Förvalta stiftelse och insamlingsstiftelse

Förvaltar du en stiftelse eller insamlingsstiftelse? Här finns information om bland annat avgifter, hur du anmäler ändringar och krav på årsredovisningen.

Stiftelsens styrelse eller förvaltare ansvarar för förvaltningen av en stiftelse. Ansvaret handlar bland annat om att stiftelseförordnandet och relevant lagstiftning ska följas.

Reglerna ser lite olika ut för stiftelser och insamlingsstiftelser samt pensions- och personalstiftelser.

Ändra uppgifter för en stiftelse och insamlingsstiftelse

Ändringar i en stiftelse och insamlingsstiftelse ska anmälas och i vissa fall krävs tillstånd. Ändringarna kan behöva anmälas eller ansökas om hos Länsstyrelsen, Kammarkollegiet eller Bolagsverket beroende på ändringen.

Anmäl ändrade registeruppgifter för stiftelse och insamlingsstiftelse

Du måste anmäla om uppgifter för stiftelsen ändras. Det gäller till exempel uppgifter om vilka som är styrelseledamöter, revisor, adress med mera. Ändringarna ska anmälas genast.

Du som är registrerad som registertecknare, ordförande, styrelseledamot eller styrelsesuppleant (och ersätter en ordinarie styrelseledamot) anmäler ändringarna i våra e-tjänster.

 • Styrelseledamöternas och suppleanternas namn, personnummer, bostadsadress, postadress och telefon, eller förvaltarens namn eller firma, postadress och telefon.
 • Revisors namn, personnummer, postadress. Om revisorn är ett registrerat revisorsbolag ska anges vem som är huvudansvarig revisor samt bolagets organisationsnummer.
 • Styrelsens eller förvaltarens sätesort.
 • Vem eller vilka som har rätt att företräda stiftelsen (firmateckning).
 • Styrelseledamöters eller firmatecknares rätt att företräda näringsdrivande stiftelse. Om någon av styrelsens ledamöter eller firmatecknare i en näringsdrivande stiftelse belagts med näringsförbud får de inte vara styrelseledamöter respektive firmatecknare för stiftelsen. Bifoga protokoll från Tingsrätten om näringsförbud.
 • Du måste också anmäla om en ordförande, ledamot, suppleant, revisor, revisorssuppleant, förvaltare eller firmatecknare ändras.

Bifoga en kopia på beslutsprotokollet för ändringen.

När Länsstyrelsen gjort ändringarna i stiftelseregistret skickar vi alltid ett nytt registreringsbevis som bekräftelse på ändringarna.

Ändra i stiftelseförordnandet

Hur en ändring i stiftelseförordnandet genomförs och vilka regler som gäller beror dels på vad för slags föreskrift som ska ändras, dels på om stiftelsen har ett giltigt så kallat ändringsförbehåll.

Ett ändringsförbehåll är en föreskrift som reglerar styrelsens, förvaltarens eller någon annans rätt att ändra föreskrifter i stiftelseförordnandet.

Det är inte möjligt att göra tillägg till ett stiftelseförordnande. Det måste vara fråga om ändring, upphävande eller att i ett särskilt fall få åsidosätta befintliga föreskrifter i ett stiftelseförordnande.

Ska en stiftelse ändra en föreskrift som berör stiftelsens ändamål krävs alltid tillstånd av Kammarkollegiet.

Föreskrifter som Kammarkollegiet prövar, Kammarkollegiet Länk till annan webbplats.

Ändring av föreskrifter som inte prövas av Kammarkollegiet kräver tillstånd från Länsstyrelsen. Styrelsen eller förvaltaren ansöker om tillstånd till ändringen.

Styrelsen eller förvaltaren ansöker om tillstånd till ändring av stiftelsens föreskrifter hos Länsstyrelsen. Ansökan ska innehålla:

 • En kopia på beslutsprotokollet för ändringen.
 • Skälen för ändringen. Det ska inte vara fråga om enbart rent språkliga ändringar.

Ett ändringsförbehåll är en föreskrift som anger att styrelsen, förvaltaren eller någon annan har rätt att ändra föreskrifter i stiftelseförordnandet.

Hur en ändring av föreskrifterna i ett stiftelseförordnande ska hanteras beror på om stiftelsen har bildats före eller efter 1996 då stiftelselagen trädde i kraft.

Stiftelser bildade före 1996

Ett ändringsförbehåll för en stiftelse som är bildad före 1996, en så kallad äldre stiftelse, är giltigt även om det är generellt utformat. Det innebär att stiftelsens föreskrifter, förutom ändamålet, får ändras av styrelsen eller förvaltaren. Ändamålet eller en föreskrift som direkt eller indirekt påverkar stiftelsens ändamål eller förutsättningar för att fullfölja ändamålet får däremot inte ändras utan att Kammarkollegiet gett tillstånd till ändringen. Sådana ändamålsföreskrifter är till exempel föreskrifter som reglerar att endast avkastningen får användas till ändamålet eller att en viss del av avkastningen ska läggas till kapitalet.

När styrelsen eller förvaltaren fattat beslut om ändring av föreskrifterna i stiftelse­förordnandet ska ändringen anmälas till Länsstyrelsen. Bifoga en kopia på beslutsprotokollet. Om ändringsförbehållet föreskriver att ändringarna dessutom ska godkännas av en eller flera fysiska eller juridiska personer ska det följas. Om någon eller några av dessa personer har avlidit eller upphört kan stiftelsen inte längre göra några ändringar med stöd av ändringsförbehållet. Då gäller samma regler för ändring som för stiftelser utan ändringsförbehåll.

Länsstyrelsen prövar ansökan om ändring och meddelar stiftelsen skriftligt om ändringen kan godtas eller inte.

Stiftelser bildade 1996 eller senare

Stiftelselagen trädde i kraft 1996 och reglerar frågan om hur ett ändringsförbehåll ska vara utformat.

För att ändringsförbehållet ska vara giltigt krävs det att stiftaren uttryckligen i stiftelseförordnandet har föreskrivit att styrelsen eller förvaltaren utan tillstånd av myndighet får ändra, upphäva eller åsidosätta särskilt angivna föreskrifter i stiftelseförordnande som berör andra frågor än stiftelsens ändamål.

Ändring av stiftelsens ändamål kräver alltid Kammarkollegiets tillstånd. För ändring av övriga föreskrifter krävs det att styrelsen eller förvaltaren fattar beslut om ändring och underrättar Länsstyrelsen om det. Bifoga kopia på beslutsprotokoll till underrättelsen. Styrelsens eller förvaltarens beslut om ändring gäller från och med den dag då tre månader förflutit sedan underrättelsen kom in till Länsstyrelsen. Detta förutsätter att ändringsförbehållet är giltigt.

När Länsstyrelsen fått underrättelse om ändringen prövar Länsstyrelsen om stiftelseförordnandets ändringsföreskrift är giltig. Är ändringsföreskriften inte giltig ska samma regler som gäller för stiftelser utan ändringsförbehåll tillämpas. Länsstyrelsen prövar även om ändringen strider mot någon bestämmelse i stiftelselagen. Om ändringen strider mot stiftelselagen kan Länsstyrelsen fatta beslut om att förbjuda styrelsen eller förvaltaren att tillämpa beslutet.

Länsstyrelsen meddelar stiftelsen sitt beslut skriftligt.

Ändra verklig huvudman

Om verklig huvudman ändras ska du anmäla det till Bolagsverket.

Om verklig huvudman i stiftelse, Bolagsverket Länk till annan webbplats.

Skicka in årsredovisning och revisionsberättelser

Följande stiftelser är skyldiga att skicka in sin årsredovisning till Länsstyrelsen:

 • stiftelser som har tillgångar till ett marknadsvärde över 1,5 miljoner kronor
 • insamlingsstiftelser
 • näringsdrivande stiftelser
 • pensions- eller personalstiftelser
 • moderstiftelser
 • stiftelser som är bildade av eller tillsammans med staten, en kommun eller ett landsting/region.

Årsredovisningen ska innehålla

 • en balansräkning
 • en resultaträkning
 • noter
 • en förvaltningsberättelse. I förvaltningsberättelsen ska även uppgifter om hur stiftelsens ändamål har främjats under räkenskapsåret ingå.

Samtliga styrelseledamöter ska skriva under årsredovisningen. I stiftelser med anknuten förvaltning ska årsredovisningen skrivas under av förvaltaren. Om ett handelsbolag är stiftelsens förvaltare ska samtliga bolagsmän som företräder bolaget skriva under.

Bifoga en revisionsberättelse till årsredovisningen. Den ska innehålla:

 • Ett uttalande om årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen. Innehåller inte redovisningen sådana uppgifter ska detta anges.
 • Om revisorn funnit att tillgångar använts i strid med ändamålet, placering skett i strid med stiftelseförordnandet, om förmögenheten inte placerats på ett godtagbart sätt eller om så kallade förbjudna lån har förekommit ska det tas upp.

Årsredovisningen ska ha kommit in senast sex månader efter räkenskapsårets utgång.

Årsredovisningen offentliggörs

Stiftelser som är bokföringsskyldiga och som står under fullständig insyn ska för varje räkenskapsår offentliggöra den genom att skicka en kopia till Länsstyrelsen.

Kopior av årsredovisningshandlingarna och revisionsberättelsen ska ha kommit in till Länsstyrelsen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

Undantag är familjestiftelser som inte bedriver näringsverksamhet.

Registrerade stiftelser kan skicka in sina årsredovisningar och revisionsberättelser till oss via vår e-tjänst.

Skicka in årsredovisning och revisionsberättelse

I denna e-tjänst får du inte en bekräftelse på e-post. Efter att du har skickat in årsredovisningen får du möjlighet att spara/skriva ut en mottagningsbekräftelse.

Om du skickar årsredovisningen via e-post måste den vara undertecknad och inskannad som en pdf-fil. Filen ska vara namngiven efter stiftelsens organisationsnummer alternativt stiftelsenummer samt innehålla uppgift om år, till exempel 801234-5678 2010. Skriv stiftelsens namn och organisationsnummer i ämnesraden om du skickar via e-post.

Vanliga frågor och svar om årsredovisningen

Nej, årsredovisningen ska lämnas in senast sex månader efter räkenskapsårets utgång. Tidpunkten är reglerad i lag och Länsstyrelsen kan inte lämna anstånd eller dispens från det kravet.

Ja, om stiftelsen tagit fram årsredovisningen i elektronisk form kan den skrivas under med avancerad elektronisk underskrift.

Ja, styrelseprotokoll får skrivas under med avancerad elektronisk underskrift. Styrelseprotokoll ska skrivas under av den som varit protokollförare. Det ska även justeras och skrivas under av ordföranden om inte denne har fört protokollet.

Om inte stiftelsens föreskrifter säger annat kan styrelsen hålla möte över telefon eller exempelvis genom en digital mötestjänst, om de som har rätt att delta går med på det. Protokoll ska föras och skrivas under av protokollföraren och ordförande om inte denne har fört protokollet. Om flera ledamöter ska skriva under protokollet kan det skickas mellan ledamöterna så att det blir en fysisk underskrift av alla.

Avgifter

Länsstyrelsen tar ut avgifter från stiftelserna i olika situationer. Avgiften ska betalas senast sex månader efter utgången av stiftelsens senaste räkenskapsår. Länsstyrelsen skickar ut en faktura i god tid före sista betalningsdatum.

En stiftelse som är registrerad i stiftelseregistret ska betala en årlig registerhållningsavgift. För stiftelser som utövar näringsverksamhet är avgiften 600 kronor.

För övriga stiftelser är avgiften antingen 425 eller 200 kronor. Avgiften beror på värdet av stiftelsens tillgångar.

Alla stiftelser som ska ge in sin årsredovisning till Länsstyrelsen ska betala tillsynsavgift. Det finns ett undantag och det är stiftelser som står under kontroll av Svensk Insamlingskontroll. För stiftelser som utövar näringsverksamhet är avgiften 600 kronor och för övriga stiftelser 400 kronor.

En stiftelse som står under så kallad begränsad tillsyn eller under kontroll av Svensk Insamlingskontroll ska betala tillsynsavgift endast om

 • stiftelsen förvaltas av en statlig myndighet och
 • värdet av tillgångarna översteg 100 prisbasbelopp enligt lagen om allmän försäkring vid utgången av föregående räkenskapsår.

Tillsynsavgiften är i sådana fall 200 kronor.

Föra räkenskaper och bokföra

Alla stiftelser är skyldiga att föra räkenskaper och många stiftelser är också bokföringsskyldiga.

En stiftelse vars tillgångar understigit 1,5 miljoner kronor vid utgången av de tre senaste räkenskapsåren är inte bokföringsskyldig.

Följande stiftelser är alltid bokföringsskyldiga:

 • stiftelser som har tillgångar till ett marknadsvärde över 1,5 miljoner kronor
 • stiftelser som bedriver näringsverksamhet
 • moderstiftelser
 • insamlingsstiftelser
 • kollektivavtalsstiftelser
 • stiftelser som har bildats av eller tillsammans med staten, en kommun eller ett landsting.

Vid fullständig tillsyn

Stiftelser som är bokföringsskyldiga ska för varje räkenskapsår avsluta bokföringen med en årsredovisning och offentliggöra den genom att skicka en kopia till Länsstyrelsen. Undantag är familjestiftelser som inte bedriver näringsverksamhet.

Vid begränsad tillsyn

Begränsad tillsyn gäller:

 • när stiftaren förordnat att stiftelsen ska vara undantagen tillsyn och om stiftelsen varken under innevarande eller de tre närmast föregående räkenskapsåren har bedrivit näringsverksamhet,
 • varit moderstiftelse,
 • är en insamlingsstiftelse eller
 • kollektivavtalsstiftelse. 

Stiftelser som står under begränsad tillsyn behöver inte skicka in sin årsredovisning till Länsstyrelsen. Stiftelsen är dock skyldig att hålla årsredovisningen tillgänglig för var och en som önskar ta del av den.

En stiftelse som inte är bokföringsskyldig ska

 • Fortlöpande föra räkenskaper över belopp som har inbetalats till eller utbetalats av stiftelsen.
 • Spara verifikationer för in- och utbetalningar.
 • Avsluta räkenskaperna med en sammanställning varje räkenskapsår. Av sammanställningen ska framgå tillgångar och skulder vid räkenskapsårets början och slut samt inkomster och utgifter under räkenskapsåret.

Länsstyrelsen kan begära att få en kopia av sammanställningen. Den som önskar ta del av räkenskaperna kan begära att få det via Länsstyrelsen.

Stiftelser kan ibland placera sin förmögenhet gemensamt med andra stiftelser. En stiftelse som ingår i en samförvaltning ska alltid upprätta en egen årsredovisning eller en räkenskapssammanställning om stiftelsen inte är bokföringsskyldig.

Alla stiftelser ska ha en revisor

Alla stiftelser ska ha minst en revisor. Om stiftelsen är skyldig att upprätta årsredovisning måste en revisor vara auktoriserad eller godkänd.

Om stiftelsen inte är skyldig att upprätta årsredovisning kan stiftelsen ha en så kallad lekmannarevisor. Revisorn ska ha relevant erfarenhet för att fullgöra uppdraget.

Information till dig som är revisor i en stiftelse, pdf Pdf, 611.6 kB.

Förordnanden inom stiftelseområdet

Länsstyrelsen kan förordna styrelseledamöter (inklusive ordförande), förvaltare, revisorer och god man för stiftelser i olika situationer. Det kan handla om att en styrelse måste kompletteras med en ny ledamot för att kunna fatta beslut, eller att en revisor som uppfyller lagens kvalifikationskrav måste sköta revisionen.

Förordnandet kan avse olika funktioner.

En styrelse som saknar tillräckligt många styrelseledamöter för att kunna fatta beslut eller en ordförande som kan sammankalla till möten ska anmäla detta till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen förordnar då en eller flera styrelseledamöter eller en ny ordförande så att styrelsen blir beslutsför.

Anmälan

Styrelsen ska så snart som möjligt anmäla till Länsstyrelsen att de behöver hjälp med att förordna ledamöter eller ordförande.

Bifoga ett utdrag ur styrelsens protokoll där det framgår förslag på personer som kan förordnas. Om stiftelsen är registrerad är det viktigt att stiftelsen lämnar fullständiga uppgifter om de anmälda personerna.

Länsstyrelsens prövning

Länsstyrelsen prövar om personerna som föreslås kan förordnas och meddelar sedan styrelsen vem eller vilka som har förordnats, i vilken funktion och för vilken tid.

Länsstyrelsens förordnande syftar till att så många ledamöter ska finnas att styrelsen blir beslutför (inte så att styrelsen blir fulltalig).

Den som är underårig, satt i konkurs eller har förvaltare kan inte förordnas till ledamot eller ordförande.

Om en stiftelse saknar förvaltare ska detta anmäla detta till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen ska då förordna en ny förvaltare.

Anmäl förvaltare

Förvaltaren av stiftelsen ska så snart som möjligt anmäla till Länsstyrelsen att en ny förvaltare behöver förordnas. Bifoga ett utdrag ur förvaltarens protokoll där det framgår förslag på juridisk person (exempelvis företag, stiftelse, förening) som kan förordnas. Om stiftelsen är registrerad är det viktigt att stiftelsen lämnar fullständiga uppgifter om den juridiska personen.

Länsstyrelsens prövning

Länsstyrelsen prövar om den juridiska personen som föreslås kan förordnas. Stiftaren får inte vara förvaltare. Den som är försatt i konkurs får inte heller vara förvaltare.

Länsstyrelsen meddelar vilken juridisk person som förordnats, i vilken funktion och för vilken tid.

Det händer att en styrelse eller förvaltare inte kan företräda stiftelsen i en fråga, till exempel på grund av jäv. Styrelsens eller förvaltarens kan då begära att Länsstyrelsen förordnar en god man som företräder stiftelsen.

Anmäl god man

Anmäl så snart som möjligt behovet av god man till Länsstyrelsen:

 • Bifoga ett utdrag ur styrelsens eller förvaltarens protokoll där det framgår förslag på person som kan förordnas.

Länsstyrelsens prövning

Länsstyrelsen prövar om den föreslagna personen kan förordnas till god man. Den som är underårig, försatt i konkurs eller har förvaltare kan inte förordnas.

Länsstyrelsen meddelar vem som förordnats, i vilken funktion och för vilken tid.

Risk för finansiering av terrorism

Insamlingsverksamhet för välgörande ändamål för vidarebefordran till utlandet är ett högriskområde för finansiering av terrorism enligt en nationell riskanalys .

Styrelse eller förvaltare ska bland annat se till att mottagare av medel från stiftelsen används för rätt ändamål. Stiftelser kan, precis som företag, föreningar och myndigheter, bli utnyttjade för finansiering av terrorism. Därför uppmanar Länsstyrelsen till viss försiktighet vid stiftelseförvaltningen.

Kontakta den Länsstyrelse som har tillsynsansvar för er stiftelse för råd och stöd. Den information eller iakttagelse som lämnas kan vi skicka som en misstankerapport till Finanspolisen.

Terrorismfinansiering är ett ganska okänt fenomen. Här är exempel på några företeelser som kan utgöra risk:

 • Insamlingsverksamhet för bistånd till länder där det finns aktiva terrororganisationer (exempelvis Sudan, Syrien, Eritrea, Irak, Jemen).
 • Insamlingsverksamhet för bistånd till länder i samband med naturkatastrofer. Personal på plats arbetar under mycket ansträngda förhållanden vilket kan försämra kontrollen av hur pengarna används.

Det är viktigt att skydda stiftelser från dessa aktiviteter så att inte förtroendet för insamlingsverksamhet urholkas och att stiftelser går miste om värdefulla bidrag. Det viktigaste är att pengar inte når terrorister.

Terrorism är ett så allvarligt brott att det inte bara är viktigt att åtala och bestraffa, utan även att förebygga och hindra att brotten genomförs.

All information som lämnas till Länsstyrelsen kan utgöra en liten pusselbit som tillsammans skapar en bild som Polismyndigheten och Säkerhetspolisen kan arbeta med för att förhindra att ett terrorbrott genomförs.

Insamlingsstiftelser ses i den nationella riskanalysen som särskilt utsatta av följande skäl:

 • allmänheten har stort förtroende
 • de har tillgång till medel
 • de är kontantintensiva.

Det förekommer att pengar samlas in i Sverige för att sedan överföras till stöd för terrorverksamhet i utlandet. Det finns i huvudsak tre varianter:

 • Medvetna och avsiktliga donationer där både givare och insamlare förstår att deras pengar går till att stödja terrorism.
 • Insamlare som avser att stödja terrorism men som missleder givare genom att lämna ett falskt syfte för insamlingen. Givarna förstår i detta fall inte att deras pengar går till att stödja terrorism.
 • Mottagare av insamlade medel i utlandet avser att stödja terrorism men missleder insamlingsorganisationen i Sverige genom en falsk beskrivning av sin verksamhet. Här förstår varken givare eller insamlare att deras medel går till att stödja terrorism.

 • Skaffa god kännedom om de kontakter som anlitas i mottagande land genom att kontrollera identitet och anseende.
 • Ha kontrollsystem som detaljerat redogör för hur insamlade medel använts i förhållande till ändamålet, spara uppgifterna i minst fem år.
 • Överför pengar genom kända kanaler och undvik kontanthantering.

Tillsyn över stiftelser

Alla stiftelser står under tillsyn av någon av länsstyrelserna. Tillsynen kan vara fullständig eller begränsad. Fullständig tillsyn gäller för de flesta stiftelser.

 • Kontroll. Dels genom granskning av årsredovisningshandlingar och dels genom att begära in handlingar eller upplysningar i övrigt som kan behövas för att kontrollera stiftelsens förvaltning.
 • Ingripande. Länsstyrelsen har både rätt och skyldighet att ingripa om förvaltningen eller revisionen av stiftelsen inte utövas i enlighet stiftelseförordnandet eller bestämmelserna i stiftelselagen eller om en styrelseledamot eller förvaltaren annars missköter sitt uppdrag.
 • Service i form av råd och upplysningar till stiftelserna.

Syftet är att säkerställa att stiftarens vilja, det vill säga ändamålet, uppfylls i enlighet med stiftelseförordnandet och enligt gällande lagar.

Länsstyrelsen har ett antal tillsynsverktyg till sitt förfogande, till exempel kan myndigheten begära in handlingar eller upplysningar från styrelse eller förvaltare, kalla till sammanträde, utföra inspektion, entlediga styrelse eller förvaltare, förbjuda verkställighet av beslut med mera.

Begränsad tillsyn gäller för stiftelser som enligt stiftarens förordnande ska vara undantagna från tillsyn enligt stiftelselagen och inte bedrivit näringsverksamhet eller varit moderstiftelse under de tre senaste åren. Tillsynen för dessa stiftelser är begränsad till att bland annat kontrollera att stiftelsen upprättar årsredovisning och håller den tillgänglig för var och en samt att stiftelsen har en behörig revisor.

Om du anser att det finns brister i en stiftelses förvaltning kan du skicka en skrivelse till Länsstyrelsen.

Beställ registreringsbevis

Du kan beställa registreringsbevis för en eller flera stiftelser i vår e-tjänst. Registreringsbeviset kostar 225 kronor per bevis.

Du kan beställa registreringsbevis per post eller till en digital brevlåda, om du har en sådan.

Kontakt


Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss