Bevakningsföretag

Bevakningsföretag behöver ansöka om auktorisation av företaget och om godkännande av personal. Skyddsvakter behöver ett särskilt godkännande. Länsstyrelsen hanterar alla dessa ansökningar.

Ett bevakningsföretag kan bland annat ha i uppgift att bevaka fastigheter, anläggningar, vissa verksamheter, offentliga tillställningar, värdetransporter eller en enskild person. För att få utöva auktorisationspliktig bevakning behöver företaget vara auktoriserat. All personal behöver dessutom godkännas av Länsstyrelsen. För skyddsvakter behövs ett särskilt godkännande.

Godkännande av personal

All personal måste godkännas av Länsstyrelsen innan de får arbeta hos ett bevakningsföretag. Det gäller även personal som inte är väktare. Det är bevakningsföretaget som ansöker om godkännande för sin personal.

Länsstyrelsen prövar personalen med avseende på laglydnad, medborgerlig pålitlighet samt lämplighet i övrigt. Vi kontrollerar eventuella uppgifter i belastningsregistret eller misstankeregistret, och skickar ärendet på remiss till Säkerhetspolisen.

Länsstyrelsen godkänner även hundar som ska användas i företagens bevakningsverksamhet.

Avgift för godkännande av personal

Avgiften för ansökan om godkännande av personal är 870 kronor. Ansökan behandlas inte förrän avgiften är betald.

Anmäl registertecknare för att använda våra e-tjänster

För att kunna använda våra e-tjänster behöver företaget anmäla en eller flera registertecknare, som får representera företaget. En registertecknare behöver e-legitimation.

Kontakta Länsstyrelsen för att anmäla registertecknare.

E-tjänster för bevakningsföretag

Registertecknare för ett bevakningsföretag kan använda vår e-tjänst för att:

  • Ansöka om godkännande av personal i ett auktoriserat bevakningsföretag.
  • Anmäla att en tidigare godkänd person anställts.
  • Anmäla att en tidigare godkänd person avslutat sin anställning eller uppdrag (avanmälan).

För att använda e-tjänsterna måste du logga in.

Auktorisation av bevakningsföretag

Bevakningsföretag behöver vara auktoriserade för att få utöva bevakning. För att få auktorisation krävs att verksamheten kommer att bedrivas på ett sakkunnigt och omdömesgillt sätt samt i överensstämmelse med god sed i branschen. Verksamheten får inte ha en olämplig inriktning.

När en ansökan prövas är det viktigt att företaget kan redovisa en lämplig organisation och planläggning av verksamheten. Ni måste ha auktorisation innan bevakningsverksamheten påbörjas. Det är alltså inte tillåtet att påbörja bevakningsverksamheten medan ansökan fortfarande prövas av Länsstyrelsen.

Avgift för auktorisation

Avgiften för ansökan om auktorisation är 4 600 kronor. Ansökan behandlas inte förrän avgiften är betald.

Vad händer när jag har skickat in min ansökan?

  1. Din ansökan registreras och får ett diarienummer.
  2. Länsstyrelsen utreder ditt ärende. Du måste betala avgiften innan handläggningen kan starta.
  3. Ärendet skickas på remiss till Polismyndigheten.
  4. Vi fattar beslut i ärendet.
  5. Du får beslutet hemskickat.
  6. Om du har fått ett delgivningskvitto ska det skrivas under när du har tagit del av beslutet. Skicka sedan tillbaka delgivningskvittot till oss så snart som möjligt.

Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga det inom tre veckor från det att du har fått ta del av det. Till varje beslut finns en instruktion om hur du ska göra för att överklaga beslutet.

Kontakta oss om du har frågor om utredningen eller beslutet.

Skyddsvakter behöver godkännas

Skyddsvakt kallas en person som bevakar ett skyddsobjekt och som inte är polis.

Skyddsvakter ska vara godkända av Länsstyrelsen i det län där de är folkbokförda. Godkännandet som skyddsvakt gäller under en bestämd tid. Det gäller bara för en specifik arbetsgivare eller uppdragsgivare eller för ett speciellt skyddsobjekt. Det är arbets- eller uppdragsgivaren som ansöker om godkännande.

Länsstyrelsen prövar personen med avseende på laglydnad, medborgerlig pålitlighet samt lämplighet i övrigt. Vi kontrollerar eventuella uppgifter i belastningsregistret eller misstankeregistret, och skickar ärendet på remiss till Säkerhetspolisen.

Kontakt

Länsstyrelsen Gävleborg

801 70 Gävle

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss