Investeringsstöd för vattenvårdsåtgärder 2023-2027

Du kan få stöd för vattenvårdsåtgärder i odlingslandskapet. Det kan till exempel vara att anlägga eller restaurera våtmarker. Du kan också få stöd för att anlägga tvåstegsdiken, kalkfilterbäddar eller någon annan investering som förbättrar vattenkvaliteten.

All allmän information om stödet, villkoren som gäller och hur du ansöker finns hos Jordbruksverket:

Investeringsstöd för vattenvårdsåtgärder 2023-2027 på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen handlägger din ansökan.

Minimipoäng för stöd

Samtliga stödinriktningar inom vattenvårdsåtgärder har 300 poäng som minimipoäng.

Regionala prioriteringar

Länsstyrelsen Gävleborg har inga regionala prioriteringar.

I övrigt har Länsstyrelsen valt att förstärka de nationella poängen inom områdena:

 • Arter och naturtyper
  • Information om hotade arter, se Hotade arter till UK Gävleborg
  • Information om naturtyper, se Naturtyper till UK Gävleborg
 • Naturlig utformning
 • Metod
 • Åtgärdsbehov övergödning

Hotade arter till UK Gävleborg

Art

Namn

Blötdjur

större agatsnäcka

Fjärilar

rödgul strättemal

Fjärilar

vaxgul lavspinnare

Fjärilar

dvärgängsfly

Fjärilar

fjällskäreplattmal

Fjärilar

krypvideglasvinge

Fjärilar

mindre stamfly

Fjärilar

nordisk buskmätare

Fjärilar

piltecknad fältmätare

Fjärilar

sotnätfjäril

Fjärilar

spetsvingemätare

Fjärilar

violett guldvinge

Fjärilar

väddnätfjäril

Fåglar

bläsand

Fåglar

fiskmås

Fåglar

pilgrimsfalk

Fåglar

småfläckig sumphöna

Fåglar

tornseglare

Fåglar

buskskvätta

Fåglar

busksångare

Fåglar

rosenfink

Fåglar

skrattmås

Fåglar

storspov

Fåglar

tofsvipa

Kärlväxter

gulyxne

Kärlväxter

myrstarr

Kärlväxter

nordslamkrypa

Kärlväxter

strandviol

Kärlväxter

ävjepilört

Kärlväxter

loppstarr

Kärlväxter

majviva

Kärlväxter

plattsäv

Kärlväxter

rödlånke

Kärlväxter

sickelmaskros

Kärlväxter

ängsstarr

Lavar

gråblå skinnlav

Lavar

gul pysslinglav

Lavar

norsk näverlav

Lavar

skrovellav

Lavar

slät fjällav

Lavar

strandskinnlav

Lavar

varglav

Lavar

varglavsknöl

Lavar

vedflamlav

Lavar

västlig njurlav

Lavar

ladlav

Lavar

trubbig brosklav

Skalbaggar

bred groplöpare

Skalbaggar

skulderfläckig fallbagge

Skalbaggar

strimmig sammetslöpare

Skalbaggar

sävjordloppa

Skalbaggar

träsksammetslöpare

Skalbaggar

vattenaloevivel

Skalbaggar

förgätmigejvivel

Skalbaggar

skräppejordloppa

Skalbaggar

Sprängörtsvivel

Skalbaggar

ängssyrejordloppa

Steklar

rörcitronbi

Tvåvingar

bälttigerfluga

 

 

Högmossar
Skadade högmossar
Öppna mossar och kärr
Källor och kälkärr
Rikärr
Apamyrar

Detaljerad poängfördelning för stödet

 

Investeringstöd för vattenvårdsåtgärder - Biologisk mångfald

Investeringstöd för vattenvårdsåtgärder
- Biologisk mångfald

Jordbruksverket

Handläggande myndighet

Total poängsumma 1000Fastlagd poängsumma 800

Fördelningsbar
poängpott 200Urvalsmodul

Maximalt
antal möjliga
poängsteg

Fastlagd
poäng

Fördelningsbar
poäng

Maximal
möjlig
poäng

Gynnsam utformning

1

200


200

Arter och naturtyper

1

150

50

200

Naturlig utformning

1

150

50

200

Metod

1

125

50

175

Tillgänlig för allmänheten

1

75


75

Åtgärdsbehov övergödning

1

100

50

150

Prioriterat område

1
Prioriterade arter

1
Summa


800

200

1000

Beskrivning av och bedömningsgrunder för prioriteringar

Beskrivning urvalsmoduler biologisk mångfald 2023 Pdf, 285.9 kB.

Länsstyrelsen Gävleborg har inga regionala prioriteringar.

I övrigt har Länsstyrelsen valt att förstärka de nationella poängen inom områdena:

 • Åtgärdsbehov övergödning
 • Näringsbelastning

Detaljerad poängfördelning för stödet

 

Investeringstöd för vattenvårdsåtgärder - Retention av kväve eller fosfor

Investeringstöd för vattenvårdsåtgärder
- Retention av kväve eller fosfor

Jordbruksverket

Handläggande myndighet

Total poängsumma 1000Fastlagd poängsumma 800

Fördelningsbar
poängpott 200Urvalsmodul

Maximalt
antal möjliga
poängsteg

Fastlagd
poäng

Fördelningsbar
poäng

Maximal
möjlig
poäng

Åtgärdsbehov övergödning

1

400

100

500

Näringsbelastning

4

200

100

300

Näringsrenande

1

200


200

Prioriterat område övergödning

1
Summa


800

200

1000

Beskrivning av och bedömningsgrunder för prioriteringar

Beskrivning urvalsmoduler retention av kväve och fosfor 2023 Pdf, 245.4 kB.

Länsstyrelsen Gävleborg har inga regionala prioriteringar.

I övrigt har Länsstyrelsen valt att förstärka de nationella poängen inom områdena:

 • Vattenkvalitet

Detaljerad poängfördelning för stödet

 

Investeringstöd för vattenvårdsåtgärder - Övriga vattenvårdsåtgärder

Investeringstöd för vattenvårdsåtgärder
- Övriga vattenvårdsåtgärder

Jordbruksverket

Handläggande myndighet

Total poängsumma 1000Fastlagd poängsumma 800

Fördelningsbar
poängpott 200Urvalsmodul

Maximalt
antal möjliga
poängsteg

Fastlagd
poäng

Fördelningsbar
poäng

Maximal
möjlig
poäng

Åtgärdsbehov övergödning

1

200


200

Vattenkvalitet

1

600

200

800

Prioriterat område övergödning

1
Prioriterat område fysisk påverkan

1
Prioriterat område sulfatjord

1
Summa


800

200

1000

Beskrivning av och bedömningsgrunder för prioriteringar

Beskrivning urvalsmoduler övriga vattenvårdsåtgärder 2023 Pdf, 246.2 kB.

Hantering av ansökningar

Ansökningar hanteras löpande i den ordning de kommer in.

Logga Medfinansieras av Europeiska unionen.

Kontakt