Aktuella varningsmeddelanden i Dalarnas länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Gessi

Tallskog med lavar i lågt solljus.

Gessi är ett område med barrnaturskog med stor variation. I söder gränsar området mot myr. Skogen är gammal med en blandning av både tall och gran. Vissa har dött och ligger på marken, andra står stolta kvar som torrträd.

Fuktiga stråk med en rik flora

Där bäcken rinner genom området växer en frodig granskog. Tack vare den rika tillgången på vatten växer här även en intressant och yppig flora. Många träd i granblandskogen har dött och ligger ibland huller om buller. Eftersom döda träd sällan får ligga kvar i brukad skog är det överlag ont om död ved. Det är många växter och djur som kräver död ved för sin överlevnad och därför gynnar detta den biologiska mångfalden.

I delar av området har även flertalet skyddsvärda och rödlistade arter hittats, bland annat bäcksidenmossa, solfjäderlav och nordlig nållav (se artlista i Skötselplanen intill).

Spår efter bränder på träden

I övriga delen av reservatet varierar naturförhållandena, mellan låglänta, blöta marker till höjder med tallskog som präglats av tidigare bränder . Det finns många tydliga, gamla brandspår i området, men några spår på levande träd har inte påträffats. Ett bevis för att det inte har brunnit i området på mycket länge.

Det finns både lägre, mindre träd och högre, grövre och äldre träd. Några riktigt gamla träd finns dock inte men gamla torrakor vittnar om att det funnits mycket grova tallar tidigare. Från äldre tiders skogsbruk syns lite högre stubbar här och var i området. Området har inga anordningar för friluftslivet idag och är inte lättillgängligt.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom reservatet är det inte tillåtet att...

  • skada växande eller döda – stående eller omkullfallna – träd, stubbar och buskar
  • köra motordrivet fordon i terrängen. Detta gäller både barmark och snötäckt mark. Undantag: Framföra skoter på av Länsstyrelsen markerade skoterleder då marken är snötäckt

Utan Länsstyrelsens tillstånd är det förbjudet att:

  • genomföra eller bedriva tävlingar, lägerverksamhet och andra större eller återkommande organiserade arrangemang.
  • gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur (till exempel insekter)

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispens och tillstånd för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildades: 2007
Storlek: 34 ha
Kommun: Mora
Förvaltare: Länsstyrelsen

Hitta hit

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.

Kontakt

Andreas Gällerspång

Förvaltare av naturreservat

Telefon 010-2250331

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss