Skyddsobjekt

Ett skyddsobjekt är samhällsviktig verksamhet som har ett förstärkt skydd utifrån svensk lag för att skyddas mot sabotage, terroristbrott, spioneri och grovt rån. Ett skyddsobjekt kan bestå av en byggnad, område eller annat objekt. Länsstyrelsen beslutar om civila objekt ska bli skyddsobjekt.

Ett beslut om skyddsobjekt innebär att obehöriga inte har tillträde till skyddsobjektet, detta kallas för tillträdesförbud. Tillträdesförbudet omfattar även tillträde med hjälp av en obemannad farkost, exempelvis överflygning med en drönare.

Genom ett särskilt beslut kan tillträdesförbudet kompletteras med ett förbud mot att göra avbildningar, beskrivningar eller mätningar av eller inom skyddsobjektet. Då är det exempelvis förbjudet att fotografera eller teckna av objektet.

Om det räcker för att tillgodose skyddsbehovet, kan tillträdesförbudet ersättas av ett avbildningsförbud eller av ett förbud mot att bada, dyka, ankra eller fiska.

Ett skyddsobjekt markeras tydligt med förbudsskyltar.

Ansöka om skyddsobjekt

Verksamhetsutövare som bedriver samhällsviktig verksamhet som behöver ett förstärkt skydd kan utifrån skyddslagen (2010:305) ansöka hos Länsstyrelsen om att få byggnader, andra anläggningar, områden och objekt beslutad som skyddsobjekt.

Gör ansökan om skyddsobjekt via vår ansökningsblankett. I blanketten finns instruktioner om hur ansökan ska fyllas i och vart den ska skickas. En ansökan per objekt krävs.

Verksamhetsutövaren som ansöker om beslut om skyddsobjekt ansvarar för att distribueringen av ansökan sker på ett säkert sätt. Exempelvis kan uppgifterna skickas till Länsstyrelsen med en godkänd speditör (som organiserar transporter) i ett säkerhetskuvert eller lämnas in direkt till Länsstyrelsen för vidare handläggning. Ansökan ska inte skickas in digitalt om den innehåller sekretess eller säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter.

Ansökan om skyddsobjekt

 1. Fyll i blanketten: Ansökan om skyddsobjekt Pdf, 3.3 MB.
 2. Använd en blankett per objekt. Ange om objektet är nytt eller om ansökan gäller ett tidigare skyddsobjekt.
 3. Skriv ut och skicka blanketten till:
  Länsstyrelsen Gävleborg, 801 70 Gävle

Länsstyrelsen bedömer och avväger

När Länsstyrelsen har tagit emot en ansökan gör vi en bedömning och en intresseavvägning innan beslut fattas. Kriterierna enligt skyddslagen måste vara uppfyllda och beslutet ska (om möjligt) inte medföra skada eller olägenhet för andra allmänna eller enskilda intressen. Skyddsobjektet får inte vara mer omfattande eller ingripande än vad som är nödvändigt för att skyddsbehovet ska uppfyllas.

När Länsstyrelsen har fattat beslut om ärendet skickas beslutet till mottagare som angetts i ansökan.

Objektägarens ansvar

Den som är objektägare bör genomföra en analys om ur vilket perspektiv verksamheten är skyddsvärd och hur förbuden ska upprätthållas utifrån beslutet om skyddsobjekt.

Skydd och bevakning bör vara dimensionerat efter skyddsvärdet. För att skyddslagen ska kunna tillämpas rätt ska en tydlig avgränsning finnas samt att objektet ska märkas med de förbud som gäller.

Objektägaren bör göra en noggrann beskrivning eller instruktion till den egna bevakningsorganisationen över det beslutade skyddsobjektet. I instruktionen bör eventuella förbud och variationer av förbudstyper finnas med. Det bör tydligt framgå och dokumenteras hur behörighet för tillträde regleras och styrs, vem som är behörig samt vem som beslutar om behörighet.

Allmänt om skyddsobjekt

Ett skyddsobjekt är vanligtvis utmärkt med gula skyltar. Skyltarna sitter på skyddsobjektet eller på avgränsningar i området runt skyddsobjektet, exempelvis på ett staket eller en grind. På skylten framgår det vem som beslutat om skyddsobjektet, utifrån vilket lagrum och vilka förbud som gäller.

Tillträde

Det är endast den som är behörig som har tillträde till skyddsobjektet.

Den som vill ha tillträde till ett skyddsobjekt eller som uppehåller sig vid ett skyddsobjekt är skyldig att på begäran av den som bevakar skyddsobjektet:

 1. uppge namn, ålder och bostadsadress
 2. gå med på kroppsvisitation som inte avser undersökning av brev eller annan enskild handling
 3. acceptera undersökning av fordon, fartyg och luftfartyg som har medförts till platsen.

Bevakning

När ett skyddsobjekt ska bevakas får polis, militär personal eller annan särskilt utsedd personal anlitas. En anlitad person som inte är polis benämns som skyddsvakt. Skyddsvakt utses genom ett särskilt förordnande av Länsstyrelsen.

Den som bevakar ett skyddsobjekt får besluta om kroppsvisitation och undersökning av fordon, fartyg och luftfartyg, om det behövs för att bevakningsuppgiften ska kunna fullgöras, eller för att söka efter föremål som kan tas i beslag.

Den som bevakar ett skyddsobjekt får även ingripa mot obemannade farkoster som befinner sig inom, i närheten av eller över ett skyddsobjekt på annat sätt än genom undersökning, om det behövs för att fullgöra bevakningsuppgiften. Våld mot farkosten får användas om andra medel är otillräckliga och det med hänsyn till omständigheterna är försvarligt.

Den som bevakar ett skyddsobjekt får även, om det behövs för att bevakningsuppgiften ska kunna fullgöras, avvisa, avlägsna eller, om en sådan åtgärd inte är tillräcklig, tillfälligt omhänderta en person inom eller invid skyddsobjektet, om personen

 1. överträder något förbud som gäller på grund av beslut enligt denna lag
 2. vägrar att på begäran lämna uppgift om namn, ålder eller bostadsort - eller lämnar uppgift om detta som skäligen kan antas vara oriktig
 3. vägrar att gå med på kroppsvisitation
 4. vägrar att acceptera undersökning av fordon, fartyg eller luftfartyg.

Vanliga frågor och svar

Skyddsobjekt är benämningen på byggnader, andra anläggningar, objekt och områden som enligt skyddslagen kan behöva ett förstärkt skydd mot sabotage, terroristbrott, grovt rån och spioneri samt röjande av andra hemliga uppgifter som rör totalförsvaret.

Skyddsobjekt är ofta uppmärkta med gula skyltar som visar vilka förbud som gäller.

Tillträdesförbud

Det vanligaste förbudet är tillträdesförbud, vilket betyder att det är endast personer som har tillåtelse som får vara på eller komma in på objektet.

När tillträdesförbud gäller är det heller inte tillåtet att flyga med drönare eller andra obemannade farkoster in över skyddsobjektet.

Andra förbud

Det kan även finnas andra förbud, exempelvis förbud att avbilda, beskriva eller mäta, bada, dyka, ankra eller fiska.

Ibland kan ett område vara beslutat skyddsobjekt för att skydda allmänheten, exempelvis skjutfält.

Ett vattenområde som utgör ett skyddsobjekt ska vara utmärkt på allmänna kartor och på sjökort så att man vet var området är.

Var uppmärksam på, och respektera förbuden som gäller för skyddsobjektet.

Var försiktig så att du inte bryter mot något av förbuden. Även om du gör detta av misstag riskerar du att bli omhändertagen och polisanmäld. Brottet kan leda till böter eller fängelse mellan sex månader och två år.

