Planering av väg och järnväg

Länsstyrelsen har olika roller och ansvar i arbetet med att planera väg- och järnvägar. Vi bidrar till exempel med statliga planeringsunderlag och godkänner miljökonsekvensbeskrivningar.

Huvudmannen för gator och vägar ansvarar för att driva planeringsprocesser för att förändra och förnya infrastrukturen i länet. Huvudman är antingen Trafikverket, kommunen eller vägföreningar. Länsstyrelsen medverkar i samtliga planeringsprocesser.

Länsstyrelsens olika roller

Länsstyrelsens roll och ansvar i planeringsprocessen varierar beroende på vilken del av processen det handlar om.

Länsstyrelsens olika roller och ansvar:

 • tillhandahåller statliga planeringsunderlag
 • godkänner miljökonsekvensbeskrivningar
 • samverkar med sökanden i processen
 • tillstyrker fastställelse
 • beslutar om tillstånd enligt miljöbalken
 • har tillsyn över kommunala detaljplaner.

Nationell transportplan

Vi tillhandahåller statliga planeringsunderlag till nationella transportplaner.

Regional transportplan

Vi ger råd i arbetet med att ta fram regionala transportplaner och tillhandahåller statliga planeringsunderlag.

Åtgärdsvalstudie

Vi samverkar med olika aktörer och yttrar oss i vissa fall över remisser, men vi har ingen formell roll i arbetet med åtgärdsvalsstudier.

Miljökonsekvensbeskrivningar

Länsstyrelsen har följande i uppdrag i arbetet med miljökonsekvensbeskrivningar i väg- och järnvägsplaner:

 • prövar betydande miljöpåverkan
 • godkänner miljökonsekvensbeskrivningens kvalitet
 • ser till att miljökonsekvensbeskrivningen får den inriktning och omfattning som behövs för prövning av väg- och järnvägsplaner
 • ger råd och stöd
 • tillhandahåller statliga planerings- och kunskapsunderlag.

I juni 2014 lämnade vi den senaste sammanfattande redogörelsen för alla länets kommuner. Redogörelsen består av tre delar:

 1. En rapport som redovisar regionala strukturer, aktuella planeringsfrågor och statliga intressen. Här har vi försökt bryta ner fokusområden från den regionala utvecklingsstrategin till förslag på lämpliga frågor att hantera i översiktsplaneringen.

  Rapport - Aktuellt underlag för översiktsplanering, Västernorrlands län 2014.

 2. En kommunspecifik bedömning av gällande översiktsplaner med tillhörande fördjupningar och tematiska tillägg.
  HärnösandPDF
  KramforsPDF
  SollefteåPDF
  SundsvallPDF
  TimråPDF
  ÅngePDF
  Örnsköldsvik - ny översiktsplan håller på att tas fram.

 3. En lista över planeringsunderlagExcel utifrån sakområden.

Det finns även en sammanställning över de planeringsunderlag och vägledningar som kan användas i kommunernas fysiska planering i syfte att dels begränsa klimatpåverkan. Dels förebygga men också på andra sätt hantera de risker som följer med ett förändrat klimat.

Sammanställning över planeringsunderlag och vägledningar.PDF

Tillåtlighetsprövning

Det är regeringen eller Trafikverket som prövar och fastställer väg- och järnvägsplaner. Länsstyrelsens roll är att yttra oss om vi kan tillstyrka planen.

Lagar för planering av väg och järnväg

Den fysiska planeringen för vägar regleras i väglagen. Planeringen av järnvägar regleras i lagen om byggande av järnväg. Båda lagarna kopplar även till plan- och bygglagen och miljöbalken.

Riksintresse för kommunikationer

Riksintresse för kommunikationer omfattar väg, järnväg, luftfart och sjöfart. Trafikverket pekar ut områden som är betydelsefulla ur ett nationellt perspektiv inom de olika trafikslagen.

Riksintresseområden

I Västernorrland är vissa järnvägar, vägar, farleder, flygplatser, hamnar och järnvägsstationer riksintressen. Områden där det planeras för något trafikslag kan också vara utpekade som riksintresse.

Bestämmelserna återfinns i 3 kap. 8 § miljöbalken.

Mer information om riksintresse för kommunikationer hittar du på:

Trafikverkets webbplatslänk till annan webbplats

Mitt i Sverige och mellan Sundsvall och Trondheim, sträcker sig ett eftersatt trafikstråk: Mittstråket. Mittstråket är den självklara transportsträckan för alla som reser i Mittnorden samt en viktig passage för den godstrafik som ska till och från hamnarna i öst och väst.

För att förbättra trafiksituationen kraftsamlar därför sex kommuner, två län och Trafikverket – med stöd av EU – i ett unikt samverkansprojekt, över kommun och länsgränser.

Längs hela Mittstråket byggs små lokalanpassade trafiklösningar ihop med större infrastruktursatsningar på väg och järnväg. För att läsa mer om samverkansprojektet samt om alla investeringar och åtgärder som projekt Mittstråket kommer att genomför 2015 - 2019.

Mer information finns på Mittstråkets webbplatslänk till annan webbplats.

Samverkan och finansiering

Länsstyrelsen Västernorrland är stödmottagare/projektägare och samverkansparter är Trafikverket, kommunerna Sundsvall, Åre och Östersund.

Projektet delfinansieras till hälften av Europeiska utvecklingsfonden. Medfinansiärer är Landstinget Västernorrland, Region Jämtland Härjedalen samt kommunerna Ånge, Bräcke, Östersund, Krokom och Åre. 

Kontakta oss

Christin Borg
Projektledare
E-post: christin.borg@lansstyrelsen.se
Telefon: 0611 - 34 91 41, 070 - 343 91 41

Finansiering och samverkansparter logotyper

Kontakt

Enheten för samhällsbyggnad

Frågor med anledning av ansökan eller i övrigt med anknytning till vattenskyddsområden kan ställas till Länsstyrelsen Västernorrland, enheten för samhällsbyggnad.

Telefon växel 0611-34 90 00