Just nu har vi lite längre handläggningstider än vad vi brukar ha. Vi rekommenderar därför att du skickar in ditt ärende i god tid.

Tillsyn av miljöfarlig verksamhet

Driver du en miljöfarlig verksamhet med tillstånd? Det är Länsstyrelsen som normalt har tillsyn över verksamheten, i vissa fall kan det vara kommunens miljönämnd.

Länsstyrelsens tillsyn

Tillsynen innefattar bland annat att vi

  • går igenom din årliga miljörapport
  • följer upp din egenkontroll
  • kontrollerar dina villkor och dina begränsningsvärden för hur mycket du får släppa ut
  • ser över ditt tillstånd och villkor
  • beslutar om avgift för prövning och tillsyn
  • beslutar om miljösanktionsavgifter
  • anmäler misstanke om brott mot miljöbalken.

Egenkontroll och kontrollprogram

Egenkontroll innebär att du har bra rutiner för drift, skötsel och underhåll och att du gör åtgärder så att lagen alltid följs.

Ditt kontrollprogram ska visa hur kontrollen av villkoren ska utföras. Du lämnar själv in förslag på kontrollprogram som Länsstyrelsen sedan fattar beslut om.

Miljörapport

Alla verksamheter som måste ha tillstånd för att bedriva sin verksamhet är skyldiga att årligen lämna in en miljörapport. Mer information finns på sidan Miljörapport.

Miljösanktionsavgift

Om du bryter mot vissa bestämmelser i miljöbalken så riskerar du att få betala en miljösanktionsavgift. Ett exempel på när du som verksamhetsutövare behöver betala en avgift är om du lämnar in miljörapporten för sent.

Kontakt

Länsstyrelsen Blekinge

E-post och telefon:
blekinge@lansstyrelsen.se
010-224 00 00

Växeln är öppen mån-fre kl. 08.00-16.30

Dela sidan:

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss