Ta jordbruksmark ur produktion

När jordbruksmark läggs ner sker det vanligen genom att man planterar skog, låter marken växa igen eller går över till annan markanvändning.

Anmäl minst 8 månader i förväg

Om du som jordbrukare eller markägare planerar att ta jordbruksmark ur produktion, måste du anmäla det till Länsstyrelsens enhet för stöd till landsbygden minst 8 månader i förväg. Det gäller både åkermark och betesmark, oavsett vilket trädslag du vill plantera. Det gäller också om du väljer naturlig igenväxning eller annan markanvändning.

Anledningen är att vi ska kunna bedöma om natur- eller kulturvärden kan skadas. Vi vill även kunna undersöka möjligheterna till fortsatt skötsel av betesmarker och ge råd och stöd om möjligheter finns. I vårt beslut kan vi om nödvändigt ange vissa villkor som ska gälla, exempelvis val av trädslag, eller helt förbjuda plantering om det krävs.

Observera att om matjordstäkt för annat än husbehov planeras måste ni ansöka om tillstånd för täktverksamhet. Tillståndet måste vara beviljat innan ni påbörjar täktverksamheten. Kontakta enheten för miljötillsyn via växeln 010-225 10 00 för ytterligare information.

Undantag vid små åtgärder

Du behöver inte göra någon anmälan om åtgärden är av ringa betydelse för jordbruket på brukningsenheten eller för natur- och kulturmiljön.

Ju mindre areal som tas i anspråk, desto mindre risk att något natur- eller kulturvärde tar skada. Det är starkt rekommenderat att göra en anmälan om du inte är helt säker på natur- och kulturvärden i området.

Att gå över till energiskogs- eller julgransodling på jordbruksmark (åker) räknas inte som att ta marken ur produktion. Eftersom sådana planteringar väsentligt påverkar naturmiljön ska du ändå alltid samråda med Länsstyrelsens naturvårdsenhet enligt 12 kapitel 6 § miljöbalken.

Åtgärd i naturmiljön

Det här säger lagen

Du kan läsa mer om anmälningsplikten i Miljöbalken (12 kapitel 9 §) och Jordbruksverkets föreskrifter om hänsyn till natur- och kulturmiljövärden i jordbruket (SJVFS 1999:119). Om åtgärden prövas enligt annan lagstiftning, behöver du inte göra någon anmälan.

Skogsvårdsstyrelsens föreskrifter (SKSFS 2011:7, 7 kapitel 22 §) anger att den som planterar skog på nedlagd jordbruksmark ska lämna en oplanterad skyddszon utmed sjöar, vattendrag, kulturmiljöer, öppen jordbruksmark och bebyggelse. Skyddszonen kan alternativt planteras med lövträd.

Att ta jordbruksmark ur produktion räknas som en väsentlig ändring av naturmiljön. En sådan åtgärd ska därför alltid prövas enligt 12 kapitel 6 § miljöbalken.

Miljöbalk (1998:808), Sveriges Riksdag Länk till annan webbplats.

Författningssamlingar, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Författningar, Skogsvårdsstyrelsen Länk till annan webbplats.

Viktigt att du tar emot rätt jordbruksstöd

Observera att denna anmälan inte är direkt kopplad till jordbruksstödet. Du måste även aktivt begära utträde ur stödsystemet för marken du tar ur produktion. Detta gör du genom att inte söka på området i din SAM-ansökan.

Kontakt

Länsstyrelsen Gävleborg

801 70 Gävle

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss