Dispens och tillstånd för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde

Planerar du att göra en åtgärd eller aktivitet i ett skyddat naturområde? Då kan du behöva dispens eller tillstånd. Skyddade områden kan vara nationalparker, naturreservat, naturvårdsområden, naturminnen, områden med biotopskydd, djur- och växtskyddsområden och områden med landskapsbildsskydd.

I naturområden som är skyddade finns regler som bestämmer vad du får och inte får göra i området. Om du ändå vill göra något som är förbjudet i ett skyddat naturområde behöver du först ansöka om dispens eller tillstånd.

Gör så här för att ansöka om dispens eller tillstånd i ett skyddat område

 1. Ta reda på skyddsformen för området.
 2. Ta reda på om din åtgärd eller aktivitet kräver dispens eller tillstånd.
 3. Ansök om dispens eller tillstånd hos Länsstyrelsen.

Ta reda på om området är skyddat

Om du behöver tillstånd för din åtgärd eller aktivitet beror på vilket typ av skydd området har. För nationalparker, naturreservat, landskapsbildskyddsområden och djur- och växtskyddsområden finns regler, så kallade föreskrifter, som beskriver vad som är tillåtet och förbjudet i det specifika området. Reglerna är olika för alla områden. Det står i beslutet om skydd vad som gäller just i det område du vill göra en åtgärd eller aktivitet i. Beslutet och annan information om vad som gäller hittar du i Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur.

Kartverktyget Skyddad natur, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Tänk på att det kan vara långa handläggningstider. Var ute i god tid med ansökan.

Exempel på åtgärder och aktiviteter då du kan behöva tillstånd eller dispens

Här hittar du exempel på åtgärder och aktiviteter där tillstånd eller dispens kan behövas för olika skyddsformer.

Aktiviteter eller åtgärder som är förbjudna är till exempel att

 • köra motordrivet fordon
 • olika former av jakt
 • organiserat friluftsliv till exempelvis guidade turer och tävlingar
 • gräva eller påverka naturen
 • samla in växter eller frön.

Aktiviteter eller åtgärder som är förbjudna är till exempel att

 • uppföra byggnader och anläggningar, till exempel jakttorn och avloppsanläggningar
 • ändra och bygga ut byggnader och anläggningar
 • samla in växter och djur
 • fälla eller ta bort träd eller buskar
 • gräva, schakta, fylla ut
 • organisera tävlingar eller aktiviteter som till exempel orientering.

Aktiviteter eller åtgärder som är förbjudna är till exempel att

 • beskära träd
 • fälla träd
 • skada ett träds rötter genom att gräva, köra ett fordon eller låta djur trampa
 • ta bort delar av naturminnet
 • gräva i, eller täcka över en geologisk formation med grus, ris, jord.
 • spika eller såga.

Generellt skyddade biotoper

Vissa biotoper har ett generellt skydd, till exempel alléer och stengärden. Exempel på åtgärder som du behöver dispens för och hur du ansöker:

Biotopskyddsområden

Länsstyrelsen kan besluta om skydd för ett geografiskt biotopsområde. Det kan till exempel vara rikkärr och naturbetesmarker. Aktiviteter eller åtgärder som är förbjudna i ett sådant område är till exempel att

 • gräva och exploatera
 • ändra naturmiljön i biotopen
 • tillföra material eller nya arter i biotopen
 • ta bort stenar eller växtlighet
 • ändra hydrologin.

Ska du utföra en åtgärd i ett geografiskt biotopskyddsområde som Länsstyrelsen beslutat om ska du använda e-tjänsten "Ansök om tillstånd och dispens för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde" på den här sidan.

Aktiviteter som är förbjudna är till exempel att

 • vara i ett område när det är tillträdesförbud
 • skada boträd eller boplatser
 • samla in växter eller frön
 • skada växtlighet.

Aktiviteter eller åtgärder som är förbjudna är till exempel att

 • bygga en ny byggnad
 • anlägga en väg
 • dra luftledningar
 • fälla träd
 • schakta och fylla igen.

Du kan behöva tillstånd även för åtgärder som inte kräver bygglov, som att till exempel bygga en friggebod.

I Gävleborgs län finns det 2 nationalparker; Hamra och Färnebofjärden.

Det är Naturvårdsverket som beslutar om föreskrifter för nationalparker. Du kan hitta föreskrifterna som reglerar vad som är förbjudet i respektive nationalpark på Sveriges nationalparker.

Sveriges nationalparker.se Länk till annan webbplats.

För nationalparkerna i Gävleborgs län finns olika regler för flyg.

Hamra nationalpark

Det är förbjudet i samtliga nationalparker att landa med luftfartyg eller luftfarkost. Dit räknas bland annat drönare. Du ansöker om dispens eller tillstånd för detta hos oss på Länsstyrelsen.

Dispens för eller tillstånd Länsstyrelsen Gävleborg Länk till annan webbplats.

Färnebofjärdens nationalpark

Transportstyrelsen har fattat beslut om restriktionsområde för luftfart för Färnebofjärdens nationalpark. För att flyga inom nationalparken behöver du ansöka om tillstånd.

Du behöver ansöka om tillstånd hos både Länsstyrelsen Gävleborg och Transportstyrelsen om du har tänkt flyga till exempel drönare eller helikopter.

Dispens eller tillstånd Länk till annan webbplats.

Mer information om restriktionsområden och om hur man ansöker hittar du på Transportstyrelsens webbplats:
Restriktionsområden, Transportstyrelsen Länk till annan webbplats.

Drönarkarta, Luftfartverkets webbplats:
LFV Drönarkartan (RPAS, UAS, UAV) Länk till annan webbplats.

Om du vill ta med dig din hund till en nationalpark finns det särskilda regler som du måste följa.

Håll din hund kopplad i Hamra och Färnebofjärdens nationalpark. Undantag i samband med jakt (Färnebofjärdens nationalpark).

Inom dessa områden kan rätten till jakt, fiske och tillträde begränsas, men i övrigt råder inga begränsningar av rätten att bruka mark eller vatten.

Djurskyddsområdena inom länet ligger främst vid kusten och har tillkommit för att freda sjöfågel eller säl. Övriga djurskyddsområden finns längre in i landet och berör insjöar. I dagligt tal benämns de som "fågelskyddsområden". Inom förbudszonen är det förbjudet att lägga till vid, ankra i eller beträda området.

Länsstyrelsen kan i vissa fall lämna dispens från föreskrifterna.

Tillstånd och dispenser

Disans, Korvgrunds, Sandrevelns, Vårfiskharets, Skrammelhararnas och Skommarrevets djurskyddsområden är värdefulla områden för häckande och rastande fågelarter. Skyddet är av stort behov, för respektive besluts nämnda fågelfauna, även framöver. Inom parentes finns de aktuella förbudstiderna.

Disan (förbud 1 april – 31 juli)

Djurskyddsområdet håller höga ornitologiska värden och domineras av en havs- och gråtrutkoloni. Unikt för området är en koloni av tobisgrissla, som annars håller till längre ut i havsbandet. Ön är dessutom viktig häckningslokal för ejder. Ett par kustlabbar häckar också på Disans nordöstra udde. Området är beläget i innerskärgården i Hålsängesfjärden i Hudiksvalls kommun. 

Disans beslut om djurskyddsområde Pdf, 667.9 kB.

Korvgrund (förbud 1 april – 31 juli)

Djurskyddsområdet består av tre isolerade ytterskärgårdsöar i Hudiksvalls kommun, Korvgrund, Skottstenarna och Remmarharet, där Korvgrund till större delen är en klippö. Skottstenarna och Remmarharet är mer eller mindre uppbyggda av stenblock och morän, mestadels vegetationslösa.

Områdets tre öar är mycket artrika och hyser alla stora bestånd av en mängd typiska ytterskärgårdsarter. På samtliga öar finns kolonier av silltrut och tobisgrissla, samt att öarna var de sista häckningsöarna i länet för skärpiplärka. Korvgrund och Skottstenarna delar på länets största koloni av tordmule samt att det på Skottstenarna även häckar ett par kustlabbar. Korvgrund har en silvertärnkoloni och mitt bland dem häckar roskarl. Remmarharet var tidigare känd häckningslokal för skräntärna, men av okänd anledning försvann den från platsen.

Korvgrund och Remmarharet är dessutom viktiga uppehållsplatser för gråsäl och vikare. Vissa år föds det gråsälkutar under februari – mars på öarna. Korvgrund är beläget i ytterskärgården i Hudiksvalls kommun.

Korvgrunds öar beslut om djurskyddsområde Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Sandreveln (förbud 1 april – 15 juli)

Sandreveln är två isolerade öar mitt i Hudiksvallsfjärden. De båda öarna är helt uppbyggda av sand och ligger på Hallstaåsens förlängning ut i havet. Öarna är i stort sett de enda häckningsskären i Hudiksvallsfjärden.

Tidigare fanns här en mycket stor gråtrutkoloni, men denna har minskat under de senare åren. Sedan 2005 har storskarven börjat etablera sig på ön. Silvertärnan förekommer i kolonier som varierar i storlek från år till år. Sandreveln är viktig för änder såsom vigg och ejder. Några par vitkindad gås häckar på öarna och unikt längs länets kust är fyra par häckande knölsvan. Sandreveln är beläget mitt i Hudiksvallsfjärden i Hudiksvalls kommun.

Sandrevelns beslut om djursskyddsområde Pdf, 786.3 kB.

Vårfiskharet (förbud 1 april – 31 juli)

 Vårfiskharets djurskyddsområde är en trädfattig, mindre moränö i mynningen av Norrfjärden i norra delen av Hälsingekusten. Ön har varit skyddad i många år, vilket har respekterats av ortsbor och båtåkande.

