Aktuella varningsmeddelanden i Gävleborgs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Skogsprogram för Gävleborgs län

Gävleborgs skogsprogram logotyp

2018 presenterades Sveriges nationella skogsprogram. Redan samma höst påbörjades ett arbete med att regionalisera det nationella skogsprogrammet. För att nå en bred förankring i arbetet och ge goda förutsättningar till en fortsatt förvaltning av resultatet har Länsstyrelsen Gävleborg tillsammans med Region Gävleborg och Skogsstyrelsen tagit fram Gävleborgs skogsprogram.

År 2018 antog Sveriges riksdag det nationella skogsprogrammet med visionen att ”Skogen, det gröna guldet, ska bidra till jobb och hållbar tillväxt i hela landet samt till utvecklingen av en växande bioekonomi”. Det nationella skogsprogrammet innehåller fem fokusområden som vi ska fokusera på nationellt för att uppnå visionen. För att det nationella skogsprogrammet ska få genomslag i hela landet så är det nödvändigt med regional förankring. Därför har ett regionalt skogsprogram tagits fram i bred samverkan, med aktörer från hela skogsspektrat.

Produkten, ”Gävleborgs skogsprogram 2021–2030” beslutades politiskt och lanserades under försommaren 2021. Länsstyrelsen Gävleborg, Skogsstyrelsen samt Region Gävleborg har varit samordnande i denna process.

Under 2021 inleds arbetet med att gå från ord till handling genom att utarbeta handlingsplaner för kategorierna i skogsprogrammet. Det är fortsatt viktigt att arbetet görs i bred samverkan med aktörer i länet för att säkerställa att handlingsplanerna får genomslag i praktiken.

Prioriterade områden

Gävleborgs skogsprogram består av 18 prioriterade områden som aktörer i länet gemensamt bör fokusera på. Dessa områden är sorterade i fyra kategorier, varav bryta strukturer är en övergripande kategori eftersom det var ett återkommande inspel som ansågs nödvändig för att åstadkomma framgång. De andra kategorierna är:

 • bryta strukturer
 • hållbarhet i skogen
 • mångbruk i skogen
 • omställning, konkurrenskraft och kompetens

Bryta strukturer

I arbetet med att ta fram det regionala skogsprogrammet fanns en röd tråd i att ”bryta strukturer”. För att stå starka som samhälle och näringsliv framöver är detta avgörande.
Strukturer som lyftes fram var skogsbrukets och skogsindustrins dynamik och påverkan på skogslandskapet, låg jämställdhet och ett ekonomiskt system som inte är hållbart.
Vi behöver tänka på nya sätt och agera annorlunda för att bidra till en mer hållbar utveckling.

Historiskt har skogen varit en arbetsplats för män med hårt fysiskt arbete. Idag erbjuder skogsbranschen en mängd olika yrkesalternativ tillgängliga för alla, men det är fortfarande en ojämställd bransch med låg mångfald. Detta är en utmaning som delas med många branscher, vilket påverkar länets innovationsförmåga och konkurrenskraft.

Illustration med en skogsmaskin som griper tag i tecknet för kvinna.

21% är andelen kvinnor som jobbar inom skogssektorn

Det krävs mod, vilja och förmåga att leda i förändring, att rekrytera annorlunda, öppna upp värdekedjor, metoder och processer och att tänka om kring affärsmodeller. Genom
en aktiv samhandling mellan aktörer inom offentlig sektor, näringsliv, akademi och civilsamhälle ökar förutsättningarna att bryta rådande strukturer. Aktörer behöver vara beredda på att testa, genomföra och dela risk för att Gävleborg ska stå starkare i strukturomställningen.

Att bryta strukturer är en ledstjärna för Gävleborgsskogsprogram och avgörande för att nå framgång. Det är genomgående i alla prioriteringar och kommande arbete med
handlingsplaner.

Under denna kategori arbetar vi med följande prioriterade områden:

 • en gemensam grund för ökad förståelse och utveckling
 • Jämställdhet och jämlikhet
 • samverkan.

Hållbarhet i skogen

Hållbarhet i skogen innebär att långsiktigt kunna bruka skogens resurser utan att förbruka dem. Här kan en nyckel vara att kombinera ny och gammal kunskap. Genom att värna de ekologiska, sociala, kulturella, och ekonomiska värden skogen genererar ges förutsättningar att möta framtida utmaningar, tillgodose behov och tillvarata möjligheter.

Den pågående omställningen till ett fossilfritt samhälle ställer stora krav på skogen som resurs och vi behöver både öka tillgången på skogsråvara samtidigt som vi värnar om den biologiska mångfalden. Sverige har sedan 1993 jämställda miljö- och produktionsmål, vilket innebär att dessa mål ska värderas lika.

Under denna kategori arbetar vi med följande prioriterade områden:

 • naturvård, naturvärden och skydd av skogar
 • klimatanpassning och klimatpåverkan
 • främja ökad skogstillväxt
 • beredskap.

Mångbruk i skogen

Att nyttja skogens alla värden och de ekosystemtjänster som naturen levererar ryms inom begreppet mångbruk. Förutom att vara en källa till massa- och virkesproduktion finns det i skogen tillgång till exempelvis bär, svamp och miljöer för upplevelseturism.

I Gävleborgs län finns goda förutsättningar att utveckla mångbruket kopplat till exempelvis stark besöksnäring, skogsråvarans kvalitet och ett rikt kulturliv. Gävleborgs mathantverk uppmärksammas också allt mer, där ett element är just skogens råvaror. Att ungefär hälften av den produktiva skogen i länet ägs av privata skogsägare ger också en diversitet, då det finns stor variation av intressen och mål med den egna skogen.

Under denna kategori arbetar vi med följande prioriterade områden:

 • besöks- och upplevelsenäring
 • livsmedelproduktion
 • rekreation och hälsa
 • kultur och kulturmiljöer.

Omställning, konkurrenskraft och kompetens

Gävleborgs län har goda förutsättningar att nå framgång i omställningen till en cirkulär och biobaserad ekonomi särskilt genom de skogliga sektorerna. Att ställa om är också en förutsättning för framtida konkurrenskraft.

Skogsnäringen i länet innefattar ett fåtal stora aktörer, inom framför allt pappers- och massaindustrin, och många små och medelstora verksamheter. Aktörer kopplade till skogen är också i hög utsträckning egenföretagare som lever och verkar på landsbygder och i glest bebyggda områden. Tillsammans utgör dessa aktörer en komplett värdekedja som ger goda förutsättningar för omställningen till en cirkulär och biobaserad ekonomi.

Flera av de utmaningar, styrkor och behov som lyfts i den här kategorin delas med näringslivet i allmänhet och industrin i synnerhet i Gävleborg och lyfts i industristrategin.

Under denna kategori arbetar vi med följande prioriterade områden:

 • innovationsfrämjande utveckling
 • cirkulär och biobaserad ekonomi
 • digitalisering
 • kompetensförsörjning
 • transporter och infrastruktur
 • kvalitetsvirke
 • industriellt byggande i trä.

Om du är aktör på marknaden och intresserad av att medverka i processen är du varmt välkommen att kontakta Länsstyrelsen.

Projektslut för framtagandet av en eller flera handlingsplaner är satt till 31 augusti 2022.

Kontakt