Kurbergsmyrarna

Tre barn står på en myr intill ett parti med grön björnmossa

Källkupolen i Kurbergsmyrarna är fascinerande att beskåda. Foto: Maria Jons, Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Den som gör sig omaket att åka till något av vägsluten, ströva genom Kurbergsmyrarnas naturreservatet och kanske fika vid Södra Vitstensflyet behöver knappast ångra sig. Den gamla leden till Alderbacka fäbodar passerar också genom reservatet.

Skyddas för djuren och växternas skull

Det här naturreservatet, långt från de stora vägarna, kommer kanske inte att locka så många besökare. Syftet är också i första hand att skydda naturskogen och behålla de fina miljöerna för växter och djur.

En varierande plats med skogar, myrar och bäckar

Reservatet består av en blandning av myrar och mer opåverkade skogar. Den södra delen i Svärdsjö socken, domineras av gammal naturskog i flack terräng, där det också ingår ett par små tjärnar, Vitstensflyna. Väl inne i Envikens socken sluttar terrängen mot norr och ett landskap med öppna myrar och skogsholmar tar vid. Längre ner sluter sig skogen igen för att längst ner i dalsänkan åter övergå i myrar och fina sumpskogar längs Örabäcken.

Källkupol och en fin sumpskog

Mitt i reservatet finns ute på myrarna ett litet källartat myrparti som utbildat en så kallad källkupol. Läs mer i faktarutan. I nedre delen av myrarna förekommer järnockra på flera ställen. Just på sockengränsen ligger en liten fin sumpskog med genomsilande vatten och förekomst av klibbal. Här finns till och med en klibbal som förefaller ha brandljud på stammen. Det måste alltså ha brunnit här någon gång. Andra intressanta arter i området är den grågröna lunglaven och den gråbruna ulltickan.

Källkupolen är en liten, upphöjd form, som bildas runt eller i anslutning till en källa, på myren eller i dess närhet. Kupolen skapas genom att mineralämnen i vattnet fälls ut och avsätts när det kommer i kontakt med syre vid källans mynning.

Utfällningarna, som kan vara järnockra, avlagras tillsammans med torv och tillväxer på höjden, vilket förskjuter källans utflöde uppåt. Källmynningen finns därför ofta överst på en källkupol. Där finner man ofta andra arter än de på myren alldeles intill.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att...

  • skada växande eller döda – stående eller omkullfallna – träd, stubbar och buskar
  • köra motordrivet fordon, gäller både barmark och snötäckt mark, med undantag för att framföra skoter på markerade skoterleder då marken är snötäckt.

I de fullständiga föreskrifterna kan man bl a läsa följande:
Det är tillåtet att tälta i reservatet och att elda under förutsättning att man inte stör häcknings- och spelplatser. Man får inte skada växande eller döda träd. Vill man inte ta med sig egen ved går det bra att plocka torra kvistar från marken eller bryta torrgrenar från växande träd utan att de skadas. Däremot får man t ex inte elda med delar av torrakor och stubbar eller liggande döda träd, så kallade lågor.

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispenser och tillstånd i skyddad natur

Serviceinformation

  • Vandringsled Vandringsled
  • Skoterled Skoterled

Kontakt

Johanna Malmgren

Förvaltare av naturreservat

Telefon 010-2250350

Fakta

Bildades: 2008
Storlek: 69 ha
Kommun: Falun
Förvaltare: Länsstyrelsen

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.