Vårfiskharet fungerar som en viktig häckningsplats för silver- och fisktärna samt för många ejderpar. Det är viktigt att skyddet består eftersom ön idag utgör en av få häckningsplatser i området. Vårfiskharet är beläget i Norrfjärden i Nordanstigs kommun.

Vårfiskharets beslut om djurskyddsområde Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

Skommarrevet (förbud 1 april – 15 juli)

Skommarrevet ligger cirka 3 kilometer norr om Eskön i Gävle kommun. Det är det stora antalet häckande fågelarter som motiverar fågelskydd för områdena.

Skommarrevet utgörs av en cirka 200 x 200 meter låglänt urbergshäll i stort sett fri från hög vegetation annat än några låglänta buskar. Gråtrutkolonin på Skommarrevet är länets största och förutom den finns bl.a. silvertärna, vigg, ejder, fiskmås, skrattmås, roskarl och rödbena på ön. Dessutom är Skommarrevet en rastlokal för många vår- och höstflyttande fåglar.

Skommarrevets beslut om djurskyddsområde Pdf, 740.6 kB, öppnas i nytt fönster..

Skrammelhararna (förbud 1 april – 31 juli)

Skrammelhararna är beläget cirka 3 kilometer öster om Eskön. Skrammelhararna är en samling fågelrika skär och domineras av en blandad grå- och silltrutkoloni, varav den förstnämnda arten dominerar, samt mellanskärgårdens mest betydande koloni av tobisgrissla.

Skrammelhararnas beslut om djurskyddsområde Pdf, 633.2 kB, öppnas i nytt fönster..

Gunnarudden (förbud 1 april – 31 juli)

Gunnarudden är belägen i östra Storsjön, cirka 2 kilometer söder om Sandvikens centrum. Udden är främst bevuxen med tallskog, men även grov lövskog med rik undervegetation inne vid land. I vikarna finns stora vassbestånd som hyser ett rikt fågelliv. Här häckar skäggdopping och sothöna, och man kan även finna många arter av gäss, änder och vadare, liksom sångare knutna till lövbestånden. Rovfågel ses ofta i området, och udden är även ett mål för rastande fågel. En stig löper ut på udden, och på sydsidan finns ett fågeltorn.

Gunnaruddens beslut om djurskyddsområde Pdf, 149 kB..

Öar i Lundbosjön (förbud 1 april – 31 juli)

Lundbosjön ligger cirka 2 kilometer sydväst om Oslättfors. På flera av de små tallbevuxna öarna i sjön häckar fiskgjuse sedan många år. Under perioden april – juli gäller därför 100 meters skyddszon runt dessa.

Lillgrund (förbud 1 februari – 31 augusti)

Sälskyddsområdet Lillgrund ligger cirka 11 kilometer utanför kusten i höjd med Gnarp. Området är cirka 1300 hektar.

Lövgrunds rabbar (förbud 1 februari – 31 augusti)

Sälskyddsområdet Lövgrunds rabbar ligger cirka 10 kilometer utanför kusten nordost om Gävle. Området är cirka 530 hektar.

Beslut om djurskyddsområde för Lundbosjön, Lillgrund, Lövgrunds rabbar m.fl. Pdf, 1.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Ansök om tillstånd och dispens för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde

Avgiften för ansökan om dispens beror på skyddsformen och varierar mellan 2900 och 4600 kronor. Vi tar inte ut någon avgift för att ansöka om tillstånd eller göra en anmälan.

Andra tillstånd och dispenser

Dispens från strandskydd

Du kan ansöka om dispens från strandskydd i e-tjänsten på den här sidan om strandområdet ligger inom ett skyddat område. För andra strandskyddsdispenser:

Tillstånd Natura 2000-områden

Är området skyddat med någon annan skyddsform än Natura 2000, till exempel om området ligger i ett naturreservat, så ska du använda e-tjänsten på den här sidan för att ansöka om tillstånd. För områden som enbart har Natura 2000-skydd:

Dispens från generellt biotopskydd

Vill du ansöka om dispens för ingrepp i till exempel stengärden, alléer, odlingsrösen eller andra biotoper som omfattas av det generella biotopskyddet ska du använda e-tjänsten som finns på sidan Dispens från biotopskydd.

Dispens eller tillstånd i biotopskyddsområden

Är området ett biotopskyddsområde som beslutats av Länsstyrelsen så ska du använda e-tjänsten på den här sidan för att söka om dispens eller tillstånd.

Kommuner och Skogsstyrelsen kan fatta beslut om biotopskyddsområden. För åtgärder i dessa områden, ansök om dispens hos respektive kommun eller Skogsstyrelsen.

Biotopskyddsområde, Skogsstyrelsen Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Gävleborg

801 70 Gävle

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss