Sifferboberget-Skalsberget

Söder om sjön Gimmen ligger de två bergstopparna Sifferboberget och Skalsberget. Här växer en gammal skog med mycket död ved. Det gynnar många olika växter och djur, som därför trivs här. Även människor trivs, då de kan vandra på led och rasta vid vindskydd.

Gamla träd i skog som ej har brukats

I norra sluttningen växer granskog och där är marken rik på stora block. Östra delen består av en bergsbrant bevuxen med tallskog i de övre delarna, medan inslaget av gran ökar nedåt sluttningen. Skogen är i genomsnitt 150 år. Västra delen och de centrala delarna samt en nyckelbiotop i söder utgörs i huvudsak av tallskog. Där är de äldsta träden bortåt 170 år.

Skogen är i huvudsak inte är påverkad av modernt skogsbruk, men är trots det ändå mycket varierad. Det finns dock några undantag. Bland annat finns ett par smala skiften, endast 100 meter breda, som har brukats i sen tid, några mindre ytor som huggits i den östra delen samt ett cirka 3 ha stort hygge i sydost. I området ligger även två mindre våtmarker, tillsammans endast ca två hektar stora. En hektar är en yta på hundra gånger hundra meter.

Vandra på led och rasta vid utsikt

Sifferboberget-Skalsberget är en naturskön plats. Närheten till flera tätorter mellan Borlänge och Gagnef bidrar till att området har betydelse för friluftslivet. På Skalsbergets topp finns en slogbod (vindskydd) med eldplats som uppförts under våren 2004. En vandringsled har även anlagts genom området. Stigen har planerats med utgångspunkt från båda parkeringsplatserna, så att besökande kan nå slogboden oavsett vilken av de två parkeringsplatserna som används. Vandringsleden, har när den anlades, nyttjat befintliga stigar genom området.

Observera! Under tjällossningen på våren är vägbommarna låsta för att minska slitage på vägen – välkomna åter när vägarna torkat upp.

Ett vindskydd i skogen högt uppe på ett berg.

På toppen av Sifferboberget-Skalsberget kan du rasta vid vindskyddet och njuta av lugnet och stillheten. Foto: Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att...

  • skada växande eller döda träd och buskar,
  • gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar,
  • köra motordrivet fordon i terräng.

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispenser och tillstånd i skyddad natur

Serviceinformation

  • Vandringsled Vandringsled
  • Eldplats Eldplats
  • Rast-/vindskydd Rast-/vindskydd

Kontakt

Johanna Malmgren

Förvaltare av naturreservat

Telefon 010-2250350

Fakta

Bildades: 2005
Storlek: 97 ha
Kommun: Borlänge och Gagnef
Förvaltare: Länsstyrelsen

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.