Aktuella varningsmeddelanden i Dalarnas länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Nordbläster

En vidsträckt myr med några gamla tallar i förgrunden.

Här finns en blandning av myrar och skogar som gynnar växt- och djurlivet. Inslaget av småvatten i våtmarkerna skapar goda förutsättningar för ett rikt fågelliv. I skogsmarken omkring myrarna finns gott om gamla tallar och torrakor. Här har skogsbränder gått fram och dessa ska nu återskapas genom naturvårdsbränningar.

Två områden nära varandra med höga värden

Nordbläster ligger i en trakt med höga värden för tallskog, tillsammans med det närliggande Ålderfljot som också är naturreservat. Att dessa två likartade områden ligger så nära varandra, gör dem särskilt värdefulla i ett längre perspektiv.

Hög luftfuktighet hjälper vissa arter

Gemensamt för många av de skyddsvärda arter som hittats i området är att de kräver en hög luftfuktighet. Det omväxlande landskapet med myrar och småvatten mellan torrare skogsåsar gör att fuktighetskrävande arter här hittas i öppnare tallskogar än vad som annars är vanligt. Tillgången på död ved och gamla träd intill myrarna är därför en viktig tillgång i detta område. I nordväst finns ett litet klibbalkärr. Kattfotslav, som hittats här, är ett tecken på att området är ett värdefullt skogsområde med konstant hög luftfuktighet. Även gammelgranskål visar att skogen har haft gamla granar lång tid tillbaka.

Orördhet och variation är värdefullt

På flera platser i området finns bestånd med riktigt fin, bitvis urskogsartad, gammeltallskog. Brand har historiskt sett varit en viktig faktor för att bibehålla de öppna tallskogarna. På flera ställen inom området går att hitta gamla stubbar med flera brandljud. Målsättningen är att gammeltallskogen ska behålla sina höga naturvärden. Bränning ska därför användas för att restaurera mer skogsbrukspåverkade bestånd i området.

Myrmarkerna utgörs till största delen av mjukmattekärr utan särskilt utmärkande drag. Orördheten, storleken och mosaiken med myr och gammal skog utgör de högsta naturvärdena.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att...

  • skada växande eller döda - stående eller omkullfallna - träd, stubbar och buskar.
  • köra motordrivet fordon i terrängen. Detta gäller både barmark och snötäckt mark, med undantag för framförande av snöskoter på snötäckt mark på markerad skoterled.

Utan Länsstyrelsens tillstånd är det även förbjudet att:

  • gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur (t.ex. insekter).
  • genomföra eller bedriva tävlingar, lägerverksamhet och andra större eller återkommande organiserade arrangemang.

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispens och tillstånd för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förVandringsled Vandringsled
  • Ikon förSkoterled Skoterled

Fakta

Bildades: 2007
Storlek: 371 ha
Kommun: Mora
Förvaltare: Länsstyrelsen

Hitta hit

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.

Kontakt

Andreas Gällerspång

Förvaltare av naturreservat

Telefon 010-2250331

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss