Skogsprogram för Gävleborgs län

Gävleborgs skogsprogram logotyp

2018 presenterades Sveriges nationella skogsprogram. För att det nationella skogsprogrammet ska få genomslag i hela landet är regional förankring av stor betydelse. Länsstyrelsen Gävleborg, Skogsstyrelsen och Region Gävleborg har därför, i bred samverkan med aktörer från hela skogsspektrat, tagit fram ett regionalt skogsprogram. ”Gävleborgs skogsprogram 2021–2030” beslutades politiskt och lanserades under försommaren 2021.

År 2018 antog Sveriges riksdag det nationella skogsprogrammet med visionen att ”Skogen, det gröna guldet, ska bidra till jobb och hållbar tillväxt i hela landet samt till utvecklingen av en växande bioekonomi”. Det nationella skogsprogrammet innehåller fem fokusområden som vi ska fokusera på nationellt för att uppnå visionen. För att det nationella skogsprogrammet ska få genomslag i hela landet så är det nödvändigt med regional förankring. Därför har ett regionalt skogsprogram tagits fram i bred samverkan, med aktörer från hela skogsspektrat.

Produkten, ”Gävleborgs skogsprogram 2021–2030” beslutades politiskt och lanserades under försommaren 2021. Länsstyrelsen Gävleborg, Skogsstyrelsen samt Region Gävleborg har varit samordnande i denna process.

Under 2021 inleddes arbetet med att gå från ord till handling och under sommaren 2022 lanserade Länsstyrelsen Gävleborg och Skogsstyrelsen en handlingsplan. ”Handlingsplan för Gävleborgs skogsprogram 2022–2025” innehåller konkreta åtgärder som syftar till att skapa jobb och en hållbar tillväxt samtidigt som nationella miljömål nås. Åtgärderna bygger på inspel av en bred grupp intressenter och berör några av de prioriterade områden som lyfts fram i Gävleborgs skogsprogram.

Handlingsplan för Gävleborgs skogsprogram 2022-2025

 • Naturvård
 • Naturvärden
 • Skydd av skogar
 • Klimatanpassning och klimatpåverkan
 • God beredskap i skogen.
 1. På uppdrag av regeringen arbetar Skogsstyrelsen med att öka kunskaperna om hyggesfritt skogsbruk. Några aktörer i länet, som till exempel Högbo Bruk, har kommit en bit på väg i arbetet. Tillsammans med Skogsstyrelsen bjuder Högbo Bruk under 2023 in länets kommuner till dialog med syfte att kommunerna ska beakta och tillämpa hyggesfritt på egen mark.
 2. Skogsstyrelsen arrangerar digitala utbildningar med av- slutande studiebesök för skogsägare och yrkesverksamma med erfarenhet av hyggesfritt skogsbruk. Skogsstyrelsen och skogsbranschen lyfter även goda exempel via sociala medier.
 3. Skogsbruket har tagit fram målbilder för god miljöhänsyn som återfinns på Skogsstyrelsens hemsida. Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen Gävleborg informerar och marknadsför dessa i myndigheternas tidningar Skogseko och Landsbygdsnytt samt på sociala medier. Skogsstyrelsen följer upp skogsbrukets arbete med målbilderna inom ramen för Skogsstyrelsens företagsdialoger. I arbetet ingår också information av vad en målbild är och vad den betyder för verksamheten.
 4. Tränätverket och Voxkedjan arrangerar gemensamt aktiviteter för att visa på goda exempel gällande målbilder.
 5. Naturbruksprogrammet på Slottegymnasiet kommer att arbeta med alternativa skötselmetoder på Ljusdals kommuns skogsmark.
 6. Enligt riksdagsbeslut mars 2022 ska Sveaskog bidra med bytesmark till privata skogsägare. Länsstyrelsen Gävleborg kommer att i möjligaste mån arbeta för att det ska finnas lämpliga bytesmarker i Gävleborgs län, eftersom tillgången på ersättningsmark skulle underlätta genomförandet av formellt skydd.
 7. Enligt riksdagsbeslut mars 2022 kommer frivillighet stå i fokus vid formellt skydd av natur. Länsstyrelsen Gävleborgs arbetssätt kommer därför att förändras enligt nya riktlinjer som är på gång. Det kan till exempel handla om att bedriva uppsökande verksamhet för att hitta lämpliga områden att skydda i länet. Arbetet inriktas på olika typer av informationskampanjer mot skogsägare och skogsägarorganisationer.
 8. Återvätning av utdikade våtmarker i skogsmark ska göras under 2021–2023 i enlighet med ett regeringsuppdrag som Skogsstyrelsen fått. Skogsägare kan frivilligt, mot ersättning, upplåta torrlagda våtmarker för återvätning.
 9. Återvätning av utdikade våtmarker i skogsmark ska göras under 2021–2023 i enlighet med ett regeringsuppdrag som Skogsstyrelsen fått. Skogsägare kan frivilligt, mot ersättning, upplåta torrlagda våtmarker för återvätning.
 10. Gävle-Dala Maskinring bidrar med lantbruksmaskiner och personal vid akuta händelser som till exempel skogsbränder och kraftiga skyfall.
 11. Skogsstyrelsen är sammankallande för länets skogsskade- grupp där skogliga företag, Svenska kyrkan, skogsägar- föreningen och Länsstyrelsen Gävleborg ingår. 2023 bjuds Länsstyrelsen Gävleborgs klimatanpassningssamordnare in för en diskussion kring klimatförändringar och klimat- anpassning.
 12. Enligt Energi- och klimatstrategi för Gävleborgs län 20202030 ska inbindningen av kol i jord- och skogsbruket öka successivt fram till 2030. Länsstyrelsen Gävleborg avser öka sina informationsinsatser till länets skogliga aktörer gällande detta.

