Planering av väg och järnväg

Länsstyrelsen har olika roller och ansvar i arbetet med att planera väg- och järnvägar. Vi bidrar till exempel med statliga planeringsunderlag och godkänner miljökonsekvensbeskrivningar.

Huvudmannen för gator och vägar ansvarar för att driva planeringsprocesser för att förändra och förnya infrastrukturen i länet. Huvudman är antingen Trafikverket, kommunen eller vägföreningar. Länsstyrelsen medverkar i samtliga planeringsprocesser.

Länsstyrelsens olika roller och ansvar

Länsstyrelsens roll och ansvar i planeringsprocessen varierar beroende på vilken del av processen det handlar om. Länsstyrelsen:

 • tillhandahåller statliga planeringsunderlag
 • godkänner miljökonsekvensbeskrivningar
 • samverkar med sökanden i processen
 • tillstyrker fastställelse
 • beslutar om tillstånd enligt miljöbalken
 • har tillsyn över kommunala detaljplaner.

Nationell transportplan

Vi tillhandahåller statliga planeringsunderlag till nationella transportplaner.

Regional transportplan

Vi ger råd i arbetet med att ta fram regionala transportplaner och tillhandahåller statliga planeringsunderlag.

Åtgärdsvalsstudie

Vi samverkar med olika aktörer och yttrar oss i vissa fall över remisser, men vi har ingen formell roll i arbetet med åtgärdsvalsstudier.

Miljökonsekvensbeskrivningar

Länsstyrelsen har följande i uppdrag i arbetet med miljökonsekvensbeskrivningar i väg- och järnvägsplaner:

 • Pröva betydande miljöpåverkan.
 • Godkänna miljökonsekvensbeskrivningens kvalitet.
 • Se till att miljökonsekvensbeskrivningen får den inriktning och omfattning som behövs för prövning av väg- och järnvägsplaner.
 • Ge råd och stöd.
 • Tillhandahålla statliga planerings- och kunskapsunderlag.

I juni 2014 lämnade vi den senaste sammanfattande redogörelsen för alla länets kommuner. Redogörelsen består av tre delar:

 1. En rapport som redovisar regionala strukturer, aktuella planeringsfrågor och statliga intressen. Här har vi försökt bryta ner fokusområden från den regionala utvecklingsstrategin till förslag på lämpliga frågor att hantera i översiktsplaneringen.

  Rapport - Aktuellt underlag för översiktsplanering, Västernorrlands län 2014 Länk till annan webbplats.

 2. En kommunspecifik bedömning av gällande översiktsplaner med tillhörande fördjupningar och tematiska tillägg:
  Härnösand Pdf, 2.7 MB, öppnas i nytt fönster.
  Kramfors Pdf, 2.6 MB, öppnas i nytt fönster.
  Sollefteå Pdf, 2.4 MB, öppnas i nytt fönster.
  Sundsvall Pdf, 2.8 MB, öppnas i nytt fönster.
  Timrå Pdf, 2.8 MB, öppnas i nytt fönster.
  Ånge Pdf, 2.6 MB, öppnas i nytt fönster.
  Örnsköldsvik - ny översiktsplan håller på att tas fram.

 3. En lista över planeringsunderlag utifrån sakområden:
  Lista över planeringsunderlag Excel, 190 kB, öppnas i nytt fönster.

Det finns även en sammanställning över de planeringsunderlag och vägledningar som kan användas i kommunernas fysiska planering i syfte att dels begränsa klimatpåverkan. Dels förebygga men också på andra sätt hantera de risker som följer med ett förändrat klimat.

Sammanställning över planeringsunderlag och vägledningar Pdf, 356.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Fastställelse av väg- och järnvägsplaner

Det är Trafikverkets centrala funktion Juridik och planprövning som prövar och fastställer väg- och järnvägsplaner. Länsstyrelsens roll är att yttra oss om vi kan tillstyrka att planen kan fastställas.

Lagar för planering av väg och järnväg

Den fysiska planeringen för vägar regleras i väglagen. Planeringen av järnvägar regleras i lagen om byggande av järnväg. Båda lagarna kopplar även till plan- och bygglagen och miljöbalken.

Riksintresse för kommunikationer

Riksintresse för kommunikationer omfattar väg, järnväg, luftfart och sjöfart. Trafikverket pekar ut områden som är betydelsefulla ur ett nationellt perspektiv inom de olika trafikslagen.

Riksintresseområden

I Västernorrlands län är vissa järnvägar, vägar, farleder, flygplatser, hamnar och järnvägsstationer riksintressen. Områden där det planeras för något trafikslag kan också vara utpekade som riksintresse. Bestämmelserna återfinns i 3 kap. 8 § miljöbalken.

Mer information om riksintresse för kommunikationer hittar du hos Trafikverket:

Riksintressen på Trafikverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Mittstråket är en viktig passage som sträcker sig från Sundsvall, genom Västernorrland och Jämtland och vidare in i Norge till Trondheim. I nuläget är Jämtland och Västernorrland några av de län som är mest bilberoende i hela Sverige och det är en utmaning att öka det hållbara resandet. Syftet med projekt Ladda i Mittstråket är att minska klimatpåverkan från persontransporter genom utbyggnad av laddinfrastruktur för personbilar på Mittstråket i Sverige.

Genom att bygga cirka 85 laddstolpar i anslutning till alla järnvägsstationer med tåguppehåll längs Mittstråket kan projektet bidra till att minska klimatavtrycket och stödja omställningen till ett mer hållbart samhälle. Genom att koppla samman olika transporttyper ska projektet bidra till överflyttning av persontransporter från bil till kollektivtrafik.

Projektets övergripande mål är att stärka Mittstråket som ett funktionellt och hållbart transportstråk som främjar övergången till en fossilfri transportsektor.

Samverkan och finansiering

Projektägare är Länsstyrelsen Västernorrland och själva utbyggnaden görs av energibolagen Sundsvall energi och Jämtkraft, i nära samarbete med de berörda kommunerna Bräcke, Krokom, Åre, Östersund, Ånge och Sundsvall. Ladda i Mittstråket föddes ur ett tidigare projekt kring Mittstråket då samverkansplattformar etablerades och en dialog om fortsatt samverkan ledde vidare till detta projekt som Länsstyrelsen Jämtland och Europeiska regionala utvecklingsfonden är med och finansierar.

Kontakta oss

Henrietta Philp
Projektledare
E-post: henrietta.philp@lansstyrelsen.se
Telefon: 073-065 74 95

Finansiering och samverkansparter logotyper

Kontakt

Enheten för samhällsbyggnad

Telefon växel 0611-34 90 00