Organisation

Länsstyrelsens högste chef är landshövdingen. Från och med den 1 februari 2016 leds Länsstyrelsen i Västmanlands län av Minoo Akhtarzand. Länsråd är Ulrica Gradin.

Varje länsstyrelse är organiserad utifrån sina egna förutsättningar. Länsstyrelsen i Västmanlands län har ca 190 anställda.

Sedan 1 september 2020 är Länsstyrelsen i Västmanlands län uppdelad på följande sätt:

Organisationsskiss för Länsstyrelsen i Västmanlands län - Stabsenheter och avdelningar med funktioner

Avdelningen för naturvård

Chef: Johan Wretenberg
Arbetar med frågor som i huvudsak rör naturvård, viltförvaltning, miljömål.

Avdelningen för miljö

Chef: Sara Paulsson
Arbetar med frågor som i huvudsak rör miljöskydd, vattenförvaltning i länet samt klimat och energi.

Avdelningen för samhällsbyggnad

Chef: Tillförordnad Stefan Renlund
Arbetar med frågor som i huvudsak rör samhällsplanering och boende samt kulturmiljö.

Avdelningen för samhällsutveckling

Chef: Stefan Renlund

Arbetar med frågor som i huvudsak rör samhällsskydd och beredskap samt social hållbarhet som omfattar folkhälsa, jämställdhet och integration.

Avdelningen för landsbygdsutveckling

Chef: Maria Ek
Arbetar med frågor som i huvudsak rör landsbygdsutveckling, jordbrukarstöd, fiske samt veterinär och djurskydd.

Stabsenheter

  • Personal (HR). Chef: Paul Fogelberg
  • Kommunikation. Chef: Erik Bergman
  • Verksamhetsstyrning. Chef: Kerstin Fogelberg
  • Juridik. Chef: Louise Klofelt

Vattenmyndighetens kansli

Chef: Anna Linusson
Arbetar med frågor som i huvudsak rör vattenförvaltning i Norra Östersjöns vattendistrikt.

Samverkansorgan och råd

Under Länsstyrelsen i Västmanlands län ligger insynsrådet, vattendelegationen, viltförvaltningsdelegationen och det regionala krishanteringsrådet. Det finns även ett miljö- och klimatråd, ett integrationsråd och ett jämställdhetsråd.

Gemensamma kansliet

Länsstyrelsernas gemensamma kansli för utvecklingsmedel ligger under länsrådet i Västmanlands län.

Kontakt

Länsstyrelsen i Västmanlands län

Besöksadress: Västra Ringvägen 1, Västerås

Telefon 010–224 90 00 (växel)