlarna. Husen saknade nämligen fönsteröppningar.

Utgrävningar av liknande husgrunder visar att byggnaderna har haft olika funktioner. Större hus har varit bostadshus och/eller kreatursstall, medan mindre hus har fungerat som förvaringsbod, vävstuga, smedja m.m.

I närheten låg åkrar och ängsmarker. Från ängarna togs hö och löv till djurens vinterfoder. Till skillnad från idag så hägnades åkermarkerna in istället för att hägna in djuren. Hägnaderna bildade ibland fägator som användes för att ta djuren ut till betet i skogen.

Omkring mitten av 500-talet e.Kr. verkar många gårdar ha övergivits. Varför vet vi inte men en teori är att man nu övergått till att bygga hus av trä, som inte lämnar några spår kvar ovan mark.

Bra att veta för dig som är besökare

  • Informationsskylten finns i anslutning till parkeringen.
  • För att komma till lämningarna behöver stätta passeras.
  • Det betar lamm i änget, tänk på att visa hänsyn och lämna inget skräp.

Kontakt

Serviceinformation

  • Informationstavla
  • Parkering

Information

Socken: Bäl
Karaktär: Husgrunder
Markägare: Privat
Skyddsform: Fornlämning
Länk till RAÄ fornsök Länk till annan webbplats.