Tillsyn av säkerhetsskydd

Säkerhetsskydd handlar om att genomföra förebyggande åtgärder mot spioneri, sabotage, terrorism och andra brott som kan hota Sveriges säkerhet. Det kan också innebära att skydda säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter. Detta gäller för alla som bedriver säkerhetskänslig verksamhet.

Länsstyrelsens tillsynsansvar av säkerhetsskydd

Det är länsstyrelserna i Norrbotten, Skåne, Stockholm och Västra Götaland som ansvarar för tillsynen. De har var sitt geografiskt utpekat tillsynsområde.

Vi har tillsyn över:

 • kommuner och regioner
 • enskilda verksamhetsutövare som bedriver säkerhetskänslig verksamhet och som inte står under tillsyn av andra tillsynsmyndigheter
 • myndigheter som saknar utpekad tillsynsmyndighet och har sin placering inom länsstyrelsernas utpekade geografiska tillsynsområden.

Enskilda verksamhetsutövare som har verksamhet på flera ställen i landet kommer ingå i det tillsynsområde där den juridiska personen har sin placeringsort.

Geografiska tillsynsområden

Karta över Sverige med de geografiska tillsynsområdens markerade.

Länsstyrelsen Norrbotten har tillsynsansvar för Västerbotten, Jämtland, Västernorrland samt Norrbottens län. Länsstyrelsen Stockholm har tillsynsansvar för Södermanland, Västmanland, Dalarna, Värmland, Gävleborg, Uppsala, Örebro, Gotland samt Stockholms län. Länsstyrelsen Västra Götaland har tillsynsansvar för Halland, Östergötland, Jönköping samt Västra Götalands län. Länsstyrelsen Skåne har tillsynsansvar för Kalmar, Blekinge, Kronoberg samt Skånes län.

Vad ingår i tillsynsuppdraget?

I tillsynsuppdraget ingår att

 • genomföra samråd vid vissa säkerhetsskyddsavtal och överlåtelser.
 • inleda ett samråd vid vissa säkerhetsskyddsavtal och överlåtelser, om verksamhetsutövaren inte gjort det.
 • besluta om placering av befattningar i säkerhetsklass 2 och 3 när det gäller anställning eller annat deltagande i verksamhet hos enskilda verksamhetsutövare som står under vår tillsyn.
 • besluta om förelägganden, sanktionsavgifter och i vissa fall förbud.
 • ge vägledning om säkerhetsskydd.

Vad är verksamhetsutövarens ansvar?

Den som bedriver säkerhetskänslig verksamhet kallas i säkerhetsskyddslagen för verksamhetsutövare.

Verksamhetsutövaren ansvarar bland annat för att:

 • utreda om verksamheten är säkerhetskänslig
 • utan dröjsmål anmäla att den bedriver säkerhetskänslig verksamhet till sin tillsynsmyndighet (ska ske även om anmäla tidigare gjorts till annan tillsynsmyndighet)
 • dokumentera verksamhetens behov av säkerhetsskydd
 • planera och utföra de säkerhetsskyddsåtgärder som behövs med hänsyn till verksamhetens art och omfattning, förekomsten av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter och övriga omständigheter
 • kontrollera säkerhetsskyddet i den egna verksamheten
 • anmäla och rapportera det som är viktigt för säkerhetsskyddet och i övrigt åtgärda det som krävs enligt säkerhetsskyddslagstiftningen
 • anmäla till tillsynsmyndigheten om verksamheten planerar att göra ett säkerhetsskyddsavtal
 • vid vissa tillfällen, göra en särskild säkerhetsskyddsbedömning, lämplighetsprövning och samråda med tillsynsmyndigheten vid vissa säkerhetsskyddsavtal och vid överlåtelser
 • inleda samråd med tillsynsmyndigheten.

I en koncern är varje juridisk person en separat verksamhetsutövare. Det innebär att varje verksamhets­utövare som bedriver säkerhetskänslig verksamhet ansvarar för sin säkerhets­känsliga verksamhet och de skyldigheter som följer av lagstiftning och relevanta föreskrifter.

 • Elförsörjning och dammanläggningar (undantag kärnteknisk verksamhet).
  Tillsynsmyndighet: Svenska kraftnät.
 • Vägtrafik, sjöfart, spårbunden trafik, civil luftfart, flygtrafiktjänster för civil luftfart och flygtrafikledningstjänst för militär luftfart.
  Tillsynsmyndighet: Transportstyrelsen.
 • Elektronisk kommunikation och posttjänst.
  Tillsynsmyndighet: Post- och telestyrelsen.
 • Finansiella företag samt motsvarande utländska etablerade i Sverige.
  Tillsynsmyndighet: Finansinspektionen.
 • Fjärrvärme-, naturgas-, olje-, och drivmedelsförsörjning.
  Tillsynsmyndighet: Statens energimyndighet.
 • Kärnteknisk verksamhet.
  Tillsynsmyndighet: Strålsäkerhetsmyndigheten.

Kontaktuppgifter för säkerhetsskyddsfrågor

Kontakta Länsstyrelsen i Stockholm för att anmäla er säkerhetskänsliga verksamhet eller om ni har frågor om tillsynen av säkerhetsskydd.

Adress

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067

104 22 Stockholm

E-post: stockholm@lansstyrelsen.se

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss