Åtgärdsprogram inom miljömål

För att få en mer positiv utveckling för miljön och öka förutsättningarna för att nå miljömålen tar Länsstyrelsen tillsammans med andra aktörer fram åtgärdsprogram.

Arbetet för att uppnå miljömålen görs av myndigheter, intresseorganisationer, företag och privatpersoner. För att få ut störst resultat av våra insatser krävs att vi samarbetar, och vi har en samordnande roll i detta arbete.

Varje län har åtgärdsprogram som ger vägledning och stöd för prioriteringar av insatser. Åtgärderna samordnas med andra pågående planer och utveckling inom länet. Åtgärdsprogrammen tas fram av Länsstyrelsen tillsammans med andra aktörer.

Styrmedel och åtgärder

För att nå miljömålen krävs förändringar i samhället. Det behövs ett arbete med styrmedel, i såväl produktion som konsumtion. Nationella, regionala och lokala aktörer behöver tillsammans driva på utvecklingen med hjälp av åtgärder och styrmedel. Styrmedel kan vara lagar och regler, samhällsplanering, ekonomiska stöd, åtgärdsplaner, information och nätverksstyrning.

Åtgärdsprogram för miljömålen i Gävleborgs län 2023-2030

Det övergripande målet för Sveriges miljöpolitik är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta. Utöver de miljömål riksdagen antagit 1999 har 2015 tillkommit globala mål för hållbar utveckling (Agenda 2030). Alla i samhället behöver bidra i arbetet för miljö- och hållbarhetsmålen.

I Länsstyrelsens miljömålsuppdrag ingår att ”utveckla, samordna och genomföra regionala åtgärdsprogram med bred förankring i länet för att nå generationsmålet och miljökvalitetsmålen”.

Nu finns remissversion av ett nytt åtgärdsprogram för miljömålen i Gävleborg 2023-2030. Åtgärdsprogrammet är ett resultat av en process som involverat många aktörer i länet. Alla är välkomna att lämna remissvar. Länsstyrelsen önskar särskilt svar från de som anges som huvudaktörer och medaktörer i programmets förslag till åtgärder.

Remissversion Åtgärdsprogram för miljömålen i Gävleborgs län 2023–2030 Pdf, 1.3 MB.

Bilagor 1-2 Åtgärdsprogram för miljömålen Gävleborgs län 2023-2030 Pdf, 926.7 kB.

Missiv remiss Åtgärdsprogram för miljömålen i Gävleborgs län 2023-2030 Pdf, 171.3 kB.

Åtgärdsprogram för miljömålen 2014-2020

Gävleborgs åtgärdsprogram 2014-2020 består av 67 åtgärder uppdelade i sex strategier:

  1. Levande vatten och hav
  2. Bruka och hushålla med naturens resurser
  3. Värna om natur- och kulturmiljövärden
  4. Hållbara samhällen och företag
  5. Öka energieffektiviseringen och andelen förnybar energi
  6. Konsumtion och livsstil

Ett framgångsrikt miljöarbete bygger i väsentliga delar på att alla aktörer utifrån sina förutsättningar tar ett ansvar för att vidta de åtgärder som behövs för att målen ska nås. Det är samtidigt en angelägen uppgift att engagera och skapa en ökad delaktighet och mångfald i det lokala och regionala arbetet med att utveckla våra natur- och kulturmiljöresurser.

Gävleborgs miljömål och åtgärdsprogram 2014 - 2020 Länk till annan webbplats.

För att driva arbetet framåt och synliggöra miljö- och klimatarbetet i kommuner och hos andra aktörer skrivs överenskommelser för genomförande av åtgärder fram till 2020. Överenskommelserna följs upp årligen.

Utöver Åtgärdsprogram för Gävleborgs miljömål ingår även Handlingsplan för Klimatanpassning i överenskommelsearbetet.

 

Bollnäs kommun är möjligheternas kommun och ser bland annat möjligheten att återfå havsvandrande fiskarter upp i Ljusnan och förbi kommunen. Kommunen vill satsa på turismnäring och då inte minst den vattennära turismen som ett komplement till redan befintliga turismdragande besöksmål, så som Hälsingegårdar och Växbolin. Kommunen kan och ska kunna ge goda möjligheter till utbildning och arbete. Bollnäs kommun ska ha ett jämställt och hållbart samhälle präglat av trygghet och demokratiska värderingar, mångfald, upplevelser och framtidstro.

Bollnäs kommun har lokala miljömål för 2013–2020. Målen är uppdelade i övergripande mål för kommunens geografiska område, det vill säga att alla som bor eller verkar i kommunen kan bidra till att uppnå dessa mål. Det finns också miljömål för kommunens förvaltningar och bolag som visar vad Bollnäs kommun kommer att arbeta med för att bidra till att uppnå de lokala miljömålen.

Överenskommelse Bollnäs kommun Länk till annan webbplats.

Gävle är en kommun i utveckling och är snart 100 000 invånare. Gävle är residensstad i Gävleborgs län med högskola, länsstyrelse och länssjukhus. Cykelstaden Gävle har över 20 mil separerade cykelbanor (jämför med 40 mil bilväg).

Gävle kommun ska bli en av de bästa miljökommunerna och har därför tagit fram ett Miljöstrategiskt program. Det innehåller mål inom miljöområdet och visar den inriktning som miljöarbetet i Gävle kommun kommer att ha nu och på längre sikt inom sju fokusområden. Kommunkoncernen arbetar tillsammans med att genomföra det miljöstrategiska programmet och bidrar på så vis till genomförandet av det regionala åtgärdsprogrammet för miljömålen.

Gävle kommunkoncern ser samarbete med Länsstyrelsen, kommuner och andra aktörer i regionen och länet som en naturlig och viktig del i åtgärdsarbetet. Överenskommelsen ökar möjligheten till samverkan kring mål som ses särskilt svåra att nå regionalt och synliggör vad Gävle kommunkoncern gör inom miljöområdet.

Överenskommelse Gävle kommun Länk till annan webbplats.

I Hofors kommuns vision för 2014 ”Hofors kommun, vänligast i Sverige , för boende, näringsliv och fritid” ska miljöperspektivet genomsyra fokusområdena.

Tillståndet i miljön i kommunen går åt rätt håll. Likväl påverkar och påverkas vi av miljöproblem som växthuseffekten och försurningen. Dessa är globala och regionala frågor men det finns goda förutsättningar att göra insatser även på lokal nivå. Vår livsstil påverkar utsläppen av växthusgaser.

Att värna om den miljö som finns och arbeta med lokala miljö problem är också viktiga delar i kommunens arbete för en bättre miljö.

Överenskommelse Hofors kommun Länk till annan webbplats.

Hudiksvalls kommun har en vision om att vara Sveriges bästa kommun att leva och verka i år 2020. Attraktiv och hållbar livsmiljö är ett av kommunens övergripande mål. För att uppnå detta är arbetet med miljökvalitetsmålen en viktig del.

Hudiksvall är en av Sveriges hundra ekokommuner och arbetar för att tillämpa hållbarhetsprinciperna i de kommunala besluten.

Överenskommelse Hudiksvalls kommun Länk till annan webbplats.

Ljusdal är inte bara till ytan Gävleborgs läns största kommun. Vi vill också tänka stort, att vara så som kommunens vision uttrycker det ”ett samhälle genomsyrat av mångfald, jämlikhet och jämställdhet, en kommun där hållbarhet och ekologiskt tänkande är fundamentalt. Nya generationer ska ha sina möjligheter. Till dessa vill vi nu bidra.”

Vi måste därför bedriva ett aktivt miljöarbete, värna naturen och medvetet arbeta för en sund och framtidsinriktad livsmiljö i kommunens alla delar, i tätorter såväl som på landsbygd. Denna överenskommelse är en bit på väg mot ett hållbart samhälle, men mycket återstår. Ljusdals kommun kommer därför inte att låta sig nöjas med dessa åtgärder, utan fortsätter arbetet med ständiga förbättringar och utveckling av det hållbara samhället.

Genom denna överenskommelse med länsstyrelsen om miljöarbete och klimatanpassning vill Ljusdals kommun, i samarbete med flera aktörer, utveckla det arbete som på sikt kan förverkliga det som kommunens vision är en ledstjärna för. Genom denna överenskommelse med Länsstyrelsen om miljöarbete och klimatanpassning vill Ljusdals kommun, i samarbete med flera aktörer, utveckla det arbete som på sikt kan förverkliga det som kommunens vision är en ledstjärna för.

Överenskommelse Ljusdals kommun Länk till annan webbplats.

Nordanstigs kommun är en liten kommun som sträcker sig från kusten med sina långa sandstränder, till inlandets stora skogar med en känsla av vildmark. Kommunen erbjuder fina fiskesjöar och jaktmarker, golfbanor och ridstigar. Vintertid finns det alltid mycket snö i inlandets skidbackar och skidspår.

Nordanstigs kommun åtar sig att arbeta med nedanstående miljömåls- och klimatanpassningsåtgärder för att bidra till en hållbar utveckling. Vägledande för vårt miljöarbete, liksom för alla i samhället, är generationsmålet: att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökande miljö- och hälsoproblem utanför landets gränser.

Genom att arbeta för att uppfylla vårt åtagande utifrån de regionala målen bidrar Nordanstigs kommun samtidigt till att förverkliga Vision 2020 samt andra politiska viljeinriktningar i kommunen. Arbetet följs upp genom Nordanstig kommuns årliga miljöbokslut.

Överenskommelse Nordanstigs kommun Länk till annan webbplats.

Ockelbo kommuns miljöarbete präglas av de regionala miljömålen och ”Vision 2020 – Ockelbos framtid”. Med ”Det gröna Ockelbo” i fokus arbetar kommunen mot en hållbar utveckling, från boende och mat till företagande och resursanvändning. Ockelbo kommun åtar sig att arbeta med  miljömålsåtgärder enligt överenskommelse.      

Överenskommelse Ockelbo Länk till annan webbplats.

Miljöarbete handlar om att titta på allt från hur vi kan minska negativ påverkan på framtida klimat till vilken utomhusmiljö våra barn har på förskolan. Ingen del är mindre viktig därför att allt hänger ihop. Den värld vi lever i är gränslös och när det gäller miljöfrågor påverkas vi av det som händer i andra länder på samma sätt som det vi gör påverkar våra grannar och länder långt borta. Detta är en utmaning och ett ansvar vi alla måste ta på stort allvar.

Ovanåkers kommun är en del i uppbyggandet av ett biosfärområde kring Voxnan och detta arbete kommer bidra till många av de nationella miljömålen och Länsstyrelsens åtgärdsprogram. Träindustrin som är starkt förankrad i kommunen gör att vi kan bidra till en god bebyggd miljö och en hållbar energiproduktion.

Överenskommelse Ovanåkers kommun Länk till annan webbplats.

​Sandvikens kommuns miljöarbete präglas av ”Vision 2025 – I Sandviken är världen alltid närvarande. Här känner vi oss hemma och gör varandra bättre.”

”Vår miljö — vårt ansvar” innebär att vi i Sandviken tar miljöfrågor på allvar. Vi har lärt oss att leva och verka inom naturens ramar. Vi arbetar för en långsiktigt hållbar utveckling. Balanserad styrning används för att förverkliga Vision 2025 och för att uppnå största möjliga medborgarnytta med de resurser som finns till förfogande. Balanserad styrning är styrande för kommunens arbete inom alla områden inom kommunens nämnder och förvaltningar. Balanserad styrning utgår från fem perspektiv som är nödvändiga för den strategiska styrningen. Ett av perspektiven är Hållbar samhällsutveckling, där många av åtgärderna i denna överenskommelse hör hemma.

Sandvikens kommun ser samarbete med Länsstyrelsen, kommuner och andra aktörer i regionen och länet som en naturlig och viktig del i åtgärdsarbetet. Överenskommelsen ökar möjligheten till samverkan kring mål som ses som särskilt svåra att nå regionalt och synliggör vad Sandvikens kommun gör inom miljöområdet. Sandvikens kommun åtar sig att arbeta med nedanstående miljömålsåtgärder.

Överenskommelse Sandvikens kommun Länk till annan webbplats.

Söderhamn är en kustkommun i södra Hälsingland. Här bor cirka 25 000 människor i staden, skärgården och på landsbygden. Vi värnar hållbar utveckling och den är en av grundpelarna i kommunens styr- och ledningsmodell. Kommunens verksamhet ska ge förutsättningar för en god livsmiljö för invånare, djur och växtliv. Därför vägs de tre kriterierna för hållbar utveckling socialt, ekonomiskt och ekologiskt in i kommunens arbete.

Genom att teckna denna överenskommelse om miljömål och klimatanpassning visar Söderhamns kommun en tydlig vilja att arbeta med miljö- och klimatfrågor. Det ger även en möjlighet till systematiskt arbete inom all kommunal verksamhet för att bidra till att nå de regionala miljömålen. Arbetet kommer att följas upp årligen i samband med årsredovisning.

Överenskommelse Söderhamns kommun Länk till annan webbplats.

Gästrike Vatten AB (GVAB) företräder Gävle, Hofors, Ockelbo och Älvkarleby kommuner som VA-huvudman. Att verka för en hållbar samhällsutveckling och en hållbar miljö genomsyrar GVABs arbete, både det dagliga och det strategiska. Detta avspeglas även av de perspektiv och mål som används för att styra och följa upp verksamheten. Utvärderingsverktyget Hållbarhetsindex ger stöd till politiker och tjänstemän på GVAB och i kommunerna i frågor kring investeringar, planering, prioriteringar och taxa.

Genom att ingå denna överenskommelse vill vi visa att vi är med och tar ansvar för att genomföra åtgärder för en hållbar utveckling. Överenskommelsen ger oss möjligheter till ännu bättre samverkan, synergier, tydlighet, ansvars-tagande och resultat.

Överenskommelse Gästrike vatten Länk till annan webbplats.

Gästrike återvinnare är ett kommunalförbund som ansvarar för den kommunala avfallshanteringen i Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommuner.

I ansvaret ingår planering, insamling, behandling och information när det gäller hushållsavfall. I förbundets och kommunernas avfallsplan finns mål och åtgärder för resurshushållning som stämmer väl överens med de regionala miljömålsåtgärderna.

Gästrike återvinnares vision är ”Tillsammans skapar vi vardagens miljöhjältar för en värld som räcker längre”. Tillsammans med Länsstyrelsen och andra aktörer i samhället vill vi medverka aktivt till att genomföra åtgärder som bidrar till att nå samhällets miljömål.

Genom att ingå denna överenskommelse vill vi visa att vi är med och tar ansvar för att genomföra åtgärder för en hållbar utveckling. Överenskommelsen ger oss möjligheter till ännu bättre samverkan, synergier, tydlighet, ansvarstagande och resultat.

Vi följer upp arbetet i den årliga uppföljningen av avfallsplanen för Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby, samt i Gästrike återvinnares årsredovisning.

Överenskommelse Gästrike Återvinnare Länk till annan webbplats.

​2009 gjorde Gävle Taxi 129000, GTAB, en överenskommelse med Länsstyrelsen om åtgärder för miljömålen. Dessa åtgärder genomfördes, men vissa finns med även i den nya överenskommelsen då de går att förfina och utveckla, bland annat genom val av ny teknik.

Sedan 2009 har det skett en snabb teknikutveckling vad gäller fordon och bränsle. GTAB använder idag två elbilar, två hybridfordon och 16 gasfordon. Dessa fordon motsvarar en tredjedel av av fordonsparken. Den första elbilen klarade cirka 12 mil på varje laddning medan den senast inhandlade klarar ca 45 mil.

Övergång till fosilfria fordon är beroende av möjligheterna att tanka och därför har GTAB varit mycket engagerad vid etableringen av ett tankställe för gas och ett för snabbtankning av el.

GTAB är sedan 10 år certifierade enligt Svenska Taxiförbundets kvalitetsnorm SGT, Säker Grön Taxi. Målet med normen, som följer ISO 14 001, är att leverera transporter med jämn och hög kvalitet samtidigt som det ska medföra en så liten miljöpåverkan som möjligt. För att uppnå detta sätter vi mål för att öka vår kvalitet samt minska vår miljöpåverkan.

Överenskommelse Gävle Taxi Länk till annan webbplats.

Naturskyddsföreningen i Gävleborgs län är en ideell miljöorganisation med kraft att förändra. Föreningen sprider kunskap, kartlägger miljöhot, skapar lösningar samt påverkar politiker och myndigheter såväl lokalt som regionalt. Klimat, hav, skog, miljögifter och jordbruk är föreningens viktigaste arbetsområden. Föreningen har drygt 6 000 medlemmar och är verksam i 14 lokala kretsar i länet.

Naturskyddsföreningen i Gävleborgs län har för avsikt att till och med 2020 arbeta med de miljömålsåtgärder som anges nedan.

Överenskommelse Naturskyddsföreningen Länk till annan webbplats.

Region Gävleborg verkar för regional utveckling i hela länet och bedriver folkhälsa, hälso- och sjukvård, kompetens- och utbildningsfrågor, kultur, internationella frågor, näringslivsutveckling, och infrastrukturfrågor samt kollektivtrafik på ett sätt som främjar invånarnas hälsa och livsmiljö.

Regionen Gävleborgs arbete inom miljö- och klimatarbete sker löpande både regionalt och internt samt i projektform såsom egen aktör, i samverkan med andra eller som bidragsgivare. Styrande för detta arbete är bland annat den Regionala utvecklingsstrategin (RUS) och dess program, Länstrafikprogrammet samt regionens egna miljömål för verksamheten (Miljöprogram 2013-2016), vilka utgår från de regionala miljömålen. Exempel på övriga strategiska dokument som också bidrar till att nå de regionala miljömålen är Trafikplan och Trafikförsörjningsprogram.

Region Gävleborg åtar sig att arbeta med miljömålsåtgärder för att bidra till en långsiktig hållbar utveckling i länet. Arbetet följs upp genom Region Gävleborgs årliga redovisningar.

Överenskommelse Region Gävleborg Länk till annan webbplats.

Taxi Stor och Liten i Gävle AB är idag ett av de större taxibolagen i regionen med sina 80 fordon. Nyligen har det bildats ett internationellt miljöinitiativ där Taxi Stor och Liten ingår tillsammans med några av Europas ledande taxibolag. Miljöinitiativet ska leda till bättre kostnadseffektivitet, bättre upphandlingar, samordnade utbildningar och bättre förmåga att konkurrera med nationella och multinationella taxibolag.

Taxi Stor och Liten har nyligen införskaffat 15 stycken gasbilar.

Överenskommelse Taxi Stor och Liten Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen har i samverkan med bland annat kommuner tagit fram åtgärdsprogram gällande miljömål samt klimat- och energiarbete och en handlingsplan för klimatanpassning. Åtgärderna ska genomföras till år 2020. För att driva arbetet framåt och synliggöra kommuners och övriga aktörers miljö- och klimatarbete skrivs nu överenskommelser kring genomförande av åtgärder under perioden 2015–2020.

Ovako Sweden AB är det bolag inom Ovako-koncernen som bedriver verksamhet i Hofors. Ovako är en ledande europeisk tillverkare av kompontentstål till kunder inom kullager-, transport- och tillverkningsindustrin. Stålet som tillverkas i Hofors är helt baserat på återvunnet skrot och betraktas som världens renaste konventionellt framställda stål vilket möjliggör användning i tillämpningar med extrema krav på prestanda. Ovako utvecklar ständigt nya stålprodukter med särskilt fokus på minskad energianvändning samt miljö- och klimatbelastning i användarledet. Även i verksamheten ligger fokus på minskad miljöpåverkan och på ett effektivt användande av resurser i form av råvaror, energi och andra naturresurser. Ett annat viktigt område är nyttiggörande av verksamhetens restprodukter till stor samhällsnytta. Ovako vill, tillsammans med länsstyrelsen och andra aktörer, genom ett aktivt åtgärdsprogram medverka till att samhällets miljömål uppnås. 

Genom att ingå denna överenskommelse vill vi visa att vi är med och tar ansvar för att genomföra åtgärder för en hållbar utveckling. Överenskommelsen ger oss möjligheter till ännu bättre samverkan, synergier, tydlighet, ansvarstagande och resultat.

Överenskommelse Ovako Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen har i samverkan med bland annat kommuner tagit fram åtgärdsprogram gällande miljömål samt klimat- och energiarbete och en handlingsplan för klimatanpassning. Åtgärderna ska genomföras till år 2020. För att driva arbetet framåt och synliggöra kommuners och övriga aktörers miljö- och klimatarbete skrivs nu överenskommelser kring genomförande av åtgärder under perioden 2015–2020.

Sandvik Materials Technology är ett av tre affärsområden inom Sandvik och en världsledande aktör inom avancerade metalliska material till de mest krävande branscherna. Genom att ständigt driva materialevolutionen framåt bidrar Sandvik Materials Technology till teknologiskiften, framför allt när det gäller energi- och klimatutmaningarna i världen. Fokus ligger på att göra kundernas processer säkrare och mer effektiva och samtidigt bidra till minskad miljöpåverkan. Även internt är målet att minska avtrycket på miljön. Här arbetar Sandvik Materials Technology aktivt med flera projekt och initiativ för minskad miljöpåverkan. Tillsammans med Länsstyrelsen och andra aktörer i samhället vill vi medverka aktivt till att genomföra åtgärder som bidrar till att nå samhällets miljömål. 

Genom att ingå denna överenskommelse vill vi visa att vi är med och tar ansvar för att genomföra åtgärder för en hållbar utveckling. Överenskommelsen ger oss möjligheter till ännu bättre samverkan, synergier, tydlighet, ansvarstagande och resultat.

Överenskommelse Sandvik Länk till annan webbplats.

Kontakt

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss