Så styrs länsstyrelsen

Länsstyrelsens uppdrag och uppgifter styrs av en instruktion. Varje år tar regeringen även fram ett regleringsbrev för hur Länsstyrelsen ska arbeta. Länsstyrelsen rapporterar resultatet till regeringen i en årsredovisning.

Länsstyrelseinstruktionen

Länsstyrelseinstruktionen styr vår verksamhet. I den beskrivs bland annat

  • våra uppgifter
  • hur vi ska samråda med andra myndigheter
  • Länsstyrelsens särskilda roll vid höjd beredskap i samhället.

Förordning med länsstyrelseinstruktion Länk till annan webbplats.

Regleringsbrev

Regleringsbrevet beslutas varje år av regeringen och innehåller uppdrag till Länsstyrelsen, riktlinjer om hur Länsstyrelsen ska arbeta med och återrapportera uppdragen.

Länsstyrelsens regleringsbrev, Ekonomistyrningsverket Länk till annan webbplats.

Årsredovisning

Länsstyrelsen ska lämna en redovisning till regeringen varje år. Den beskriver vad vi har gjort under året och vilka resurser vi använt för detta.

Årsredovisning 2022

Länsstyrelsens årsredovisning för 2022 berättar om vårt arbete under året.

I årsredovisningen kan du bland annat läsa om vårt arbete inom samhällsplanering och boende, energi och klimatanpassning, kulturmiljö, naturvård, miljöskydd, vatten, djurskydd, krisberedskap och civilt försvar, social hållbarhet och landsbygdsutveckling.

Årsredovisning 2022 Länk till annan webbplats.

2022 var ett år med stora utmaningar. Världen hade precis återgått till ett normalläge efter coronapandemin när kriget i Ukraina bröt ut i februari. Det har lett till att vi tagit emot många flyktingar och fortsatt arbetet med att förstärka civilförsvaret. Västmanlands län ingår i det mellersta civilområdet tillsammans med Uppsala, Södermanlands, Värmlands, Örebro, Dalarnas och Gävleborgs län, med landshövdingen i Örebro län som civilområdeschef.

Valåret 2022 innebar ett intensivt förberedelsearbete för Länsstyrelsen. Säkerhetsfrågorna fick extra fokus, och vi ordnade till exempel utbildning om påverkanskampanjer mot riksdagsvalet. Vi införde också nya rutiner för att säkerställa transporter av valsedlar och öka säkerheten för rösträkningen som vi genomförde på Länsstyrelsen.

Länsstyrelsen har i samverkan med regionen inlett ett gemensamt arbete för att genomföra vårt uppdrag inom folkhälsoområdet. Projektet Kraftsamling Västmanland ska utveckla samverkan inom områden som på olika sätt kan bidra till en bättre hälsa för våra invånare. En förhoppning är att arbetet även ska bidra med förslag på åtgärder för att komma till rätta med de växande klyftorna inom utbildning, arbetsmarknad och boende i vårt län. Det är områden där Länsstyrelsen kan bidra på flera olika sätt, bland annat genom våra uppdrag inom just folkhälsa, men även barnrätt, fysisk planering och klimat.

EU:s nya jordbrukspolitik 2023–2027 ska ge medlemsländerna bättre möjlighet att hantera de utmaningar som livsmedelssektorn och landsbygderna står inför, exempelvis klimatförändringar, hotad biologisk mångfald samt företagens lönsamhet och konkurrenskraft. Samtidigt ska länderna kunna fortsätta att stödja lantbrukare på ett sätt som bidrar till ett hållbart och konkurrenskraftigt jordbruk. Under året har Länsstyrelsen genomfört utbildningar och andra insatser för att förbereda länet för den nya jordbrukspolitiken. Arbetet utgår bland annat från länets regionala utvecklingsstrategi (RUS), Agenda 2030, miljökvalitetsmålen, länets klimatstrategi och livsmedelsstrategi samt den nya skogsstrategin som tagits fram under 2022.

Kontakt

Länsstyrelsen i Västmanlands län

Telefon: 010–224 90 00 (växel)

Dela sidan:

Landshövding

Johan Sterte

Besöksadress

Västra Ringvägen 1

Postadress

721 86 Västerås

Organisationsnummer

202100-2411

Följ oss