Gåstjärnskölen

Långt från de stora vägarna och byarna ligger detta fina vildmarksområde. Kölen, som myrar kallas i dessa trakter, har ett rikt fågelliv. Skogen är påverkad av gamla avverkningar, men även av den naturliga branden. Det syns i form av brandljud och kolade högstubbar. Och i de delar av reservatet som har naturvårdsbränt av länsstyrelsen de senare åren, syns det ännu tydligare!

Blöta myrar och blöta skogar

Här och var i de stora öppna myrarna finns det blötare områden och småvatten. Det skapar bra förutsättningar för ett rikt fågelliv. Gåstjärnskölen var en av de högst klassade myrarna i den inventering av länets fågelmyrar som gjordes 1979. En liten sumpskog med lövträd ingår också i reservatet. Myren är till största delen orörd av mänsklig påverkan, medan sumpskogen berörs av ett dike i ena änden.

Tallar som är gamla och tallar som har brunnit

Inblandat i myrarna, på delar med fastare mark, växer en vacker gammeltallskog. Ett visst inslag av björkar, tallar med brandljud och kolade torrakor visar att åtminstone en brand gått över området någon gång de senaste 150 åren. På en del av torrakorna växer varglav, en sällsynt gröngul lav. På två av de större fastmarksholmarna är även inslaget av gran relativt stort. Här har stjärntagging, ullticka och rynkskinn hittats.

Länsstyrelsen återskapar branden

För att inte alla arter som är beroende av återkommande bränder, så minska eller till och med dö ut, arbetar länsstyrelsen aktivt med naturvårdsbränder. I detta område har vi bränt både 2008, 2012 och 2020.

Rapport från förvaltaren efter 2020 års bränning: Gåstjärnskölen brändes av en entreprenör i två omgångar under andra halvan av juni. Området som denna gång blev mål för bränning var en riktigt ung skog, en äldre grantät tallskog samt en halvö med 120 årig tallskog. Det blev ett väldigt bra resultat i den grantäta skogen där all gran dog samtidigt som tallen klarade sig.

Läs mer om varför elden är så viktig på Life Taigas webbplats. Länk till annan webbplats.

En kvinna står och spanar i kikare ut över en glest trädbeklädd myr i solsken

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att...

  • skada växande eller döda - stående eller omkullfallna - träd, stubbar och buskar.
  • köra motordrivet fordon i terrängen. Gäller både barmark och snötäckt mark, med undantag av framförande av skoter på markerad skoterled på snötäckt mark.

Utan Länsstyrelsens tillstånd är det förbjudet att:

  • gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur (t.ex. insekter).
  • genomföra eller bedriva tävlingar, lägerverksamhet och andra större eller återkommande organiserade arrangemang.

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispens och tillstånd för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förStig Stig
  • Ikon förSkoterled Skoterled

Fakta

Bildades: 2007
Storlek: 409 ha
Kommun: Mora
Förvaltare: Länsstyrelsen
Natura 2000: Ingår i EU-s nätverk av skyddad natur.
Om Natura 2000

Hitta hit

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.

Kontakt

Andreas Gällerspång

Förvaltare av naturreservat

Telefon 010-2250331

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss