Organisation

Länsstyrelsens högste chef är landshövdingen. Från och med den 1 november 2022 leds Länsstyrelsen i Västmanlands län av landshövding Johan Sterte. Länsråd är Ulrica Gradin.

Varje länsstyrelse är organiserad utifrån sina egna förutsättningar. Länsstyrelsen i Västmanlands län har cirka 190 anställda.

Sedan 1 september 2021 är Länsstyrelsen i Västmanlands län uppdelad på följande sätt:

Organisationsskiss för Länsstyrelsen i Västmanlands län - Stabsenheter och avdelningar med funktioner

Avdelningen för naturvård

Tillförordnad avdelningschef: Maria Ek.

Arbetar med frågor som i huvudsak rör naturvård, viltförvaltning, miljömål.

Avdelningen för miljö

Avdelningschef: Åsa Halldorf.

Arbetar med frågor som i huvudsak rör miljöskydd, vattenförvaltning i länet samt klimat och energi.

Avdelningen för människa och samhälle

Avdelningschef: Stefan Renlund.

Avdelningen består av tre enheter

  • Samhällsskydd och beredskap. Enhetschef: Andreas Hornwall
  • Social hållbarhet. Enhetschef: vakant
  • Samhällsplanering och kulturmiljö. Enhetschef: Anna Onsten-Molander

Avdelningen för landsbygdsutveckling

Avdelningschef: Maria Ek.

Arbetar med frågor som i huvudsak rör landsbygdsutveckling, jordbrukarstöd, fiske samt veterinär och djurskydd.

Stabsenheter

  • Personal (HR). Enhetschef: Paul Fogelberg
  • Kommunikation. Enhetschef: Erik Bergman
  • Verksamhetsstyrning. Enhetschef: Kerstin Fogelberg
  • Juridik. Enhetschef: Louise Klofelt

Vattenmyndighetens kansli

Avdelningschef: Carina Färm.

Arbetar med frågor som i huvudsak rör vattenförvaltning i Norra Östersjöns vattendistrikt.

Samverkansorgan och råd

Under Länsstyrelsen i Västmanlands län ligger insynsrådet, vattendelegationen, viltförvaltningsdelegationen och det regionala krishanteringsrådet. Det finns även ett miljö- och klimatråd, ett integrationsråd och ett jämställdhetsråd.

Gemensamma kansliet

Länsstyrelsernas gemensamma kansli för utvecklingsmedel ligger under länsrådet i Västmanlands län.

Kontakt

Länsstyrelsen i Västmanlands län

Telefon: 010–224 90 00 (växel)