Livsmedelsstrategi

Det övergripande målet med den svenska livsmedelsstrategin är en konkurrenskraftig livsmedelskedja och ökad produktion av livsmedel i Sverige. Länsstyrelsen samarbetar med regionala aktörer för att strategin ska få genomslag i länet.

Sveriges livsmedelsstrategi

Den svenska livsmedelsstrategin som antogs 2017 omfattar hela livsmedelskedjan, och gäller fram till år 2030. Det övergripande målet med strategin är en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala produktionen av livsmedel ökar, samtidigt som vi når relevanta miljömål.

Livsmedelsstrategin ska bidra till:

  • Hållbar utveckling i hela landet.
  • Att skapa tillväxt och sysselsättning.
  • Att både konventionell och ekologisk produktionsökning stämmer överens med konsumenternas efterfrågan.
  • Att sårbarheten i livsmedelskedjan minskar.
  • Ökad självförsörjningsgrad av livsmedel.

Du kan läsa mer om livsmedelsstrategin på regeringens webbplats.

En livsmedelsstrategi för jobb och hållbar tillväxt i hela landet på regeringens webbplats Länk till annan webbplats.

Vad gör Länsstyrelsen?

Länsstyrelsen arbetar systematiskt för att integrera livsmedelsstrategins mål i vår verksamhet. Vi samarbetar också med berörda aktörer för att strategin ska få genomslag i länet.

Blekinges Mat och livsmedelsstrategi

Blekinge producerade under 2016 livsmedelsråvaror till ett värde av en miljard kronor. Nu finns det för första gången en regional Mat och livsmedelsstrategi som tar fasta på utvecklingen av livsmedelsnäringen på ett hållbart sätt.

Syftet med en regional mat och livsmedelsstrategi är att stärka utvecklingen för företagen inom livsmedelsnäringen i Blekinge. Livsmedelsnäringen ska utvecklas i samklang med principer om ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Vi ska hushålla med resurser och säkerställa att även de kommande generationerna har tillgång till hållbar livsmedelsproduktion och en bra miljö med utgångspunkt i agenda 2030.

Strategin ska vidare bidra till ökad kunskap om Blekinges livsmedelsproduktion, samt till att mer livsmedel ska förädlas i Blekinge. Länsstyrelsen Blekinge är ägare till Mat och livsmedelsstrategin men den är framtagen i samarbete med LRF Sydost och Region Blekinge.

Arbetet under 2018

Under året har länsstyrelsen startat upp ett samarbetsprojekt med LRF Sydost och Region Blekinge. Syftet med samarbetet är att utveckla livsmedelsnäringen i Blekinge län genom implementering av Blekinges regionala Mat & livsmedelsstrategi. Länsstyrelsen har tagit fram en handlingsplan med konkreta projektförslag kopplade till varje mål i den regionala strategin, liksom en populärversion av strategin.

Under sommaren och hösten har ett flertal projekt kopplade till strategin varit igång i länet. Kanske att du besökte någon gårdsbutik under gårdsbutiksturnén som var i september? Eller deltog du på Höstglöd, ett samarbetsprojekt mellan Johannishus gods, Björketorps gård, Äggaboden och Susanne Demåne som alla hade öppet under en och samma helg med olika erbjudanden?

Projekten har också resulterat i fördjupade rapporter om utvecklingsmöjligheterna för både de större och de mindre livsmedelsföretagen i länet, en arbetsmarknads dag om de gröna näringarna, marknadsföring av blekingsk mat under en idrottskonferens med deltagare från hela Sverige, en handbok för företagare som vill starta upp en landbaserad fiskodling, en förstudie om möjligheterna att lyfta fram Blekinges matproduktion under Smakfesten i Karlshamn 2019 och en förstudie kring möjligheterna att öka exporten av blekingska livsmedel till Island.

Aktuellt våren 2019

Länsstyrelsen kommer starta upp ett samarbetsprojekt med LRF sydost för att ta fram en terroiratlas för Blekinge län. En terroiratlas är en beskrivning av en regions kulinariska historia. Vad producerade, åt och drack man förr i länet? Vilka förutsättningar finns i länet som har lett till olika traditioner och produkter? Syftet är att lägga en grund för möjligheten att bygga upp regionala varumärken som bygger på Blekinge läns unika förutsättningar.

I början av året kommer länsstyrelsen bjuda in till ett dialogmöte för aktörer med möjlighet att integrera strategin i sina respektive verksamheter. Syftet med dagen är att vi gemensamt ska föra en diskussion kring hur vi ska föra arbetet vidare framåt.

Handlingsplan Pdf, 511.2 kB.

Eu-flagga

Kontakt

Länsstyrelsen Blekinge

E-post och telefon:
blekinge@lansstyrelsen.se
010-224 00 00

Växeln är öppen mån-fre kl. 08.00-16.30