Författningar

Länsstyrelsen ger ut länets författningssamling. Den innehåller bland annat lokala föreskrifter om till exempel strandskydd, naturreservat, sjötrafik, jakt och kvalitetskrav för vatten.

Författningar är ett samlingsnamn för lagar, förordningar och föreskrifter. Länsstyrelsen ger ut länets författningssamling, som innehåller författningar som är aktuella i länet. En författning kungörs för att den ska bli känd för allmänheten.

På internet kan det finnas versioner av författningar som saknar bilagor eller bilder, eller har text som inte stämmer överens med den trycka utgåvan. I sådana fall är det alltid den tryckta föreskriften som gäller, det vill säga den som är utgiven i författningssamlingen.

Trafikföreskrifter

Länsstyrelsens lokala trafikföreskrifter publiceras i Svensk trafikföreskriftssamling (STFS) på Transportstyrelsens särskilda webbplats.

Svensk trafikföreskriftssamling på Transportsstyrelsens särskilda webbplatslänk till annan webbplats

Författningssamling i Västmanlands län

19FS 2019:01

Sammanställning över allmänna vägar och andra viktigare vägar i Västmanlands län 2019PDF

19FS 2019:02

Länsstyrelsen i Västmanlands läns* föreskrifter om ändring i föreskrifter (19FS 2016:10) om kvalitetskrav för vattenförekomster i Norra Östersjöns vattendistrikt.PDF

(*Vattenmyndigheten för Norra Östersjöns vattendistrikt)

19FS 2019:03

Länsstyrelsen i Västmanlands läns (Vattenmyndigheten för Norra Östersjöns vattendistrikts) beslut om rättelse av beslut om föreskrifter (19FS 2019:02) om kvalitetskrav för vattenförekomster i Norra Östersjöns vattendistrikt.PDF

19FS 2019:04

Föreskrifter om förbud att utan tillstånd vidta vissa åtgärder inom del avPDF
fastigheten Härsta 1:22 i Sala kommunPDF

19FS 2019:05

Föreskrifter om naturreservatet Grisnäs i Skinnskattebergs kommunPDF

19FS 2019:06

Föreskrifter om naturreservatet Virsbo-Näs i Surahammars kommunPDF

19FS 2019:07

Föreskrifter om naturreservatet Mergölen i Sala kommunPDF

19FS 2019:08

Beslut om upphävande av Österbygdens vattendomstols beslut om vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för grundvattentäkt på fastigheten Kungsör Vavle 2:11, Valskog, Kungsörs kommunPDF

19FS 2019:09

Beslut om upphävande av Österbygdens vattendomstols beslut om vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för grundvattentäkt på fastigheten Kungsör Hagsta 1:53, Torpa, Kungsörs kommunPDF

19FS 2019:10

Upphävande av strandskydd på del av fastigheterna Bysingsberg 4:26 och 4:27, Västerås kommunPDF

19FS 2019:11

Föreskrifter om naturreservatet Katrinelund i Sala kommunPDF

19FS 2019:12

Föreskrifter om naturreservatet Hillingsberget i Sala kommunPDF

19FS 2019:13

Föreskrifter om naturreservatet Östringby i Sala kommunPDF


19FS 2017:01

Upphävande av strandskydd vid Skästa hage i Västerås kommunPDF.öppnas i nytt fönster

19FS 2017:02

Föreskrifter om fartbegränsning till högst 12 knop på Mälaren i allmänna farleden nr 903 Västerås och nr 904 Köping - nr 902 Grönsö.PDF

19FS 2017:03 

Föreskrifter för sjötrafiken om förbud mot trafik med fritidsfartyg inom Östra hamnen, Västerås kommun. Kartbilaga Östra hamnenPDF

19FS 2017:04

Länsstyrelsens i Västmanlands län bekantgörande i andra hand av Länsstyrelsens i Västernorrlands län (Vattenmyndigheten i Bottenhavets vattendistrikts) föreskrifter om kvalitetskrav för vattenförekomster i Bottenhavets vattendistrikt.PDF

19FS 2017:05

Sammanställning över allmänna vägar och andra viktigare vägar i Västmanlands län 2017.öppnas i nytt fönster

19FS 2017:06

Föreskrifter om upphävande av föreskrifter om fartbegränsning till högst 12 knop på Mälaren i allmänna farleden nr 903 Västerås och nr 904 Köping - nr 902 Grönsö.PDF

19FS 2017:07

Föreskrifter om naturreservatet Kuggenäs i Arboga kommun.PDF

19FS 2017:08

Upphävande av strandskydd på del av fastigheternaPDF Lasjö 1:2 och 2:2 i Sala kommun.PDF

19FS 2017:09

Upphävande av strandskydd inom detaljplan Dp 1831 i Västerås kommunPDF.

