Höga temperaturer i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Kampsport

Du som vill ordna en tävlings-, tränings- eller uppvisningsmatch ska söka tillstånd hos Kampsportsdelegationen. Det gäller matcher som tillåter deltagarna att med våld avsiktligt träffa motståndarens huvud.

Observera! Du behöver inte söka tillstånd för matcher i kampsport som bara tillåter markerade slag eller markerade sparkar mot huvudet, utan träff.

Om ett förbund redan har ett tillsvidare- eller visstidstillstånd för den typ av kampsport som du vill anordna ska du i stället söka tillstånd hos det förbundet. Det kallas att söka sanktion.

Ansök om tillstånd för kampsportsmatcher

Det finns två olika tillstånd att ansöka om för kampsportsmatcher. Det ena är tillstånd för att anordna en eller flera matcher. Det andra är tillstånd för viss tid eller tills vidare.

Tillstånd för en eller flera matcher

Du måste söka tillstånd två månader före arrangemanget. Du ska alltid söka tillstånd om du ska anordna en eller flera matcher. Det spelar ingen roll om matcherna är offentliga eller enskilda.

Enskilda föreningar, kampsportsförbund och organisationer med ansvar inom kampsport kan få tillstånd för en eller flera kampsportsmatcher.

Tillstånd för matcher under viss tid eller tills vidare för kampsportsförbund

Du måste söka tillstånd tre månader före tillståndet ska gälla. Ett tillstånd för viss tid eller tills vidare kan bara sökas av förbund och andra organisationer för kampsport. Det spelar ingen roll om matcherna är offentliga eller enskilda.

Lämna in egenkontroll

Du som har ett tillstånd ska i vissa fall lämna in en redogörelse för egenkontrollen av din verksamhet. Det står i ditt beslut om du ska lämna in egenkontroll.

Egenkontrollen skickar du in till orebro@lansstyrelsen.se.

Andra tillstånd och anmälningar du kan behöva

Tävlingar och uppvisningar i kampsport räknas som offentliga tillställningar. Du som ordnar kampsportsmatcher behöver söka tillstånd för att få ordna en offentlig tillställning. Ansökan gör du hos Polismyndigheten.

Ansök om tillstånd för offentlig tillställning, polisen Länk till annan webbplats.

Om du ska ordna en kampsportsmatch på en plats som inte är offentlig behöver du bara anmäla det till Polismyndigheten.

Anmäl om idrottsarrangemang som inte är offentlig, polisen Länk till annan webbplats.

Tillsyn av kampsportsmatcher

Länsstyrelsen i Örebro län har tillsyn och

 • kontrollerar att kampsportsmatcher anordnas med tillstånd och på villkor som Kampsportsdelegationen beslutat om
 • kan komma på kontroller under kampsportsmatcher
 • kan begära in upplysningar och handlingar som vi behöver för tillsynen.

Om du bryter mot villkor i tillståndet kan Länsstyrelsen besluta att lämna ärendet till Kampsportsdelegationen.

Kampsportsdelegationen kan

 • pröva om en varning ska meddelas
 • återkalla tillståndet i vissa delar
 • återkalla hela tillståndet om ni allvarligt bryter mot villkoren.

Har ni tillstånd för viss tid eller tills vidare kommer Länsstyrelsen i första hand kontrollera att ni sköter egenkontrollen av de kampsportsmatcher som du ordnar.

Så arbetar vi med tillstånd för kampsportsmatcher

Arbetet med tillstånd av kampsportsmatcher är delat mellan Länsstyrelsen i Örebro län och Kampsportsdelegationen. Om du har frågor som riktar sig till Kampsportsdelegationen kontaktar du Länsstyrelsen i Örebro län.

Vad gör Länsstyrelsen i Örebro län?

 • Tar emot och handlägger ansökningar och anmälningar.
 • Gör tillsyn av kampsportsmatcher.
 • Polisanmäler vid misstanke om brott mot kampsportslagen.
 • Lämnar förslag på beslut till Kampsportsdelegationen.
 • Har kontakt med allmänheten och media.

Vad gör Kampsportsdelegationen?

 • Beslutar om tillstånd.
 • Meddelar varningar.
 • Återkallar tillstånd, helt eller delvis.

Kampsportsdelegationen består av

 • en ordförande, samt en ersättare
 • en mediciniskt sakkunnig, samt en ersättare
 • en sakkunnig i idrott, samt en ersättare.
Tabellen beskriver vilken roll personen har i kampsportsdelegationen, personens namn, vilken organisation som har utsett personen att vara med i delegationen, och vilken yrkesmässig bakgrund personen har som gör den lämplig att vara med i delegationen.

Roll

Person

Utsedd av

Bakgrund

Ordförande

Christian Groth

Regeringen

Kammarrättslagman, Kammarrätten Stockholm

Ersättare för ordförande

Anne Sjöblom

Regeringen

Kammaråklagare, Åklagarkammaren Uppsala

Medicinskt sakkunnig

Albert Hietala

Länsstyrelsen

Specialist inom neurologi vid Neurologiska kliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Ersättare för medicinskt sakkunnig

Jan Lexell

Länsstyrelsen

Överläkare för Neurologi och Rehabiliteringsmedicin vid Skånes universitetssjukhus och professor i rehabiliteringsmedicin vid Lunds Universitet.

Sakkunnig i idrott

Michael Sjölin

Länsstyrelsen

Domare både nationellt och internationellt inom Kickboxning och Wushu.

Ersättare för sakkunnig i idrott

Tomas Eriksson


Verksam som President i det Internationella Innebandyförbundet och ledamot av Riksidrottsstyrelsen.

 

Kampsportsförbundens ansvar

Du som har ett generellt tillstånd är ansvarig för att arrangörer som är knutna till dig följer tävlingsregler och säkerhetsrutiner vid sina matcher.

Olagliga kampsportsmatcher

Det är straffbart att anordna kampsportsmatcher utan tillstånd.

Den som lämnar felaktiga uppgifter i en ansökan kan dömas till böter eller fängelse i högst två år. Även den som deltar, ekonomiskt understödjer en match, upplåter lokal eller tjänstgör som domare eller sekond vid sådan match kan dömas till böter. Detsamma gäller för den som i egenskap av manager ingår avtal om anordnande av kampsportsmatch utan tillstånd.

Länsstyrelsen kan göra polisanmälan om vi upptäcker olagliga matcher.

Kampsport enligt lagen

Kampsport enligt lagens mening tillåter deltagarna att med slag, sparkar eller annat våld avsiktligt träffa motståndarens huvud. Annat våld kan exempelvis vara att deltagarna tillåts att skalla eller knäa motståndaren eller stöta med någon form av redskap mot motståndaren.

Kännetecknande för flera kampsporter är att matcherna består av kampmoment, och att det är tillåtet att med sparkar eller slag, med eller utan redskap, träffa någon del av motståndarens kropp. En kampsportsmatch anses tillåta träffar mot huvudet såväl när fullkontaktträff som träff med begränsad kraft mot huvudet är tillåtet.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss