Hartjärn

Reservatet är beläget på det flacka Kapplabergets sydostliga sluttning, ungefär en halvmil söder om Björbo. Omgiven av några mindre myrmarksområden breder här en tät gammal tall- och granskog ut sig.

Gamla träd med hänglavar

De västra och norra delarna är de äldsta, där rikligt med hänglavar hänger från träden och några träd har uppskattats vara runt 250 år gamla. De östra och sydöstra delarna är inte lika gamla. Där finns träd som är 150 år yngre.

Led och koja till övernattning för besökande

Från parkeringen i söder går en led rakt igenom reservatet. Leden passerar en liten kolarkoja byggd 1975 som går att övernatta i.

Intressant fotoserie från reservatet

Fotografen Bengt Erkers i Björbo har fotoserier från Hartjärnsreservatet från i stort sett fasta fotopunkter från 1976, 1986, 1996 och 2006. Där kan man särskilt på några av bilderna få en inblick i dynamiken i en naturskog. Bengt tänker fortsätta fotografera, men nu med 5 års intervall. I rastkojan vid reservatet ligger en pärm med alla fotona så en besökare kan ta med pärmen in i reservatet och jämföra vid de enkla stolpar som Bengt satt upp vid fotopunkterna.

Informationstavlan i Hartjärns naturreservat

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att...

  • skada växande eller döda – stående eller omkullfallna träd och buskar, med undantag för insamling av löst liggande, mindre, torra grenar och kvistar i syfte att göra upp eld,
  • framföra motordrivet fordon i terrängen, gäller både barmark och snötäckt mark

Utan Länsstyrelsens tillstånd är det dessutom förbjudet att:

  • gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur (tex insekter)

Serviceinformation

  • Vandringsled
  • Rastplats

Kontakt

Fakta

Bildades: 1967/1982/2018
Storlek: 42 ha
Kommun: Gagnef
Förvaltare: Länsstyrelsen