Ramsellskogen

Tallskog med stora stenblock på marken

När man kliver ut i Ramsellskogen känns det verkligen som om man har kommit till vildmarken. De stora stenblocken, med hattar av mjuk mossa, de ståtliga träden och de små vackra skogstjärnarna gör att man tror sig vara förflyttad till en tavla av John Bauer. Kan man få syn på ett skogsväsen någonstans, borde det vara här!

Skog påverkad av bränder

De främsta naturvärdena är kopplade till den brandpräglade naturskogen. Insprängt i denna finns områden med gammal gran och områden som är rika på död ved i fuktiga miljöer. Vissa delar av området är mer påverkade av sentida mänsklig aktivitet som minskat en del av områdets värde, men huvuddelen av området har höga värden för den biologiska mångfalden.

Vackert som i en trollskog

Ramsellskogen ligger i en terräng med mycket stenblock och utgör ett för denna del av länet stort sammanhängande naturskogsartat område. Antalet stigar som genomkorsar skogen är mycket få och den brandpräglade talldominerade skogen utgör en öppen och ljus miljö som samtidigt är omväxlande och böljande.

I södra änden av reservatet ligger Djuptjärnen, som drar många besökare årligen med anledning av det fina fisket. Området är dessutom lättillgängligt tack vare den gamla järnvägen som anlades för järntransport mellan Ågs bruk och Hinsen, vilken numera är en skogsbilväg som går rakt genom reservatet.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att:

  • skada växande eller döda – stående eller omkullfallna – träd, stubbar och buskar, med undantag för insamling av löst liggande, mindre, torra grenar och kvistar i syfte att göra upp eld.
  • framföra motordrivet fordon på barmark i terrängen

Det är dessutom inte tillåtet att utan Länsstyrelsens tillstånd:

  • gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur (tex insekter).

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispenser och tillstånd i skyddad natur

Serviceinformation

Kontakt

Johanna Malmgren

Förvaltare av naturreservat

Telefon 010-2250350

Fakta

Bildades: 2017
Storlek: 313 ha
Kommun: Falun
Förvaltare: Länsstyrelsen
Natura 2000: Ingår i EU-s nätverk av skyddad natur.
Om Natura 2000
Beskrivningen av områdets Natura 2000-värden går att läsa i skötselplanen nedan.

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.