Aktuella varningsmeddelanden i Gävleborgs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Brandrisk och eldningsförbud

Länsstyrelsen har rätt att besluta om eldningsförbud utifrån lagen om skydd mot olyckor (LSO) när det råder stor risk för brand i skog och mark. Beslutet sker i samråd med länets räddnings­tjänster och utifrån SMHI:s prognoser. Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot eldningsförbudet kan dömas till böter.

På Länsstyrelsens Geoportal kan du se om det råder något eldningsförbud just nu Länk till annan webbplats.

Syftet med länsstyrelsens rätt att fatta beslut om eldningsförbud är att förebygga och förhindra bränder i skog och mark.

När länsstyrelsen fattar beslut om eldningsförbud informerar vi om detta tydligt på vår webbplats och i sociala medier. Vi skickar också ut information om att eldningsförbud råder till media. Länets kommuner och aktörer informeras också om eldningsförbudet.

Länsstyrelsen kan fatta beslut om två nivåer på eldningsförbud: eldningsförbud och skärpt eldningsförbud när brandrisken når extrema nivåer.

Eldningsförbud

 • Förbjudet att elda med fast bränsle utanför sammanhållen bebyggelse -
  Aktiviteter som eldning, grillning och bränning med fast bränsle (ved, kol, gräs, ris, grenar etcetera) är förbjudet. Förbudet gäller i skog och mark utanför sammanhållen bebyggelse eller så nära skog och mark att eld lätt kan spridas vidare i terrängen. Med sammanhållen bebyggelse menas tätbebyggt område, det vill säga tomter som gränsar till varandra eller skiljs åt endast av en väg, gata eller park.
 • Tillåtet att grilla - Det är tillåtet att grilla på egen tomt i grill eller annan anordning för matlagning. Anordningen ska vara utformad så att det inte finns risk för brandspridning, till exempel genom att stå på ett brandsäkert underlag. Samma sak gäller för restauranger och liknande näringsverksamhet på eget verksamhetsområde.

  Grillning är tillåten vid fasta grillplatser på allmän plats, som är utformade så att risken för brandspridning är låg. Fast grillplats innebär eldplats som är avgränsad med obrännbart material (till exempel betongkonstruktion eller stensättning) och har en bred markyta med grus eller motsvarande runt eldplatsen.

Skärpt eldningsförbud

 • Det är förbjudet att grilla, elda, bränna med fasta bränslen utanför sammanhållen bebyggelse. Förbudet gäller även vid fasta grillplatser på allmän plats.
 • Det är förbjudet att använda pyroteknik samt förbränning av gas- eller vätskeformiga bränslen.
 • Utanför sammanhållen bebyggelse är det tillåtet att använda utrustning för matlagning som drivs av gas eller vätska under förutsättning att anordningen är placerad så att faran för eldspridning och antändning är låg.
 • Inom områden med sammanhållen bebyggelse är eldning och grillning med fasta bränslen förbjudet, i annat syfte än matlagning och grillning.
 • Det är tillåtet att grilla på egen tomt i grill eller annan anordning för matlagning. Anordningen ska vara utformad så att det inte finns risk för antändning och brandspridning.

Foto: Pixabay

Flygblad med eldningsförbud

Följande fil kan skrivas ut och användas för spridning i kommunerna. På flygbladet finns infomration på svenska, engelska, tigrinja, persiska, somaliska och arabiska.

Affischen har ett förbudsmärke över en eld och text på flera språk. Förstora bilden

Affisch att spara och skriva ut.

Frågor och svar vid eldningsförbud

Vad som gäller för eldning och grillning vid ett eldningsförbud skiljer sig åt inom och utom sammanhållen bebyggelse.

Vad menas med sammanhållen bebyggelse?
Med sammanhållen bebyggelse menas tomter som gränsar till varandra eller skiljs åt endast av en väg, gata eller parkmark.

Mark "utanför sammanhållen bebyggelse" är övrig skog och mark.

Med "egen tomt" menas privata tomter, bostadsrättsförenings- eller annan förenings (till exempel kolonistugeförening) innergård.
För gårdar som hör till hyresbostäder/hyresfastigheter beslutar hyresvärden om grillning/eldning på fastighetens tomt är tillåten.

Får jag grilla i min egen trädgård?
Du får grilla på din egen tomt, på innergårdar och gårdar till flerbostadshus förutsätt att hyresvärden/bostadsrättföreningen tillåter det. Om du bor enskilt i skog och markområde, bör du ta reda på vad som gäller för just det området.

Får jag grilla om min tomt gränsar till skog?
Ja, om det inte finns risk för antändning och spridning till skog och mark utanför tomten.

Får jag grilla på min balkong?
Du får grilla på din balkong förutsatt att hyresvärden/bostadsrättföreningen tillåter det.

Får jag grilla på min kolonilott?
Du får grilla på din kolonilott om det inte finns risk för eldspridning till skog och mark utanför kolonilotten. Det kan finnas lokala bestämmelser.

Får jag grilla i parker?
Du får grilla i parker på fasta grillplatser förutsatt att inte lokala föreskrifter säger annat.

Får jag grilla på min camping?
Du får grilla på vissa campinganläggningar, alla tillåter det inte, se campingens ordningsregler. Campar du på en naturcamping, eller bor enskilt i skog och markområde, bör du ta reda på vad som gäller för just det området.

Får jag använda min vedeldade badtunna?
Ja, om uppvärmningsanordningen är utformad så att det inte finns risk för antändning och brandspridning.

