Risk för skogsbrand i Blekinge länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Ansök om tillstånd i vattenskyddsområde

Gör din ansökan om tillstånd så här

  1. Fyll i formuläret nedan (tryck på plusknappen)
  2. Klicka på skicka längst ner
  3. Betala in ansökningsavgiften
1. Uppgifter om den sökande
1.1 Sökande


1.2 Ombud för sökande (om det är aktuellt)


1.3 Fastighet på vilken verksamheten/åtgärden kommer att genomföras


2. Vattenskyddsområde

Tillståndsansökan avser * (obligatorisk)
Tillståndsansökan avser
3. Verksamheten eller åtgärden
Koordinater för verksamheten/åtgärden (I Eniros karttjänst finns funktionen GPS-koordinat som du kan använda. Om du inte har möjlighet att ta fram koordinater, så behöver du inte fylla i den här uppgiften.)

3.1 Typ av verksamhet eller åtgärd
3.1 Typ av verksamhet eller åtgärd
3.1 Typ av verksamhet eller åtgärd
Om du har kryssat i pålning/spontning
Typ av pålar/spont
Typ av pålar/spont

Energianläggning
Energianläggning
Ange syftet med åtgärden. Gör en närmare beskrivning av anläggningens/verksamhetens utformning och funktion.
4. Platsbeskrivning
4.1 Geologi och geohydrologi


Jordlagerföljd från markytan. Ange jordlagrets tjocklek (m)
Beskriv ytvattenförhållandena på platsen (ex vattendjup, strömningsriktning mm)

Beskrivning av markhistorik samt risk för markföroreningar, beskrivning av kända markföroreningar.


Gör en bedömning och värdering av den risk som planerad verksamhet och åtgärder utgör för vattenkvaliteten i vattentäkten. Vilka konsekvenser kan det ha på vattentäkten.

Beskriv vilka skyddsåtgärder som kommer att vidtas för att undvika negativ påverkan på yt- eller grundvatten?
7. Bilagor som bifogas ansökan:
Om dina bifogade filer är större än 10 Mb så kan inte formuläret skickas. Kontakta oss för hjälp.
7. Bilagor som bifogas ansökan:


Skicka också gärna med fotografier över vattenområdet. Det kan göra handläggningstiden kortare.

I det fall det är aktuellt ska även bifogas:
I det fall det är aktuellt ska även bifogas:
Om dina bifogade filer är större än 10 Mb så kan inte formuläret skickas. Kontakta oss för hjälp.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss