Sifferboberget-Skalsberget

Ett vindskydd i skogen högt uppe på ett berg.

På toppen av Sifferboberget-Skalsberget kan du rasta vid vindskyddet och njuta av lugnet och stillheten. Foto: Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Området är beläget på sjön Gimmens södra sida. Det utgörs av Sifferbobergets platå och dess östra topp, Skalsberget.

Många olika naturtyper

I norra sluttningen växer granskog och där är marken rik på stora block. Östra delen består av en bergsbrant bevuxen med tallskog i de övre delarna, medan inslaget av gran ökar nedåt sluttningen. Skogen är i genomsnitt 150 år. Västra delen och de centrala delarna samt en nyckelbiotop i söder utgörs i huvudsak av tallskog. Där är de äldsta träden bortåt 170 år.

Skogen är i huvudsak inte är påverkad av modernt skogsbruk, men är trots det ändå mycket varierad. Det finns dock några undantag. Bl.a. finns ett par smala skiften (100 meter breda) som har brukats i sen tid, några mindre ytor som huggits i den östra delen samt ett ca 3 ha stort hygge i sydost. I området ligger även två mindre våtmarker, tillsammans endast ca två hektar stora.

Friluftsliv

Sifferboberget-Skalsberget är en naturskön plats. Närheten till flera tätorter mellan Borlänge och Gagnef bidrar till att området har betydelse för det friluftslivet. På Skalsbergets topp finns en slogbod (vindskydd) med eldplats som uppförts under våren 2004. En vandringsled ska anläggas genom området. Stigen ska dras med utgångspunkt från båda parkeringsplatserna, så att besökande kan nå slogboden oavsett vilken av de två parkeringsplatserna som används. Förslaget innebär att i så stor utsträckning som möjligt nyttja befintliga stigar i området.

Observera! Under tjällossning är vägbommarna låsta för att minska slitage på vägen – välkomna åter när vägarna torkat upp.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att...

  • skada växande eller döda träd och buskar,
  • gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar,
  • köra motordrivet fordon i terräng.

Serviceinformation

  • Vandringsled
  • Eldplats
  • Rast-/vindskydd

Kontakt

Fakta

Bildades: 2005
Storlek: 97 ha
Kommun: Borlänge
Förvaltare: Länsstyrelsen