19FS 2017:10

Upphävande av strandskydd på del av fastigheten Slagårda 1:11 i Västerås kommun.PDF

19FS 2017:11

Föreskrifter om naturreservatet Ulvsbomuren i Surahammars kommunPDF

19FS 2017:12

Beslut om upphävande av Österbygdens vattendomstols beslut (Ans. D. 84/1968) om vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för grundvattentäkt på fastigheten Klockargården 2:1, Kumla Kyrkby, Sala kommun.PDF

19FS 2017:13

Länsstyrelsens i Västmanlands län bekantgörande i andra hand av Länsstyrelsens i Stockholms läns beslut om föreskrifter och allmänna råd om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorismPDF

19FS 2017:14

Föreskrifter om naturreservatet Örtjärnsskogen i Skinnskattebergs kommunPDF

19FS 2017:15

Föreskrifter om naturreservatet Rödmossen i Norbergs kommunPDF

19FS 2017:16

Föreskrifter om naturreservatet Baggå i Skinnskattebergs kommunPDF

19FS 2015:01

Föreskrifter om fartbegränsning till högst 12 knop på Mälaren i allmänna farleden nr 903 Västerås och nr 904 Köping – nr 902 MärsönPDF

19FS 2015:02

Föreskrifter om generellt undantag från bestämmelserna i terrängkörningslagen för golfbilar i Västmanlands länPDF

19FS 2015:03

Föreskrifter om naturreservatet Locknäs i Arboga kommunPDF

19FS 2015:04

Föreskrifter om upphävande av föreskrifter om fartbegränsning till högst 12 knop på Mälaren i allmänna farleden nr 903 Västerås och nr 904 Köping - nr 902 MärsönPDF

19FS 2015:05

Sammanställning över allmänna vägar och andra viktigare vägar i Västmanlands län 2015PDF

19FS 2015:06

Beslut om vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Västerås stadPDF

19FS 2015:07

Beslut om vattenskyddsområde och föreskrifter för grundvattentäkten Hogsta-Skottbacken, Kungsörs kommun samt beslut om upphävande av tidigare beslut om vattenskyddsområde med föreskrifter.PDF

19FS 2015:08

Beslut om vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Köpings tätorts vattentäkt, Köpings kommun.PDF

19FS 2015:09

Beslut om vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Guttsta Bryggeri ABs grundvattentäkt vid Kolsva, Köpings kommun.PDF

19FS 2015:10

Beslut om vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Kolsva vattentäkt, Köpings kommun.PDF

19FS 2015:11

Tillfälliga föreskrifter för sjötrafiken om förbud att framföra fartyg inom Västerås hamnPDF

19FS 2015:12

Föreskrifter om upphävande av förbud för allmänheten att vistas inom det brandskadade skogsområdet i Fagersta, Norbergs, Sala och Surahammars kommunerPDF

19FS 2015:13

Föreskrifter om naturreservatet Hälleskogsbrännan i Fagersta, Sala och Surahammars kommunerPDF

19FS 2015:14

Föreskrifter om naturreservatet Bergby i Sala kommunPDF

19FS 2015:15

Föreskrifter om naturreservatet Boberget i Sala kommunPDF

19FS 2015:16

Föreskrifter om naturreservatet Ljusberget i Sala kommunPDF

19FS 2015:17

Föreskrifter om naturreservatet Tjuvberget i Sala kommunPDF

19FS 2015:18

Interimistiskt förbud att utan Länsstyrelsens tillstånd vidta vissa åtgärder inom utpekade områden på fastigheterna Möklinta-Boda 1:2 & 1:3 i Sala kommunPDF

19FS 2015:19

Upphävande av strandskydd vid Kilsta i Västerås kommunPDF

19FS 2015:20

Bekantgörande i andra hand av Länsstyrelsens i Stockholms läns beslut om föreskrifter om ändring i Länsstyrelsens allmänna föreskrifter (01FS 2010:1) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (Länsstyrelsens Stockholms diarienummer: 20530-21215-2015).PDF

19FS 2015:21

Bekantgörande i andra hand av Länsstyrelsens i Stockholms läns beslut om föreskrifter om ändring i Länsstyrelsens allmänna föreskrifter (01FS 2010:1) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (Länsstyrelsens Stockholms diarienummer: 205-33275-2015).PDF

19FS 2015:22

Föreskrifter om upphävande av strandskydd inom detaljplan för norra Erikslund, Dp 1564, i Västerås kommunPDF

19FS 2015:23

Föreskrifter om upphävande av strandskydd inom detaljplan för Norra Tunbytorp, Dp 1676, i Västerås kommunPDF

19FS 2014:01

Föreskrifter om fartbegränsning till högst 12 knop på Mälaren i allmänna farleden nr 903 Västerås och nr 904 Köping – nr 902 GrönsöPDF

19FS 2014:02

Beslut om upphävande av beslut om skyddsområde och skyddsföreskrifter för vattentäkterna i Kärsta och Orresta, Västerås kommunPDF

19FS 2014:03

Föreskrifter om upphävande av föreskrifter om fartbegränsning till högst 12 knop på Mälaren i allmänna farleden nr 903 Västerås och nr 904 Köping - nr 902 GrönsöPDF

19FS 2014:04

Trafikverkets beslut om fastställelse av arbetsplan för väg inom Hallstahammars och Surahammars kommunerPDF

19FS 2014:05

Föreskrifter enligt 7 kap. 14 § miljöbalken (1998:808) om utvidgat strandskyddsområde i Västmanlands länPDF

19FS 2014:06

Sammanställning över allmänna vägar och andra viktigare vägar i Västmanland 2014PDF

19FS 2014:07

Tillfälliga föreskrifter för sjötrafiken om förbud att framföra fartyg inom Västerås hamnPDF

19FS 2014:08

Meddelande om fastställd länsplan för regional transportinfrastruktur 2014-2025 för Västmanlands länPDF

19FS 2014:09

Trafikverkets beslut om fastställelse av vägplan för väg inom Västerås kommunPDF

19FS 2014:10

Föreskrifter om förbud för allmänheten att vistas inom det brandskadade skogsområdet i Fagersta, Norbergs, Sala och Surahammars kommunerPDF

19FS 2014:11

Föreskrifter om naturreservatet Norra Hammaren i Arboga kommunPDF

19FS 2014:12

Tillkännagivande av Trafikverkets beslut om förändring av väghållningsområdet inom Västerås kommun samt förändring av väghållningsansvaret mellan Trafikverket och Västerås kommunPDF

19FS 2013:01

Föreskrifter om fartbegränsning till högst 12 knop på Mälaren i allmänna farleden nr 902 Grönsö – Ytterhom och nr 901 SödertäljePDF

19FS 2013:02

Föreskrifter för sjötrafiken om ankringsförbud i Mälaren vid Lindö tegelbruk inom Västerås kommunPDF

19FS 2013:03

Länsstyrelsens beslut om upphävande av beslut om vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Tortuna vattentäkt, Västerås kommunPDF

19FS 2013:04

Länsstyrelsens beslut om upphävande av beslut om vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Rävnäs vattentäkt, Surahammars kommunPDF

19FS 2013:05

Länsstyrelsens beslut om upphävande av beslut om vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Kölsta vattentäkt, Köpings kommunPDF

19FS 2013:06

Länsstyrelsens beslut om upphävande av beslut om vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Himmeta vattentäkt, Köpings kommunPDF

19FS 2013:07

Föreskrifter om naturreservatet Vargberget i Skinnskattebergs kommunPDF

19FS 2013:08

Föreskrifter om naturreservatet Ormdalen i Skinnskattebergs kommunPDF

19FS 2013:09

Föreskrifter om naturreservatet Vitmossen i Sala kommunPDF

19FS 2013:10

Föreskrifter om särskilt tjänstekortPDF

19FS 2013:11

Sammanställning över allmänna vägar och andra viktigare vägar i Västmanland 2013PDF

19FS 2013:12

Föreskrifter om upphävande av föreskrifter om fartbegränsning till högst 12 knop på Mälaren i allmänna farleden Västerås, Köping, Ridön – Ytterholm och SödertäljePDF

19FS 2013:13

Föreskrifter om naturreservatet Vinnsjömossen i Västerås stadPDF

19FS 2013:14

Trafikverkets fastställelse av arbetsplan för ombyggnad av väg 56, delen Sala-Heby, indragning av väg m m, i Sala och Heby kommuner, Västmanlands och Uppsala län.PDF

Kontakt

Juridikenheten

Avdelningen för stöd och utveckling

Telefon 010-224 90 00 (växel)