Är du behörig och vill komma in på ett skyddsobjekt måste du uppge ditt namn, ålder och adress.

Den som bevakar och skyddar ett skyddsobjekt kallas skyddsvakt. En skyddsvakt är beväpnad och har samma befogenheter som en polis, på och i närheten av ett skyddsobjekt.

Vad gör en skyddsvakt?

Skyddsvakten kan besluta om kroppsvisitation av personer, söka efter föremål samt undersöka fordon som tagits med till platsen. Skyddsvakten får även ta föremål i beslag. Skyddsvakten får inte öppna brev eller andra enskilda handlingar.

Om en person befinner sig i närheten av ett skyddsobjekt kan skyddsvakten besluta att personen ska uppge sitt namn, ålder och adress även om personen inte vill besöka objektet.

Förbudsskyltar

Ett skyddsobjekt är uppmärkt med förbudsskyltar. Förbudsskyltarna visar vilka förbud som gäller för skyddsobjektet. Det är utifrån skyddslagen varje persons ansvar att följa bestämmelserna som skyltarna informerar om.

Förbudsskyltar som finns för att upplysa om ett skyddsobjekt är utformade enligt exemplen nedan. Text och symboler på förbudsskyltar ska vara anpassade efter innehållet i ett beslut enligt skyddslagen. Det ska vara tydligt vilken myndighet som beslutat om skyddsobjektet.

Förbud mot tillträde:

Stoppskylt med texten Stopp. Skyddsobjekt förbud - mot tillträde utan tillstånd. Enligt skyddslagen (2010:305). Försvarsmakten.

Förbud mot tillträde under vissa tider:

Stoppskylt med texten Stopp. Skyddsobjekt förbud - mot tillträde utan tillstånd. Förbudet gäller under den tid som anges på anslag. Enligt skyddslagen (2010:305). Försvarsmakten.

Förbud mot tillträde samt förbud att ta fotografier, göra andra avbildningar, beskrivningar eller mätningar:

Stoppskylt med texten Stopp. Skyddsobjekt förbud - mot tillträde utan tillstånd - att fotografera, avbilda, beskriva eller mäta skyddsobjektet utan särskilt tillstånd. Enligt skyddslagen (2010:305). Länsstyrelsen.

Förbud mot tillträde samt förbud att inom ett skyddsobjekt ta fotografier, göra andra avbildningar, beskrivningar eller mätningar:

Stoppskylt med texten Stopp. Skyddsobjekt förbud - mot tillträde utan tillstånd - att inom skyddsobjektet fotografera, avbilda, beskriva eller mäta utan särskilt tillstånd. Enligt skyddslagen (2010:305). Försvarsmakten.

Förbud att ta fotografier, göra andra avbildningar, beskrivningar eller mätningar:

Skylt med texten Skyddsobjekt förbud - att fotografera, avbilda, beskriva eller mäta skyddsobjektet utan tillstånd. Enligt skyddslagen (2010:305). Försvarsmakten.

Engelsk version av skylten förbud att ta fotografier, göra andra avbildningar, beskrivningar eller mätningar:

Skylt med texten Vital installation prohibited - to photograph, copy, describe or measure this vital installation without prior permission. According to skyddslagen (2010:305). Swedish armed forces.

Förbud att bada, dyka, ankra och fiska:

Skylt med texten Skyddsobjekt förbud att - bada - dyka - ankra - fiska. Enligt skyddslagen (2010:305). Försvarsmakten.

Förbud att bada och dyka:

Skylt med texten Skyddsobjekt förbud att - bada - dyka. Enligt skyddslagen (2010:305). Försvarsmakten.

Skyddsobjekt för byggnad av kulturhistoriskt värde:

Stoppskylt med texten Stopp. Skyddsobjekt förbud - mot tillträde utan tillstånd. Enligt skyddslagen (2010:305). Försvarsmakten.

Kontakt

Länsstyrelsen Gävleborg

801 70 Gävle

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss