Upphandlingar

Länsstyrelsen är en egen upphandlande myndighet. Vi gör inköp och upphandlingar av varor och tjänster som till exempel kontorsmaterial, skyltar, undersökningar och utredningar.

Länsstyrelsen följer lagen om offentlig upphandling (LOU) och avropar från de statliga ramavtalen. Vi har fastställda riktlinjer för hur vi ska köpa eller hyra varor och tjänster.

Våra aktuella upphandlingar

Anbud för arkeologisk undersökning

Lämna anbud för arkeologisk undersökning av boplatsområden och gravfält vid Västra Skälby i Västerås kommun.

Anbud ska lämnas in till Länsstyrelsen senast 26 mars 2021.

Fråga 1. Kommer tilläggsuppdraget att bli ett separat ärende med separat avrapportering eller ska det integreras i det nu aktuella uppdragets avrapporteringar?

Svar: Tilläggsuppdraget ska integreras i det aktuella uppdraget. Efter avslutad förundersökning ska resultaten preliminärt redovisas i ett PM som ska fungera som underlag inför fortsatt arkeologisk undersökning. Inga separata förundersökningsrapporter ska göras, resultaten från förundersökningarna redovisas tillsammans med resultatet från undersökningen.

Fråga 2. Var ska kostnader för etablering vid FU anges i kostnadsberäkningsmallen?

Svar: Kostnaden för etablering vid förundersökningen behöver inte specificeras. Räkna på den sammanlagda etableringskostnaden för för- respektive undersökning.

Fråga 3. Ska återställande av marken göras även efter utförd FU?

Svar: Nej. Tanken är att förundersökningen relativt snabbt kan gå över i en arkeologisk undersökning.

Fråga 4. Hur definierar Länsstyrelsen (eller exploatören) ett återställande av marken?

Svar: Vid kontakt med Magnus Karlsson på Västerås stad den 22 mars 2021 har kommunen ångrat sig angående återställande av marken. Vid behov löser de återställandet med en egen entreprenör. Ni behöver därmed inte kostnadsberäkna för detta. Västerås stad poängterar dock att det ur säkerhetssynpunkt är viktigt att djupare gropar återfylls så snart de undersökts.

Fråga 5. Accepteras det att undersökningsplanen signeras digitalt i PDF och att en utskrift av denna gäller som signering av pappersexemplaret? (med tanke på coronapandemin)

Svar: Ja, det accepteras.

Klicka på länken för att se våra aktuella upphandlingar på Länsstyrelsen i Västmanlands län. Om listan är tom pågår inga upphandlingar.

Inloggning till Tendsign

Länsstyrelsen använder sig av upphandlingssystemet TendSign. TendSign är ett system som ägs och sköts av Visma Opic AB.

För att få full tillgång till förfrågningsunderlagen för upphandlingarna krävs en inloggning. Användarnamn och lösenord erhålles genom att göra en enkel registrering på https://tendsign.com/login.aspx Länk till annan webbplats. eller via länk för den aktuella upphandlingen. Det är kostnadsfritt för leverantörer att använda systemet och att lämna anbud. Efter genomförd registrering får leverantören användarnamn och lösenord med e-post och kan börja använda systemet.

Råd till anbudsgivare

Det är flera formaliteter som måste vara avklarade när du ska lämna anbud till en statlig myndighet. Att delta i en upphandling och lämna anbud behöver inte vara så krångligt som det kan se ut vid första anblick.

Börja i tid

I underlagen begär vi ofta in certifieringar, intyg och andra uppgifter som kan ta tid att samla in. Det är därför bra att läsa igenom vad som krävs i god tid innan sista anbudsdag.

Läs förfrågningsunderlaget noga

Eftersom möjligheten för att komplettera anbudet i efterhand är mycket begränsad är det viktigt att alla frågor som ställs i förfrågningsunderlaget besvaras klart och tydligt. Gå igenom förfrågningsunderlaget och tänk på följande:

  • Stämmer tekniska och andra specifikationer med vad du kan erbjuda?
  • Stäm av mot kraven.

Ställ frågor och förtydligande

Påtala eventuella brister i upphandlingsdokumenten så tidigt som möjligt under anbudstiden. Hur du ställer frågor framkommer av förfrågningsunderlaget. Svar på inkomna frågor publiceras även så att alla anbudsgivare får samma information.

Frågor och svar bidrar till att upphandlingsprocessen blir mer genomskinlig och rättvis.

Svara även på självklara frågor

Även om vi känner till dig som leverantör kan vi endast utgå från de svar du lämnat i anbudet.

Följ krav och villkor

Det är viktigt att du kan leva upp till alla angivna ”ska-krav” och att du accepterar de angivna avtalsvillkoren.

Om du inte kan uppfylla alla krav

Det är möjligt att inleda ett samarbete med ett annat företag och åberopa det företagets kapacitet. Tänk även på möjligheten att bli underleverantör.

Kontrollera ditt anbud

Det viktigaste rådet vi kan ge är att du bör kontrollera noga så att alla intyg, certifieringar och uppgifter som vi frågar efter i förfrågningsunderlaget finns med i ditt anbud. Lagen ger oss små möjligheter att be dig komplettera i efterhand.

Kontrollera datum

Det är viktigt att du lämnar in anbudet senast sista anbudsdagen. Vi prövar inte anbud som lämnats in försent.

Lämna in anbudet på det sätt och i den form som efterfrågas

I förfrågningsunderlaget står det tydligt hur du ska lämna in ditt anbud. För att ditt anbud ska bli giltigt är det är viktigt att du följer instruktionen.

Avvakta tilldelningsbeslut

Efter att anbuden har utvärderats kommer vi skicka ut ett tilldelningsbeslut. I beslutet kommer det framgå hur utvärderingen gått till samt vilken anbudsgivare som har vunnit upphandlingen.

Mer information om offentlig upphandling

Upphandlingsmyndigheten ger stöd genom att utveckla och förmedla kunskap, verktyg och metoder för offentlig upphandling.

Upphandlingsmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Konkurrensverket är tillsynsmyndighet för offentlig upphandling.

Konkurrensverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakt

Skicka gärna din fråga till vår allmänna e-postlåda som vidarebefordrar frågan till rätt person

Du kan även ringa vår växel som kopplar dig till rätt funktion.

Telefon 010–224 90 00 (växel)