Landshövding och länsledning

Landshövdingen är länsstyrelsens chef och utses direkt av regeringen. Länsstyrelsens ledning består av landshövdingen tillsammans med ett länsråd.

Landshövdingen

Landshövdingen är regeringens företrädare i länet och utses ofta i ett sexårigt förordnande, som i vissa fall kan förlängas. En viktig uppgift för landshövdingen är att samordna den statliga verksamheten i länet. Landshövdingen ska samordna den statliga verksamheten i länet, följa länets tillstånd och informera regeringen om länets behov.

Landshövding Minoo Akhtarzand

Minoo Akhtarzand 

Landshövding i Västmanlands län sedan 1 februari 2016. Minoo är civilingenjör från Kungliga tekniska högskolan i Stockholm. Senast arbetade hon som landshövding i Jönköpings län. Under åren har Minoo arbetat som länsarbetsdirektör i Uppsala län, varit generaldirektör vid Banverket och haft ledande befattningar - bland annat som dotterbolagschef och affärsansvarig inom Vattenfall.

Minoo Akhtarzand är född och uppvuxen i Iran och kom till Sverige 17 år gammal för att studera. Hon studerade på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm och är utbildad till civilingenjör inom elektroteknik.

Minoo Akhtarzands befattningar

Årtal

Befattning

1979‑1984

Upphandlingsingenjör, före detta Stockholm Energi

1984‑1988

Regional elnätsplanerare, Vattenfall Region Mellansverige

1988‑1989

Marknadsingenjör, Vattenfall Region Mellansverige Stockholms distrikt

1990‑1992

Kontorschef, Vattenfall Region Mellansverige

1992‑1993

Distriktschef, Vattenfall Region Mellansverige/Norra distriktet

1993‑1994

Elverkschef i Tyresö, Vattenfalls områden i Södra Stockholm, Tyresö och Haninge

1995‑1998

Verkställande Direktör, Vattenfall Södertörn Elnät AB

1999‑2001

Region Direktör, Vattenfall Region Mellansverige

1999‑2003

Verkställande Direktör. Vattenfall Sveanät AB

2003‑2006

Biträdande Elproduktionschef , Vattenfall Elproduktion Norden

2006‑2008

Länsarbetsdirektör, Länsarbetsnämnden i Uppsala

2008‑2010

Generaldirektör, Banverket

2010‑2015

Landshövding i Jönköpings län

2016–

Landshövding i Västmanlands län

Nuvarande uppdrag

Landshövding Minoo Akhtarzand har utöver ledningen av myndigheten ytterligare en rad uppdrag inom olika verksamheter, bland annat:

Ordförande, Länsstyrelsens insynsråd

Länsstyrelsen är en enrådighetsmyndighet. Det innebär att landshövdingen svarar direkt inför regeringen och att myndigheten har ett insynsråd istället för styrelse. Länsstyrelsens insynsråd sammanträder fyra gånger om året.

Ordförande, Miljö- och klimatrådet i Västmanlands län

Miljö- och klimatrådet är en samarbetsplattform för att nå ett hållbart samhälle i länet. Medlemmarna i rådet är företag och organisationer som genom sin verksamhet har stor betydelse för länets miljöutveckling. Rådet bidrar till att viktiga miljö- och klimatfrågor uppmärksammas och prioriteras både i samhället och inom de egna organisationerna.

Miljö- och klimatrådets webbplats

Ordförande, Integrationsrådet i Västmanlands län

Integrationsrådet ska främja en samsyn samt öka samverkan och delaktighet kring integrationsarbetet genom att skapa en arena för att lyfta integrationsfrågorna i Västmanlands län. Integrationsrådet sammanträder fyra gånger per år.

Ordförande, Jämställdhetsrådet i Västmanlands län

Jämställdhetsrådet är ett samverkansorgan för aktörer i Västmanlands län som har engagemang och påverkansmöjlighet i jämställdhetsarbetet. Syftet är att samverka och driva på arbetet med de jämställdhetspolitiska målen. 

Jämställdhetsrådets webbplats Länk till annan webbplats.

Ordförande, Samverkan för utveckling av Västmanlands län, SUV

SUV är ett partnerskap för att behandla regionala utvecklingsfrågor i Västmanland. SUV är sammansatt av ordföranden i kommunstyrelserna och i landstingsstyrelsen. Riksdagsledamöterna från Västmanlands län kallas också till dessa möten. De träffas två till tre gånger per år. 

Ordförande, Vattendelegationen i Västmanlands län

Vattendelegationen har till uppgift att fatta beslut inom vattenmyndighetens ansvarsområde - i vårt fall Norra Östersjöns vattendistrikt. Ledamöterna är sakkunniga från länsstyrelser, kommuner och andra instanser men även representanter från näringslivet och de politiska partierna.

Ordförande, Viltförvaltningsdelegationen i Västmanlands län

Viltförvaltningsdelegation är ett organ inom Länsstyrelsen för samverkan i frågor som rör viltförvaltningen inom länet. Viltförvaltningsdelegationen består av ledamöter som representerar olika intressen som berörs av rovdjur och viltfrågor i länet och är utsedda i enlighet med förordningen om viltförvaltningsdelegationer (SFS 2009:1474). 

Mer information om viltförvaltningsdelegationen

Ordförande, Regionalt råd för krishantering i Västmanlands län

Syftet med det regionala krishanteringsrådet är att förankra arbetssätt, ge legitimitet och skapa förutsättningar för nätverk i krishanteringsfrågor. De ytterst ansvariga för länets krishantering, på politisk- och tjänstemannanivå, träffas två gånger per år. Vid ett av tillfällena bjuds även representanter för näringsliv, centrala myndigheter och civilsamhället in för att få information om arbetet med krisberedskap i Västmanlands län. 

Vigselförrättare i Västmanlands län

Utöver dessa uppdrag har Minoo Akhtarzand även uppdrag inom bland annat följande verksamheter:

Ordförande, Samverkan med Västmanlands riksdagsledamöter
Ordförande, Samverkansråd med chefer från statliga myndigheter i Väst
Ordförande, Västmanlandsakademins utskott
Ordförande, Energy Competence Center (ECC)
Ordförande, Samverkansråd med statliga myndigheter
Ordförande, Södertörns Högskola - regeringsbeslutande uppdrag
Ordförande, Stiftelsen SKAPA
Ordförande, Västerås Musiksällskap
Ordförande, Länskommittén Sveriges Nationaldag Västmanland
Ordförande, Västmanlands Kulturmiljöförening
Ordförande Synskadades förening i Västmanland
Ordförande, Stiftelsen för Rotehållarnes i Västmanland besparingsfond
Ordförande, Pontus Nohres Donationsfond
Ordförande, Janseska stipendiefonden
Ledamot, Samverkansrådet i Mellersta förvaltningsområdet
Ledamot, Mälarpiraterna
Ledamot, Insynsrådet vid Försvarsmakten


Vecka 48

Måndag 29 november:

Integrationsrådet sammanträder
Jämställdhetsrådet sammanträder

Tisdag 30 november:

Länsstyrelsens insynsråd sammanträder
Lägesbild Näringslivet Västmanland (D)

Onsdag 1 december:

Viltförvaltningsdelegationen sammanträder
Möte med Energy Competence Center (ECC)

Torsdag 2 december:

Vattendelegationen sammanträder (D)

Fredag 3 december:

Möte med partnerskapet SUV- Samverkan för utveckling av Västmanlands län


Vecka 49

Måndag 6 december:

Interna möten
Inledning uppföljande seminarium för Friluftslivets år 2021

Tisdag 7 december:

Interna möten (D)

Onsdag 8 december:

Miljö- och klimatrådet sammanträder

Torsdag 9 december:

Samverkansmöte Mellersta Förvaltningsområde(D)
Landshövdingemöte

Fredag 10 december:

Samverkansmöte för statliga myndigheter (D)


(D) = digitala möten

Förr var landshövdingen kungens företrädare i länet. Landshövdingen skulle bevaka kronans intressen. En viktig uppgift var att se till att skatterna samlades in som de skulle. Till sin hjälp hade han en ståthållare. Andra uppgifter var att övervaka utskrivningen av soldater ur bondeleden och att verkställa domar.

I Västmanlands län har vi haft 46 landshövdingar med Minoo Akhtarzand som tillträdde den 1 februari 2016.
 

2000-2009 » Mats Svegfors

2009-2014 » Ingemar Skogö

2015-2015 » Håkan Wåhlstedt

2016- 2021 » Minoo Akhtarzand

1900-1916 » Claes Wersäll

1916-1937 » Walter Murray

1937-1943 » Bernhard Gärde

1943-1952 » Conrad Jonsson

1952-1960 » Ragnar Casparsson

1960-1980 » Gustav Cedervall

1980-1985 » Osborne Bartley

1985-1989 » Karl-Lennart Uggla

1989-1990 » Carl Johan Åberg

1991-1999 » Jan Rydh

1784-1809 » Ulrik Gustav De la Gardie

​1809-1811 » Johan Fredrik Lilliehorn

1811-1816 » Johan Wilhelm Liljencrantz

1816-1822 » Thure Drufva

1822-1849 » Fredrik Ludvig Ridderstolpe

1849-1863 » Fredrik Otto Silfverstolpe

1863-1869 » Fredrik Cronstedt

1869-1883 » Reinhold Charpentier

1883-1900 » Fredrik Herderstierna

1698-1710 » ​Gustaf Cronhielm

1710-1714 » Ludvig Fahlström

1714-1715 » Casten Feif

1716-1720 » Jonas Cedercreutz

1720-1736 » Gustaf Funck

1736-1747 » Johan Cederbielke

1747-1761 » Fredric von Friesendorff

1761-1763 » Gabriel Falkenberg af Trystorp

1763-1768 » Fredric Ulrik Insenstjerna

​1769-1771 » ​Olof Malmerfelt

​1772-1784 » ​Carl Carlsköld

1784-1809 » Ulrik Gustav De la Gardie

1634–1639 » Ture Eriksson Sparre

1639–1642 » Gustaf Gabrielsson Oxenstierna

1642–1643 » Christer Posse

1643–1651 » Claes Stiernsköld

1651–1660 » Knut Kurck

1660-1667 » Gustaf Larsson Sparre

1667-1674 » Ernst Johan Creutz

1674-1683 » Mauritz Nilsson Posse

1683-1689 » Balthasar Gyldenhoff

1689-1693 » Lars Wallenstedt

1693-1698 » Polycarpus Cronhielm

Länsrådet

I länet finns ett länsråd som leder det dagliga arbetet i Länsstyrelsen. Den personen fungerar också som landshövdingens närmaste medarbetare och ersättare när hon eller han inte är i tjänst eller har förhinder. Länsrådet utses av regeringen efter normalt rekryteringsförfarande.

Länsråd Ulrica Gradin

Ulrica Gradin 

Länsråd i Västmanlands län sedan den 11 januari 2016. Ulrica är civilekonom från Mitthögskolan i Sundsvall. Hon har arbetat en stor del av sitt yrkesliv med krisberedskap, civilt försvar samt styrning och ledning. Tidigare var hon bland annat överdirektör på Pliktverket i Karlstad.

Kontakt

Sandra Colliander-Nelson

Länsledningens sekreterare