Fiskevårdsåtgärder och bidrag

Fiskevårdsåtgärder ska göra våra fiskbestånd uthålliga. Fiskevård kan gynna till exempel fritidsfiske, turistfiske, yrkesfiske och miljövärden. Kommuner och andra aktörer kan söka bidrag för fiskevård.

Länsstyrelsen ansvarar för olika fiskevårdsåtgärder. Vi kan till exempel:

 • undersöka fiskeutvecklingen för att bevara livskraftiga fiskbestånd
 • återskapa livsmiljön i och kring ett vattendrag
 • förbättra vattenkvalitén
 • kalka försurade vattendrag
 • ge bidrag
 • vara med vid olika miljöprövningar.

Fiskevårdsbidrag

Vill du göra åtgärder som kan gynna våra fiskbestånd? Länsstyrelsen ger stöd till fiskevårdsprojekt genom exempelvis statliga fiskevårdsbidrag.

Vem kan söka fiskevårdsbidrag?

Kommuner, lokala och regionala aktörer kan söka pengar till fiskevårdsprojekt.

Bidrag ska gynna den biologiska mångfalden

Exempel på åtgärder som kan få bidrag:

 • biotopvård i rinnande vatten med mänsklig påverkan
 • återintroduktion av arter som försvunnit
 • fiskevårdsplaner
 • fiskvägar.

Nu är det dags att söka fiskevårdsbidrag

För att fisket ska kunna fortsätta att vara gynnsamt krävs livskraftiga fiskbestånd och hållbara ekosystem. En del åtgärder som hjälper till att åstadkomma detta är stödberättigade och går att söka ekonomiskt stöd för. Fram till 31 januari 2024 går det att söka fiskevårdsbidrag.

Bidragsberättigade åtgärder

Åtgärder för fiskevård som är bidragsberättigade och som du kan söka ekonomiskt stöd för är till exempel:

 • biotopvård
 • fiskvandringsvägar
 • utsättning av fisk
 • ny- och ombildning av fiskevårdsområden
 • fisketillsyn i allmänt vatten och vatten som är av riksintresse.

Prioriterad fiskevård i regionen

Länsstyrelsen prioriterar ansökningar som syftar till att:

 • stärka bestånden av hotade fiskarter
 • biotopvård som främjar den biologiska mångfalden i vatten
 • fisketillsyn (att följa upp om fiskereglerna följs och att sprida information om gällande regler och deras syfte).

Den ekonomiska ersättningen

Bidrag lämnas vanligtvis med 50 procent av den godkända kostnaden för åtgärden men finns det särskilda skäl kan ett större bidrag lämnas. Särskilda skäl kan vara att åtgärden har ett stort allmänt intresse, som att bevara en hotad art, eller åtgärder som främjar fiskevården i områden med fritt handredskapsfiske.

Sista ansökningsdag

Sista datum för ansökan är 31 januari 2024.

Blankett för ansök om bidrag till stöd för fiskevårdsprojekt Excel, 115.5 kB.

Restaurering av sjöar och vattendrag

Lokala vattenvårdsprojekt (LOVA)

Lokala åtgärder för bättre havs- och vattenmiljö kan få stöd genom LOVA-bidrag. Bidrag kan sökas för insatser mot övergödning, minskad spridning av miljögifter från fritidsbåtar, restaureringsåtgärder i vattenmiljöer, åtgärdssamordning och omhändertagande av förlorade fiskeredskap.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss