Risk för skogsbrand i Västmanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Västmanlands miljö- och klimatråd

Miljö- och klimatrådet är en plattform för länets gemensamma arbete för att nå ett hållbart samhälle. Utgångspunkten är FN:s hållbarhetsmål, Sveriges miljömål och internationella och nationella klimatmål. Arbetet i rådet ska resultera i konkreta åtgärder och leda till att Västmanland blir en förebild avseende miljö och klimat.

Logga Västmanlands miljö- och klimatråd.

Miljö- och klimatrådets vision och övergripande mål

Västmanland ska vara en miljö- och klimatförebild 2030 genom att ha en:

  • resurseffektiv konsumtion utifrån ett livscykelperspektiv,
  • hållbar produktion och tillväxt inom ramen för våra naturtillgångar,
  • minskad klimatpåverkan och låga halter av luftföroreningar.

Koppling till befintliga strategier och mål

Grunderna för rådets arbete är att vara en samverkande och pådrivande kraft i länets arbete för att nå ett hållbart samhälle. Arbetet ska utföras i linje med:

  • FN:s hållbarhetsmål för en ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar värld senast år 2030,
  • de miljömål som riksdagen har fastställt,
  • internationella och nationella klimatmål för att åstadkomma en energiomställning och driva på arbetet med klimatanpassning.

Om rådet

Rådet består av representanter för länets myndigheter, kommuner, näringsliv, akademi, Region Västmanland och civilsamhällesorganisationer. Det startades 2016 av före detta landshövding Minoo Akhtarzand i syfte att samverka om miljöfrågor i länet och för att skapa engagemang om länets miljöfrågor på alla nivåer i samhället. Rådet leds av landshövding Johan Sterte. Tillsammans har organisationerna i rådet stora förutsättningar att skapa en positiv utveckling och öka miljö- och klimatarbetet i länet.

Johan Sterte - landshövding, Länsstyrelsen i Västmanland, ordförande

Mikael Andersson Elfgren - Regionstyrelsens ordförande, Region Västmanland

Maria Blomqvist - hållbarhetschef, Seco Tools AB

Bruno Bystrand - resultatområdeschef Bergslagen, Sveaskog AB Bergslagen

Paula Byström - Handelskammaren

Börje Börjesson - biträdande Prefekt, Skogsmästarskolan SLU

Håkan Carefall - vd, Sala-Heby Energi

Robert Dahlberg - hållbarhetschef, m4 gruppen AB

Sabine Dahlstedt - förbundsdirektör, VafabMiljö

Mats Eriksson - vd Region Mälardalen, Castellum

Madelene Fager - kommunalråd, Kungsörs kommun

Jonatan Fogel - distriktschef,  Skogsstyrelsen Uppsala-Västmanlands distrikt

Magnus Forslund - affärsområdeschef, Handelskammaren

Lina Gellermark - vd, Energikontoret Mälardalen

Niklas Gunnar - vd, Mälarenergi AB

Erika Gyllström - Director of Sustainability, Northvolt AB

Tobias Hultberg - vd, Plaza Västerås AB

Malin Johansson - hållbarhetschef, Mälardalens universitet

Mikael Källqvist - vd, Bostads AB Mimer

Ylva Lindgren - miljöspecialist, ABB AB

Sara Lindqvist - fabrikschef, Västerås Alstom AB

Peter Liss - vd, Svealandstrafiken AB

Erkki Lyly - Fagersta kommun

Lee Morgan - hållbarhetschef, Systemair AB

Christer Nordling - vd, Västra Mälardalens Energi och Miljö AB

Martin Nyqvist - ledamot i kommunstyrelsen, Arboga kommun

Per Nyström - Näringspolitiskt ansvarig Mellanskogs styrelse

Hanna Odén, miljö- och kvalitetsansvarig, Mälarhamnar AB

Johanna Olofsson - kommunstyrelseordförande, Surahammars kommun

Tomas Olsson - styrelseledamot, LRF Mälardalen

Catarina Pettersson - kommunalråd, Hallstahammars kommun

Olle Rahm - ersättare i kommunstyrelsen, Norbergs kommun

Maria Sahlin - miljöchef, Saab AB

Niclas Sigholm - strategikonsult, Sigholm AB

Erik Sjöberg - hållbarhetschef, Volvo GTO PTP Köping

Karin Spector - stiftsdirektor, Svenska kyrkan

Monica Stolpe Nordin - kommunalråd, Västerås Stad

André Ulmgren - marknadschef, Carbomax AB

Lars-Erik Wige - styrelseordförande, Sparbanken Västra Mälardalen

Anders Wigelsbo - kommunalråd, Sala kommun

Per Ågren - kommunalråd, Köpings kommun

Vakant - Skinnskattebergs kommun

För att nå de uppsatta målen har Miljö- och klimatrådet byggt upp en organisation med beredningsgrupp och fokusgrupper, skapat ett kommunikationsnätverk och tagit fram en projektstruktur. Utöver detta deltar representanter från rådet i olika grupperingar och samverkansgrupper.

Miljö- och klimatrådet sammanträder vanligtvis vid fyra tillfällen per år.

Projekt och samverkan

Totalt har 27 projekt initierats av rådet för att stärka miljö- och klimatarbetet i länet. För närvarande pågår fyra projekt, Regionalt skogsprogram, Hållbara transporter, Kranmärkt arbetsplats och Fossilfritt Sverige.

Västmanlands skogsstrategi 2030 ska verka för att länets aktörer och intressenter med olika kopplingar inom skogens hela värdekedja tillsammans kan arbeta för att nå visionen och målen i det nationella skogsprogrammet. Som stöd i detta har en skogsstrategi tagits fram och beslutats. Styrgruppen består av åtta samverkande aktörer: Länsstyrelsen i Västmanlands län, Region Västmanland, Skogsstyrelsen, Sveaskog, Sveriges lantbruksuniversitet, LRF Mälardalen, Mellanskog och Naturskyddsföringen. Inom projektet genomförs flera aktiviteter årligen.

Medverkande organisationer ska genom hållbara upphandlingar minska sin negativa miljö- och klimatpåverkan från godstransporter på väg och på sjön. Inom ramen för detta nationella projekt har bland annat vägledningar tagits fram för upphandling av hållbara godstransporter på väg tagits fram. En av dessa vänder sig till godstransportköpare och kommer att tillämpas och utgöra grunden inom ramen för detta projekt. Inom projektet hålls utbildningar om att köpa fossilfria, hållbara transporter.

Rådets medlemmar har möjlighet att få utbildning om och kunna kranmärka sin arbetsplats. Att bli kranmärkt handlar om att minska ner användandet och produktionen av burk- och flaskvatten men även att minska ner på transporterna och användandet av plast- och engångsmuggar inom en verksamhet. Kranmärkt har lanserats av branschorganisationen Svenskt Vatten och är en nationell hållbarhetsmärkning för verksamheter som väljer kranvatten framför flaskvatten.

Miljö- och klimatrådet i Västmanland vill stärka initiativet Fossilfritt Sverige och inspirera rådets medlemmar att delta. De organisationer som deltar i ska formulera mål för hur de egna utsläppen av växthusgaser ska minska. Inom projektet sprids kommunikation som ska hjälpa till att motivera rådets medlemmar att engagera sig.

Utöver projekten deltar representanter från miljö- och klimatrådet i olika grupperingar och samverkansgrupper. Dessa är:

Västmanlands miljö- och klimatpris

Västmanlands miljö- och klimatråd delar varje år ut ett miljö- och klimatpris för att uppmärksamma innovativa och framstående satsningar inom miljö- och klimatområdet. Rådets beredningsgrupp utser finalister bland de som nominerats och vinnaren beslutas därefter av rådet.

2023 stod gårdsföretaget Stora Hällsta som vinnare.

Träplakett med texten Miljö & Klimatpris 2023.

Foto: Ulrika Mogren

Naturskyddsföreningen i Surahammar - engagemang som gör skillnad, både för lokalsamhället och miljön.

Stora Hällsta - gårdsföretag med ekologisk produktion, bageri och butik.

Vesna Djokic - engagerar och sprider kunskap om matens miljöpåverkan.

Nomineringsfilmer till miljö- och klimatpriset 2022, YouTube Länk till annan webbplats.

2022 - Rocklunda Fastigheter AB

Miljö- och klimatrådets motivering lyder:

Rocklunda i Västerås har miljontals besök varje år. Genom att sätta upp målet att vara klimatpositiv 2030 och hela tiden genomföra steg för att åstadkomma detta har de en stor positiv påverkan på hela samhället. Egna solceller producerar en stor del av energin som används och biokol i fotbollsplanerna skär ner på gödselförbrukning och bevattning. Dessutom bidrar man till den biologiska mångfalden genom att skapa ängsmarker och boplatser för insekter och fåglar på området. Rocklunda Fastigheter bidrar genom detta arbete till att göra Västmanland till en miljö- och klimatförebild.

Nomineringsfilmer till miljö- och klimatpriset 2022, YouTube Länk till annan webbplats.

2021 - VafabMiljö

Miljö- och klimatrådets motivering lyder:

Västmanlands miljö- och klimatpris 2021 tilldelas VafabMiljö för den nya biogasanläggningen. VafabMiljö har under lång tid producerat biogas från rent matavfall till miljöfordon i Västmanland och biogödsel till lantbrukare. Med den nya effektivare anläggningen kan nu även förpackat livsmedel från butiker omhändertas. Teknik för att producera flytande biogas till industri och tunga fordon har tagits fram. Transportindustrin står för nära en tredjedel av de fossila utsläppen i Sverige och den nya toppmoderna biogasanläggningen kommer att bidra till en minskad klimatpåverkan. VafabMiljö bidrar genom denna anläggning till att göra Västmanland till en miljö- och klimatförebild.

Nomineringsfilmer till miljö- och klimatpriset 2021, YouTube Länk till annan webbplats.

2020 - Elektriker'n

Miljö- och klimatrådets motivering lyder:

Västmanlands miljö- och klimatpris 2020 tilldelas Elektriker’n i Dingtuna. Elektriker’n får priset för att de visat att även ett litet företag kan bidra stort i hållbarhetsarbetet. Företagets filosofi är en helhjärtad satsning på hållbarhetsfrågorna. De fokuserar på elbilsladdning och solcellsinstallationer, kombinerat med lokala satsningar som till exempel elbilens dag i Dingtuna.

Nomineringsfilmer till miljö- och klimatpriset 2020 på YouTube Länk till annan webbplats.

2019 - FlexiClean

Miljö- och klimatrådets motivering lyder:

Västmanlands miljö- och klimatpris 2019 går till FlexiClean AB för sitt arbete med att förbättra vattenmiljöer genom att ta tag i en av vår tids stora miljöproblem, kemikalier som sprids i dag­vattnet. FlexiClean har utvecklat filter som fångar upp tungmetaller, oljeföroreningar och även PFAS. PFAS är cancerframkallande ämnen som bland annat finns i våra textilier och ibland beskrivs som vår tids värsta miljögift. FlexiClean har även tagit sig an och hittat en lösning kring mikroplaster som sprids från konstgräsplaner. Genom att på det här sättet förbättra våra vattenmiljöer har FlexiClean på ett förtjänstfullt sätt bidragit till att Västmanland har tagit ett viktigt steg vidare till Miljö- och klimatrådets vision, ett län som är miljö- och klimatförebild 2030.

2018 - Food2Change

Miljö- och klimatrådets motivering lyder:

För att de under året tagit flera stora steg för att ytterligare stärka sin roll som en ledande bekämpare av matsvinn och dess klimatpåverkan. Bland annat har ett stort samarbete med ICA Maxi på Erikslund i Västerås inletts.

Prenumerera på nyhetsbrev

Nyhetsbrevet kommer ut fyra gånger om året med information om nyheter och aktiviteter kopplat till miljö- och klimatrådet. Nyhetsbrevet riktar sig både till aktörer som deltar i rådet och personer som är intresserade av vad som händer inom på miljö- och klimatområdet i länet.

Prenumerera på nyhetsbrevet genom att fylla i din mejladress nedan.


Kontakt

Västmanlands miljö- och klimatråd

Telefon: 010-224 90 00 (växel)

Dela sidan:

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss