Risk för skogsbrand i Västmanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Miljöledning och miljöpolicy

Länsstyrelsen har en viktig roll i att genomföra regeringens miljöpolitik. I vårt dagliga arbete strävar vi efter att bidra till en hållbar utveckling och till att nå de nationella miljökvalitetsmålen. Det är därför viktigt att vi är ett föredöme för andra i vårt interna miljöarbete.

Bildkollage - gård på landsbygd, vattenglas fylls från en kran, cyklister på rad i stadsmiljö

Genom att vara ett gott föredöme får vi större förtroende i genomförandet av våra uppdrag. Vår verksamhet måste vara resurssnål och ge upphov till minimala utsläpp av skadliga ämnen i miljön.

Miljöledningssystemet är ett verktyg i arbetet för att systematiskt utveckla och förbättra vårt miljöarbete både internt och externt i länet. Alla statliga myndigheter är skyldiga att ha ett miljöledningssystem som integrerar miljöhänsyn i myndighetens verksamhet. Miljöledningsarbetet redovisas årligen till regeringen och Naturvårdsverket.

I praktiken innebär det att vi:

 • beaktar miljöaspekterna i all vår verksamhet
 • minskar myndighetens direkta miljöpåverkan
 • ställer miljökrav vid inköp/upphandling
 • är ett föredöme i miljöarbetet och inspirerar andra
 • fortlöpande följer upp, redovisar och förbättrar miljöarbetet
 • följer gällande miljölagstiftning och andra krav.

Vår miljöpolicy

Länsstyrelsens uppgift som regeringens företrädare är att leda och samordna miljöarbetet och se till att de nationella miljökvalitetsmålen får genomslag i länet. Länsstyrelsen är verksam inom flera områden, där myndigheten aktivt arbetar för att uppnå en ökad miljönytta.

I Länsstyrelsens arbete för en hållbar utveckling inom ramen för Agenda 2030 och i enlighet med FN:s 17 globala mål ingår att ständigt minska verksamhetens negativa miljöpåverkan, men samtidigt ska den positiva miljöpåverkan öka. Miljöledningsarbetet har därför en central roll i Länsstyrelsens arbete för en hållbar utveckling.

Särskilt angelägna områden för de indirekta, betydande miljöaspekter är:

 • att öka verksamhetens positiva miljöpåverkan genom att vara god förebild och att aktivt använda Länsstyrelsens roll som regional myndighet för att driva på länets miljöarbete

Särskilt angelägna områden för de direkta, betydande miljöaspekter är:

 • att minska verksamhetens negativa miljöpåverkan genom att reducera utsläppen från tjänsteresor och att göra hållbara upphandlingar och inköp.

Vi arbetar även med:

 • att minska Länsstyrelsens energianvändning
 • att öka andelen ekologiska, närproducerade och miljömärkta varor och tjänster
 • Att begränsa användandet av engångsartiklar.

Därutöver har Länsstyrelsen redan källsortering som rutin och är sedan hösten 2018 kranmärkta.

Med stöd av miljöledningssystemet arbetar Länsstyrelsen med ständiga miljöförbättringar, där Länsstyrelsen regelbundet granskar, följer upp, utvärderar, förbättrar och redovisar sitt eget miljöarbete. Utgångspunkten är gällande lagar och krav, där det arbetas med att uppfylla kraven och föregå med gott exempel.

Miljö- och klimatrådet

Miljö- och klimatrådet bildades av landshövdingen 2016 med syfte att få en bättre regional samverkan samt för att skapa en övergripande plattform för att driva på och skapa engagemang i hållbarhetsarbetet bland länets aktörer. I rådet samverkar företrädare för länets myndigheter, kommuner, näringsliv, organisationer och akademi som genom sin verksamhet har stor betydelse för länets miljöutveckling. Rådet består av ett stort antal ledamöter, vilka har ledande roller inom sina respektive organisationer. Till rådet kopplas även företrädare för miljöförbund, nätverk och ideella organisationer.

Rådet ska vara en pådrivande och förstärkande kraft i miljö- och klimatarbetet, där organisationer och nätverk ska kunna utbyta erfarenheter samt få stöd att genomföra sitt miljö- och klimatarbete. På motsvarande sätt ska rådet även stötta initiativ som tar tillvara de affärsmöjligheter som den globala omställningen till ett hållbart samhälle erbjuder. Engagemanget i rådet är stort och omfattar några hundra personer från olika organisationer, vilket möjliggör en bred förankring av energiomställningsarbetet i länet. För närvarande drivs 16 olika projekt inom rådet som är framtagna för att visa handlingskraft bland rådets medlemmar och för att långsiktigt nå rådets vision för Västmanlands län, att bli ”Miljö- och Klimatförebild 2030”.

Västmanlands miljö- och klimatråd

Kontakt

Enheten för energi och klimat

Telefon: 010-224 90 00 (växel)

Dela sidan:

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss