Tillsyn över vattenverksamhet

Länsstyrelsen har tillsyn över nästan all vattenverksamhet och arbetar även förebyggande.

Länsstyrelsen har tillsynsansvar över nästan all vattenverksamhet, vilket innebär att vi kontrollerar att bestämmelserna i miljöbalken och de villkor som är satta för verksamheten följs. Vi arbetar även förebyggande.

Vad ingår i Länsstyrelsens tillsynsansvar?

I vårt tillsynsansvar ingår nästan all tillståndspliktig och anmälningspliktig vattenverksamhet. Vi kontrollerar att föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av miljöbalken följs. Vi gör också tillsyn av verksamheter som tillkommit utan prövning. Om inte lagen följs kan vi besluta om förbud eller åtgärder som behövs.

När vi gör egeninitierad tillsyn är det vi som tar initiativ till tillsynen. Detta görs till exempel för att kontrollera att villkor i tillstånd följs. Vi genomför också insatser inom områden där det finns behov för miljöförbättring.

Hur arbetar Länsstyrelsen förebyggande?

Länsstyrelsen arbetar förebyggande med rådgivning, information och riktade insatser. På så sätt ser vi till att lagen följs. Genom det arbetet ser vi till miljöbalkens ändamål, miljökvalitetsmål och miljökvalitetsnormer.

Vilka andra myndigheter har tillsynsansvar?

Åtgärder i skog

Skogsstyrelsen har tillsynsansvar för verksamheter som omfattas av skogsvårdslagen, exempelvis skyddsdikning och dikesrensning. Om det i samband med rensning finns risk för att fisket skadas ska även en anmälan om vattenverksamhet göras till Länsstyrelsen.

Avledning av avloppsvatten

Den kommunala nämnden har tillsynsansvar för verksamheter som innebär avledning av avloppsvatten. Avloppsvatten omfattar även dagvatten. Länsstyrelsen har tillsynsansvar för eventuell markavvattning som blir aktuell i samband med det.

Försvarsinspektören för hälsa och miljö

Försvarsinspektören för hälsa och miljö har det operativa tillsynsansvaret för vattenverksamhet i de fall där Försvarsmakten, Fortifikationsverket, Försvarets materielverk och Försvarets radioanstalt är verksamhetsutövare.

Tillsyn som rör enskilda intressen

I tillsynen ser Länsstyrelsen till både allmänna och enskilda intressen. Det är de allmänna intressena som väger tyngst. Tillsynsmyndigheten har inte skyldighet att lösa tvister mellan enskilda när gällande bestämmelser i miljöbalken eller lagen med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet (LSV) har följts. Då kan de tvistande hänvisas att lösa tvisten på annat sätt. Om det inte är möjligt att lösa tvisten i samförstånd med alla inblandade kan en civilrättslig process behövas.

Resurser för tillsyn och prioritering av ärenden

Vi har begränsade resurser för tillsyn och begränsade möjligheter att hantera konflikter mellan enskilda. Därför prioriteras i första hand tillsyn för att uppfylla riksdagens miljömål och säkerställa syftet med miljöbalken. Tillsynsmyndigheten är inte skyldig att lösa tvister mellan enskilda. De tvistande kan hänvisas till att lösa frågan i samförstånd och med kompromiss eller genom en civilrättslig process.

Om allmänna intressen riskerar att skadas prioriteras dessa ärenden framför klagomål som gäller risk för skada på enbart enskilda intressen.

I viss utsträckning hanterar vi ärenden som gäller enskilda intressen, men vi bekostar inte några utredningar. Om klagomålet rör enskilda intressen bör den som avser att klaga i första hand göra vad den kan för att själv försöka lösa problemet.

Händelsestyrd tillsyn – klagomål

Länsstyrelsen får ibland in klagomål i form av begäran om tillsyn. Det kan handla om exempelvis att en fastighetsägare borde underhålla sina diken och ledningar, eller att någon bygger en brygga eller fyller ut ett vattenområde. Anledningarna till klagomålen är oftast risk för försämrad tillgänglighet, översvämningar eller faktisk skada på den egna fastigheten.

Klagomål om att diken eller ledningar har för små dimensioner

Det framförs ibland synpunkter på att ”grannens diken eller ledningar är för klent dimensionerade för dagens förhållanden. Vi har inga möjligheter att förelägga om att någon ska öka dimensionerna eller på annat sätt ändra utformningen av befintliga system som funnits under lång tid. Det kan till och med vara förbjudet och kan kräva dispens från förbudet om markavvattning.

Klagomål som avser naturliga vattendrag

När det gäller naturliga vattendrag finns ingen skyldighet för fastighetsägaren att utföra underhåll genom att exempelvis ta bort nedfallna träd eller andra växtdelar som ligger i vattenfåran. Naturliga vattendrag ska så långt som möjligt lämnas att sköta sig själva. Veden som hamnat i vattnet är viktig för det biologiska livet i vattendraget. Därför är sådana insatser inget som vi förelägger om. Den som avser att göra åtgärder i naturliga vattendrag ska åtminstone först ha samråd med länsstyrelsen.

Internt klagomål inom samfällighet

Ibland gäller klagomålet en samfällighet, till exempel ett dikningsföretag, vägsamfällighet eller bryggförening, där den som klagar själv är medlem. Då avslutas ärendet oftast med information om att den klagande har ett eget ansvar. Om styrelsen eller motsvarande inte kan lösa problemet så får tvisten lösas genom en civilrättslig process.

Länsstyrelsen hanterar inte klagomål som rör ersättning, tvångsrätt, inlösen eller andra civilrättsliga frågor.

Hur du begär tillsyn – lämnar klagomål

Om du misstänker att någon utfört en otillåten vattenverksamhet och vill att Länsstyrelsen ska undersöka detta genom tillsyn gör du så här:

 • Skriv ner tydligt vad du iakttagit.
 • Exempel på punkter att ta med i beskrivningen:
  • varför du tror att verksamheten är otillåten
  • vilka negativa konsekvenser du tror har samband med vattenverksamheten
  • på vilket sätt du drabbas.
 • Dokumentera händelsen/verksamheten med foton.
 • Peka ut den berörda platsen på karta, och ange adress eller fastighetsbeteckning.
 • Skicka din beskrivning, fotodokumentation, och kartor till länsstyrelsen.
 • Skriv att ärendet rör tillsyn av vattenverksamhet, gärna i ämnesfältet.

När dina handlingar har kommit in till oss öppnar vi ett tillsynsärende och utreder om vattenverksamheten är otillåten eller inte. För otillåtna vattenverksamheter kan det bli aktuellt att stoppa pågående arbeten, förelägga om återställande eller göra en anmälan om brott.

Tillsynsavgift

Länsstyrelsen har möjlighet att ta ut avgift för sitt tillsynsarbete om tillsynen visar sig vara befogat. Avgiften uppgår till 800 kronor för varje hel timme handläggningstid. Länsstyrelsen måste upprätta ett särskilt beslut för att ta ut avgiften. Avgift ska inte betalas för tillsyn som föranleds av klagomål som visar sig vara obefogat.

Kontakt

Länsstyrelsen Gävleborg

801 70 Gävle

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss