Risk för skogsbrand i Gävleborgs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Investeringsstöd för vattenvårdsåtgärder

Du kan få stöd för vattenvårdsåtgärder i odlingslandskapet. Det kan till exempel vara att anlägga eller restaurera våtmarker. Du kan också få stöd för att anlägga tvåstegsdiken, kalkfilterbäddar eller någon annan investering som förbättrar vattenkvaliteten.

All allmän information om stödet, villkoren som gäller och hur du ansöker finns hos Jordbruksverket:

Investeringsstöd för vattenvårdsåtgärder 2023–2027, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen handlägger din ansökan.

Minimipoäng för stöd

Samtliga stödinriktningar inom vattenvårdsåtgärder har 300 poäng som minimipoäng.

Regionala prioriteringar

Länsstyrelsen Gävleborg har inga regionala prioriteringar.

I övrigt har Länsstyrelsen valt att förstärka de nationella poängen inom områdena:

 • Arter och naturtyper
  • Information om hotade arter, se Hotade arter till UK Gävleborg
  • Information om naturtyper, se Naturtyper till UK Gävleborg
 • Naturlig utformning
 • Metod
 • Åtgärdsbehov övergödning

Hotade arter till UK Gävleborg

Art

Namn

Blötdjur

större agatsnäcka

Fjärilar

rödgul strättemal

Fjärilar

vaxgul lavspinnare

Fjärilar

dvärgängsfly

Fjärilar

fjällskäreplattmal

Fjärilar

krypvideglasvinge

Fjärilar

mindre stamfly

Fjärilar

nordisk buskmätare

Fjärilar

piltecknad fältmätare

Fjärilar

sotnätfjäril

Fjärilar

spetsvingemätare

Fjärilar

violett guldvinge

Fjärilar

väddnätfjäril

Fåglar

bläsand

Fåglar

fiskmås

Fåglar

pilgrimsfalk

Fåglar

småfläckig sumphöna

Fåglar

tornseglare

Fåglar

buskskvätta

Fåglar

busksångare

Fåglar

rosenfink

Fåglar

skrattmås

Fåglar

storspov

Fåglar

tofsvipa

Kärlväxter

gulyxne

Kärlväxter

myrstarr

Kärlväxter

nordslamkrypa

Kärlväxter

strandviol

Kärlväxter

ävjepilört

Kärlväxter

loppstarr

Kärlväxter

majviva

Kärlväxter

plattsäv

Kärlväxter

rödlånke

Kärlväxter

sickelmaskros

Kärlväxter

ängsstarr

Lavar

gråblå skinnlav

Lavar

gul pysslinglav

Lavar

norsk näverlav

Lavar

skrovellav

Lavar

slät fjällav

Lavar

strandskinnlav

Lavar

varglav

Lavar

varglavsknöl

Lavar

vedflamlav

Lavar

västlig njurlav

Lavar

ladlav

Lavar

trubbig brosklav

Skalbaggar

bred groplöpare

Skalbaggar

skulderfläckig fallbagge

Skalbaggar

strimmig sammetslöpare

Skalbaggar

sävjordloppa

Skalbaggar

träsksammetslöpare

Skalbaggar

vattenaloevivel

Skalbaggar

förgätmigejvivel

Skalbaggar

skräppejordloppa

Skalbaggar

Sprängörtsvivel

Skalbaggar

ängssyrejordloppa

Steklar

rörcitronbi

Tvåvingar

bälttigerfluga

 

Högmossar
Skadade högmossar
Öppna mossar och kärr
Källor och kälkärr
Rikärr
Apamyrar

Detaljerad poängfördelning för stödet


Investeringsstöd för vattenvårdsåtgärder - Biologisk mångfald

Investeringsstöd för vattenvårdsåtgärder
- Biologisk mångfald

Urvalsmodul

Maximalt antal

möjliga poängsteg

Maximal möjlig
poäng

Gynnsam utformning

1

200

Arter och naturtyper

1

200

Naturlig utformning

1

200

Metod

1

175

Tillgänglig för allmänheten

1

75

Åtgärdsbehov övergödning

1

150

Prioriterat område

1


Prioriterade arter

1


Summa


1000

 

Länsstyrelsen Gävleborg har inga regionala prioriteringar.

I övrigt har Länsstyrelsen valt att förstärka de nationella poängen inom områdena:

 • Åtgärdsbehov övergödning
 • Näringsbelastning

Detaljerad poängfördelning för stödet


Investeringsstöd för vattenvårdsåtgärder - Retention av kväve eller fosfor

Investeringsstöd för vattenvårdsåtgärder
- Retention av kväve eller fosfor

Urvalsmodul

Maximalt antal

möjliga poängsteg

Maximal möjlig
poäng

Åtgärdsbehov övergödning

1

500

Näringsbelastning

4

300

Näringsrenande

1

200

Prioriterat område övergödning

1


Summa


1000

 

Länsstyrelsen Gävleborg har inga regionala prioriteringar.

I övrigt har Länsstyrelsen valt att förstärka de nationella poängen inom områdena:

 • Vattenkvalitet

Detaljerad poängfördelning för stödet


Investeringsstöd för vattenvårdsåtgärder - Övriga vattenvårdsåtgärder

Investeringsstöd för vattenvårdsåtgärder
- Övriga vattenvårdsåtgärder

Urvalsmodul

Maximalt antal

möjliga poängsteg

Maximal möjlig
poäng

Åtgärdsbehov övergödning

1

200

Vattenkvalitet

1

800

Prioriterat område övergödning

1


Prioriterat område fysisk påverkan

1


Prioriterat område sulfatjord

1


Summa


1000

 

Beskrivning av och bedömningsgrunder för prioriteringar

Beskrivning av urvalsmoduler 2024, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Hantering av ansökningar

Ansökningar hanteras löpande i den ordning de kommer in.

Logga Medfinansieras av Europeiska unionen.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss