Vatten

Vattenförvaltning handlar om att förbättra Sveriges vatten. Länsstyrelsen ansvarar bland annat för att bedöma statusen på länets vatten och föreslå åtgärder där det behövs.

Myndigheter, kommuner och organisationer arbetar med vattenförvaltning på olika sätt. Målet är att Sveriges sjöar, vattendrag, grundvatten och kustvatten ska nå god status 2021 eller senast 2027. Vatten som riskerar att inte uppfylla kraven måste åtgärdas.

Vad gör Länsstyrelsen?

  • Bedömer statusen på länets vatten (statusklassificering).
  • Föreslår åtgärder där det behövs.
  • Övervakar tillståndet.
  • Stöttar vattenråd och åtgärdsarbeten.
  • Ansvarig för prövning och tillsyn av anläggningar som kan påverka vattenmiljön.

Åtgärdsprogram för vatten

Sveriges vatten är indelat i fem vattendistrikt. Var sjätte år tar Länsstyrelsen och Vattenmyndigheterna fram förvaltningsplaner och åtgärdsprogram för varje distrikt.

Förvaltningsplanen

Förvaltningsplanen innehåller en sammanfattning av vattenförhållandena och vattenförvaltningen i vattendistriktet. Planen beskriver också inriktningen för det kommande arbetet.

Åtgärdsprogrammet

Åtgärdsprogrammet är en del av förvaltningsplanen. I programmet finns information om vilka åtgärder som behöver genomföras för att miljökvalitetsnormerna ska uppnås. Dessa åtgärder är juridiskt bindande och ska årligen rapporteras till vattenmyndigheterna.

Myndigheter och kommuner ansvarar för att åtgärderna i programmet utförs.

Detta gör Länsstyrelsen inom åtgärdsprogrammet:

  • Tillståndsprövningar
  • Tillsyn och omprövningar enligt Miljöbalken
  • Fysisk planering enligt plan- och bygglagen
  • Tar fram föreskrifter

Länsstyrelserna ansvarar för 12 åtgärder enligt vattenmyndighetens åtgärdsprogram. En av åtgärderna innebär att länsstyrelsen ska ha en plan för sitt åtgärdsarbete. I Länsstyrelsen Gävleborgs åtgärdsplan, VÅG, finns en femårsplan med konkreta aktiviteter för var och en av de 12 åtgärderna.

De 12 åtgärder som länsstyrelserna ansvarar för innebär följande:

1 – Prövning och tillsyn av tillståndspliktiga verksamheter

2 – Tillsyn vattenkraftverk och dammar

3 – Säkerställa genomförande av egenkontroll

4 – Tillsyn och inrättande av vattenskyddsområden, regional vattenförsörjningsplan och tillsyn vattenuttag

5 - Åtgärdsplan

6 - Utveckla rådgivningsverksamhet angående växtnäringsförluster samt minskning av växtskyddsmedel till vatten

7 - Utveckla tillsynsvägledning till kommunerna angående växtnäringsförluster samt minskning av växtskyddsmedel till vatten

8 - Tillsynsvägledning enskilda avlopp

9 - Vägledning till kommuner vid översikts- och detaljplanering

10 – Förorenade områden

11 – Kalkning av försurade sjöar och vattendrag

12 - Tillsyn av trafikverkets åtgärder i det allmänna väg- och järnvägsnätet

Interna länkar:

Länsstyrelsen Gävleborgs åtgärdsplan ”Vattenförvaltningsåtgärder för Gävleborgs länsstyrelse – VÅG”PDF

Reviderade aktivitetsplaner i VÅG för perioden 2019-2021PDF

Relaterad information

EU-direktiv för vattenförvaltningenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster  Vattenmyndigheternas webbplats

Miljökvalitetsnormer för ytvattenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster  Havs- och vattenmyndighetens webbplats

Vattenförvaltning för ytvattenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Havs- och vattenmyndighetens webbplats

Miljökvalitetsnormer för grundvattenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster  Havs- och vattenmyndighetens webbplats

Vattenförvaltning för grundvattenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster SGU:s Webbplats

Miljökvalitetsmålenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Naturvårdsverkets webbplats

 

Kontakt