Får jag använda min vedeldade bastuflotte?
Ja.

Får jag tända rislykta/thailykta (som släpps upp och åker med vinden)?
Nej.

Vad menas med utanför sammanhållen bebyggelse?
Mark utanför sammanhållen bebyggelse är övrig skog och mark.

Med "sammanhållen bebyggelse" menas tomter som gränsar till varandra eller skiljs åt endast av en väg, gata eller parkmark.

Med "egen tomt" menas privata tomter, bostadsrättsförenings- eller annan förenings (till exempel kolonistugeförening) innergård.
För gårdar som hör till hyresbostäder/hyresfastigheter beslutar hyresvärden om grillning/eldning på fastighetens tomt är tillåten.

Får jag grilla på naturcampingplatsen?
Campar du på en naturcamping, eller bor enskilt i skog och markområde, bör du ta reda på vad som gäller för just det området.

Får jag grilla på stranden vid badplatsen?
Ja, men endast om det är på en fast grillplats och om det inte finns risk för eldspridning till skog och mark.

Får jag grilla på en klippa vi kusten?
Du får grilla på fasta grillplatser och med utrustning som drivs med gas eller vätska förutsatt att risken för antändning och spridning är låg.

Är stormkök/friluftskök okej att använda?
Ja, om de drivs med gas eller vätska och om det inte finns risk för antändning och brandspridning.

Får jag använda engångsgrill?
Nej. Undantag: Engångsgrill får endast användas om den placeras ovanpå en fast grillplats som är utformad så att det inte finns risk för antändning och brandspridning.

Får jag grilla över öppen eld?
Ja, för matlagning på en fast grillplats.

Får jag tända levande ljus, facklor eller marschaller?
Nej.

Får jag laga mat på Muurrika?
Ja, om den eldas med gas/flytande bränsle eller ställas över öppen låga vid en fast grillplats som är utformad så att det inte finns risk för antändning och brandspridning.

Får jag elda min vedeldade badtunna?
Ja, om uppvärmningsanordningen är utformad så att det inte finns risk för antändning och brandspridning.

Får jag använda min vedeldade bastuflotte?
Ja.

Får jag använda gaskök, stormkök, elektriskt kök, tända levande ljus eller röka i min båt, husvagn eller husbil?
Ja

Får jag använda fyrverkerier/pyroteknik?
Ja, men det kan krävas tillstånd och utbildning för att avfyra fyrverkerier. Se MSBs webbplats.

Får jag tända rislykta/thailykta (som släpps upp och åker med vinden)?
Nej.

Får min restaurang grilla/tillaga mat utomhus?
Ja, om verksamheten har nyttjanderätt till platsen där det grillas och har tillgång till tillräcklig släckutrustning.

Får jag tillaga grillad mat i min foodtruck?
Ja, om verksamheten har nyttjanderätt till platsen där det grillas och har tillgång till tillräcklig släckutrustning.

Får jag tända en rislykta/thailykta (sådan tänds med eld och som släpps upp och åker med vinden)?
Nej.

Får tågtrafik bedrivas?
Ja, tågtrafik omfattas inte av eldningsförbud.

Får slipning av räls göras?
Ja, om verksamhetsutövarna vidtagit långtgående försiktighetsåtgärder för att hindra och begränsa risken för brand i skog och mark och följer branschens rekommendationer.

Får yrkesmässig kantklippning av vägrenar och banvallar utföras?
Ja, om verksamhetsutövarna vidtagit långtgående försiktighetsåtgärder för att hindra och begränsa risken för brand i skog och mark och följer branschens rekommendationer.

Får vägarbeten utföras?
Ja, om verksamhetsutövarna har utbildning och kunskap och vidtagit långtgående försiktighetsåtgärder för att hindra och begränsa risken för brand i skog och mark.

Får arbeten/avverkning med skogsmaskiner bedrivas?
Ja, om verksamhetsutövarna vidtagit långtgående försiktighetsåtgärder för att hindra och begränsa risken för brand i skog och mark och följer branschens rekommendationer. Se Skogsstyrelsens rekommendationer.

Får naturvårdsbränning eller hyggesbränning utföras?
Ja, under förutsättning att naturvårdsbränningen senast en vecka före planerad bränning har föranmälts till räddningstjänsten i aktuell kommun och de villkor och de instruktioner som ges av räddningstjänsten följs.

Övriga frågor

Det är länets räddningstjänster som i första hand bedömer brandrisken och behovet av eldningsförbud i länet.

I vanliga fall är det varje enskild kommun som därefter fattar det formella beslutet om eldningsförbud. I de fall mycket hög brandrisk gäller för hela, eller stora delar av länet, eller om räddningstjänstens resurser är ansträngda kan även Länsstyrelsen fatta ett länsövergripande beslut om eldningsförbud.

Du har alltid ett ansvar att vara aktsam vid eldning eller andra aktiviteter som kan starta bränder. Det är du som har huvudansvaret för att förebygga att okontrollerade bränder uppstår. Du måste till exempel ha tillgång till släckutrustning och elda på ett sådant sätt att elden inte kan sprida sig och orsaka en större brand. Skulle du på grund av oaktsamhet eller vårdslöshet orsaka brand kan du bli straffad, oavsett om det varit eldningsförbud eller inte.

Kontakt

Enheten för samhällsskydd och beredskap

Länsstyrelsen Gävleborg

Telefon 010-2251000

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss