Filiberg

Stor stubbe och ett stort dött liggande träd, bredvid står en man

Filiberg är en stor naturskog väster om Gopshus i Mora kommun. Området består dels av en sluttning med skog uppkommen efter en brand för omkring 150 år sedan, dels av sjöar och våtmarker nedanför berget. Vill du upptäcka nästan orörd natur, en skog som minner om gamla tiders urskogar - då är det hit du ska åka!

Gamla träd på hög och låg nivå

​Filibergets topp når 543 meter över havet, och på denna nivå är skogen karg och präglad av höjdläget. I sluttningen mot söder är skogen mer växtlig. Tall är det trädslag som är vanligast här, men i svackor och längs bäckdråg finns stråk med högvuxen granskog. Träden är omkring 120-140 år men äldre individer finns spridda i skogen.

Mossor och fåglar gynnas av orördheten

I och med att skogen är föga påverkad av senare tiders skogsbruk finns ett flertal arter bland mossor, lavar och svampar i området, som visar tecken på just detta - nästan orörd skog. Naturskogsgynnade fåglar som tjäder, lavskrika och slaguggla har också påträffas.

Föreskrifter

Inom reservatet är det inte tillåtet att...

  • skada växande eller döda – stående eller omkullfallna – träd, stubbar och buskar, med undantag för insamling av löst liggande, mindre, torra grenar och kvistar i syfte att göra upp eld.
  • framföra motordrivet fordon i terrängen, vilket gäller både barmark och snötäckt mark,

Vidare är det förbjudet att utan länsstyrelsens tillstånd:

  • gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur (t.ex. insekter),
  • genomföra eller bedriva tävlingar, lägerverksamhet och andra större eller återkommande organiserade arrangemang

Serviceinformation

  • Vandringsled Vandringsled
  • Rastplats Rastplats

Kontakt

Fakta

Bildades: 2017
Storlek: 572 ha
Kommun: Mora
Förvaltare: Länsstyrelsen