 1. Alla aktörer förväntas jobba med ståndortsanpassning, det vill säga att rätt trädslag planteras på rätt mark typ.
 2. Jägareförbundet Gävleborg, Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen Gävleborg arbetar tillsammans för att öka kunskapen om skog och vilt i balans. Detta sker genom olika former av kunskapsseminarier, och eventuellt en gemensam utbildningsdag.
 3. Alla aktörer och markägare förväntas bevaka utvecklingen av skogsskador, främst granbarkborren. Skogsstyrelsen bistår med information och utbildning.
 4. Skogsbruket bedriver informationskampanjer vilket kan exemplifieras med Mellanskog och Skogsstyrelsen som bedriver ”Mersmak röjning” respektive ”Smart skogsbruk” med information om betydelsen av röjning för skogsproduktionen.
 5. Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen Gävleborg bjuder in Enheten för skoglig fältforskning (SLU) till ett seminarium med skogsbruket för att belysa möjligheter till ökad lövträdsproduktion i Gävleborg. Stora Enso planerar att etablera produktionsbestånd av björk i länet. Planteringen kommer att påbörjas 2025.

 • Besök och upplevelsenäring
 • Livsmedelsproduktion
 • Rekreation och hälsa
 • Kultur och kulturmiljö.
 1. Vid skötseln förväntas alla aktörer ta hänsyn även till andra allmänna intressen. I tätortsnära skogar och på annan lämplig skogsmark utvecklas befintliga eller skapas nya möjligheter till rekreation och upplevelser.
 2. Länsstyrelsen Gävleborgs friluftssamordnare stöttar länets kommuner i deras arbete med friluftsliv i skogsmark.
 3. Mellanskog bedriver satsningen Välkommen till min skog med syfte att sprida kunskap om familjeskogsbruket och visa vilka som äger skogen.
 4. LRF har tillsammans med andra aktörer tagit fram en vägledning som visar hur turistföretag och markägare kan samverka. På LRF:s hemsida finns avtal att nyttja fritt.
 5. Länsstyrelsen Gävleborg och LRF Gävleborg anordnar en konferens där turismföretagare och markägare får information om lagstiftning kring nyttjande av annans mark samt möjlighet att samverka.
 6. Gävleborgs Fäbodförening arbetar för att det ska vara en aktiv fäboddrift på fäbodarna i länet genom exkursioner och utbildning för fäbodbrukare bete i skog och på utmarker samt hänsyn i skogsbruket.
 7. Gävleborgs Fäbodförening ska genomföra lägerskolor/ dagverksamhet vid fäbodar för barn och unga samt personer med utländsk bakgrund för att öka deras kunskap om fäbodkulturen.
 8. Länsstyrelsen Gävleborg och Gävleborgs Fäbod-förening bevakar och ser över möjligheterna till utveckling och nyttjande av skogens foderproducerande förmåga.
 9. Länsstyrelsen Gävleborg tillhandahåller betesförmedling som kan användas även för bete i skogen.
 10. MatVärdens projektverksamhet tillsammans med Länsstyrelsen Gävleborg och Gävleborgs Fäbodförening arbetar för att öka tillvaratagandet av livsmedel från skogen och utveckla förädlingen av produkter.
 11. Länsstyrelsen Gävleborg och MatVärdens projektverk- samhet initierar ett arbete kopplat till beteskött där slutkunden får information om den naturvårdsnytta som betesdjuren gjort i skog eller områden med höga värden.
 12. MatVärden hjälper till att etablera kontakter mellan restaurangbranschen och djurhållare vars djur betat i skog eller områden med höga naturvärden med syfte att skapa ökad efterfrågan och ökat utbud.
 13. Länsstyrelsen Gävleborg arbetar med att öka vidareförädling av bär och svamp i länet och även MatVärdens projektverksamhet bevakar området.
 14. Länsstyrelsen Gävleborg driver ett projekt med syfte att öka intresset för vildsvinsjakt samt kunskapen om vildsvinskött som livsmedel i Gävleborg och därmed även konsumtionen av vildsvinskött.
 15. Mellanskog och fler skogliga aktörer ger utrymme för beskrivning och hantering av viltrelaterade frågor, forn- och kulturmiljöer samt naturvård i skogsbruksplaner med förhoppning om att fler aktörer ska göra detsamma. En bra dialog mellan skogsbruksplaneraren och skogsägaren ger goda förutsättningar för hållbar framtida skötsel.
 16. Länsstyrelsen Gävleborg jobbar kontinuerligt med skyltning av fornlämningar och andra kulturmiljöer.
 17. Länsstyrelsen Gävleborg arbetar för att gemensamt med Skogsstyrelsen och skogliga aktörer utforma rutiner för hur oregistrerade och övriga kulturhistoriska lämningar ska registreras i kulturmiljöregistret.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss