Björbergshällan

Näst högst i Leksands kommun! Björbergshällans naturreservat ligger i den höglänta sydvästra delen av Leksands kommun i en trakt där rejäla bergklumpar höjer sig över omgivande terräng.

Leksands näst högsta berg!

Med sina 521 m är Björbergshällan kommunens näst högsta berg. Berggrunden består av järnagranit med inneslutningar av leksandskvartsit, alltså två relativt näringsfattiga bergarter. Hela det långa brantområdet mot öster är en förkastningszon.

Naturskog med sällsynta arter

Frånsett vissa bördigare sluttningar och lite sumpskog i väster är skogen typisk för skogar som växer på höjder. De huggningar som gjorts i skogen ligger långt tillbaka i tiden. Det gör att området utvecklas alltmer mot naturskog med stor variation på träden och många skrymslen och vrår som passar olika arter. Här kan man t ex träffa på rynkskinn, skrovellav, varglav och tretåig hackspett.

Dramatiskt landskap

Förkastningsbranterna med berg i dagen och rasbranter är en stor tillgång för reservatet genom att skapa mycket speciella naturmiljöer och också dramatik åt landskapet och för besökaren. Även Älgmyran och Bergtjärnen är viktiga för den biologiska variationen och naturupplevelsen i reservatet.

Utsikt över ett skogslandskap från en brant

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att...

  • skada träd inklusive torrträd, torrstubbar, vindfällen och lågor,
  • vid eldning använda annat än medhavd ved eller torra kvistar från levande träd eller från marken,
  • plocka mossor, vedsvampar eller lavar annat än marginellt för artbestämning,
  • leta insekter och andra djur genom att fläka bort bark,
  • klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo än 100 meter,
  • köra motordrivet fordon.

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispenser och tillstånd i skyddad natur

Serviceinformation

Kontakt

Tobias Ekendahl

Förvaltare av naturreservat

Telefon 010-2250324

Fakta

Bildades: 2001
Storlek: 134 ha
Kommun: Leksand
Förvaltare: Länsstyrelsen
Natura 2000: Ingår i EU-s nätverk av skyddad natur.
Om Natura 2000

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.