Restaurering av sjöar och vattendrag

Länsstyrelsen samarbetar med andra aktörer i arbetet med att restaurera sjöar och vattendrag, för att återställa vattenmiljöer som har påverkats negativt av mänskliga aktiviteter. Vi betalar bland annat ut bidrag till åtgärder och tar fram åtgärdsplaner.

Naturmiljön i en stor del av landets sjöar och vattendrag har påverkats negativt av mänskliga aktiviteter. Flottningsverksamheten, utbyggnad av dammar och vattenkraftverk, rensningar, utdikningar och sjösänkningar är exempel på storskaliga fysiska ingrepp i våra vattenmiljöer.

I mindre vattendrag är det vanligt att fellagda vägtrummor samt rester av gamla såg- och kvarndammar innebär vandringshinder. Påverkan innebär kraftigt försämrade förutsättningar för djur och växter som lever i och i anslutning till vattnet. Den fysiska påverkan bedöms idag vara den främsta orsaken till att vi inte når våra miljömål och miljökvalitetsnormer för landets sjöar och vattendrag. Påverkan har även försämrat fisket i många av landets vatten.

Samverkan för restaurering av sjöar och vattendrag

Länsstyrelsen arbetar med restaurering av sjöar och vattendrag tillsammans med mark- och fiskrättsägare, intresseorganisationer, kommuner, myndigheter och andra intressenter. Syftet är att med gemensamma krafter återställa vattenmiljöerna till ett mer naturligt tillstånd vilket skapar förutsättningar för det naturliga växt- och djurlivet att återhämta sig. Restaurering är även en viktig del av fiskevården.

Länsstyrelsen bedriver arbetet på många olika sätt, bland annat genom att betala ut bidrag till åtgärder, genomföra åtgärder, inventera och ta fram åtgärdsplaner, bedriva tillsyn och förelägga om återställning eller miljöanpassning.

Restaurering i Gävleborg

För att uppnå Sveriges miljömål levande sjöar och vattendrag, levande kust och skärgård och att en god ekologisk status bibehålls behöver vissa områden restaureras.

Det historiska skogsbruket och energiutvinning från vattendrag i Gävleborgs län har inneburit en negativ påverkan på flera naturvärden. Sjöar har sänkts, våtmarker har torrlagts, vattendrag har dikats, dämts eller rätats ut för att anpassa till historiskt skogs- och jordbruk. Rekryteringsområden för fisk som trösklade vikar har påverkats, vandringshinder för lekvandrande fisk har anlagts och det finns redovisat flera områden med stor påverkan med behov av restaureringsåtgärder i länet.

Flera åtgärder är möjliga för att restaurera vattendrag, sjöar och kustmiljöer där allt från att återinföra naturliga habitat genom utplacering av block och sten i vattendrag till att återskapa slingrande vattendrag (meandring) eller återställa muddrade vikar återskapar miljöer viktiga för djur- och växtlivet. Länsstyrelsen i Gävleborg har i handlingsplan för limniskt skydd, som senast uppdaterades år 2019, lyft restaureringsbehov i länet.

Länsstyrelsen i Gävleborg jobbar med flera restaureringsåtgärder och har dessutom lyft åtgärdsförslag till Havs- och Vattenmyndigheten. Förslag på aktuella åtgärdsprojekt som lyfts till Havs- och Vattenmyndigheten redovisas nedan.

Projekt

Kontakt