Bostadsförsörjning

Länsstyrelsen ansvarar för att analysera och rapportera hur bostadsmarknaden ser ut i länet. Vi stödjer även kommunerna i att ta fram riktlinjer för bostadsförsörjning.

Länsstyrelsen har olika uppdrag i de frågor som rör bostadsförsörjningen och bostadsmarknaden i länet. Vårt ansvar är att:

  • årligen ta fram en regional bostadmarknadsanalys
  • stödja kommunerna i arbetet att ta fram riktlinjer för bostadsförsörjning
  • säkerställa kommunernas medverkan i Boverkets årliga bostadsmarknadsenkät
  • sammanställa uppgifter om värdeöverföringar i kommunala bostadsbolag.

Regional bostadsanalys

Länsstyrelsen ansvarar för att årligen ta fram en bostadsmarknadsanalys. Den är ett regionalt kunskapsunderlag om situationen i länet och om hur bostadsmarknaden har utvecklats under de senaste åren. Bostadsmarknadsanalysen ger en övergripande bild av det aktuella läget i länen, sätter fokus på viktiga frågor samt ger inspiration och utgör underlag för kommunala diskussioner, riktlinjer för bostadsförsörjning och översiktsplanering.

Bostadsanalysen riktar sig till kommuner, bostadsföretag och andra aktörer som verkar på bostadsmarknaden i länen, och som är intresserade av bostadsmarknadens utveckling i regionen. Analysen lämnas till Boverket.

Bostadsmarknaden i länet

Västernorrlands län består av olika delar som med sina förutsättningar och möjligheter utgör en helhet. Utvecklingen är beroende av att attraktionskraften kan behållas och förbättras. Nya länsinvånare kommer till för varje år. Många aktörer behöver bidra med att planera och bygga bostäder, en grundläggande investering för en positiv samhällsutveckling. Att ha en egen bostad är dessutom fundamentalt för den enskilde individens trygghet och som bas för sin egen utveckling.

Bostadsmarknaden i länet är mer än bostadsbyggandet. Bostadsmarknadsläget i länet beror på kommunernas planering och riktlinjer för bostadsförsörjning. Utmaningen att skapa boendemöjligheter för alla nuvarande och kommande kommuninnevånare gör att bostadsförsörjningsarbetet har betydelse för den regionala utvecklingen.

Planeringssystemet och bostadsförsörjning

De nordliga glesbefolkade delarna av Finland, Norge och Sverige (NSPA-området) ligger i Europas periferi och utgör en del av Europas port till Arktis och de östra delarna av Ryssland.

Västernorrlands län har tillsammans med övriga regioner i området unika geografiska särdrag och har större likheter med landsbygdsregioner i länder som Kanada, Australien och Chile än med övriga EU: Ett hårt klimat, rikliga naturresurser, relativt lite jordbruk, stor potential för förnybar energi, långa avstånd från marknaderna, samt höga kostnader för landtransport. Naturmiljön spelar en långt viktigare roll i NSPA-området än den gör i större delen av Sydeuropa.

Att förverkliga tillväxtmöjligheterna för dessa regioner är sammankopplat med identifieringen av absoluta fördelar. Dessa verksamheter är vanligtvis kopplade till en fast tillgång, såsom naturresurser, kustlinje eller nationalparker. Den viktigaste politiska frågan blir då hur man kan förädla unika tillgångar genom stödjande faktorer som möjliggör produktivitetstillväxt, såsom kunskap, innovation, infrastruktur och affärsklimat.

OECD:s territoriella utvärderingar: Nordliga glesbefolkade områden (publikation hos Region Västernorrland) Länk till annan webbplats.

Riktlinjer för bostadsförsörjning

Kommunen ska ta fram riktlinjer för planeringen av bostadsförsörjningen i kommunen. Syftet med planering är att skapa förutsättningar för alla att leva i goda bostäder och för att främja att lämpliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs.

Riktlinjerna för bostadsförsörjningen ska i sin tur utgöra underlag för planläggning enligt plan- och bygglagen (PBL) när det gäller de allmänna intressena bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet. Riktlinjerna för bostadsförsörjning ska antas av kommunfullmäktige under varje mandatperiod.

Länsstyrelsens roll i arbetet

  • Lämnar råd, information och underlag till kommunen för deras planer för bostadsförsörjning.
  • Yttrar sig över de kommunala riktlinjerna utifrån ett regionalt perspektiv gällande planeringsförutsättningar, framtida behov och utvecklingstendenser.
  • Uttrycker behov av samordning med andra kommuner eller med andra insatser inom en eller flera regioner.

Handbok om bostadsförsörjning

Mer om bostadsförsörjning i Boverkets digitala handbok med riktlinjer för bostadsförsörjning.

Kommunernas bostadsförsörjning (handbok) på Boverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Boverkets årliga bostadsmarknadsenkät

Boverket skickar årligen i december ut en bostadsmarknadsenkät till landets 290 kommuner. Boverket ansvarar för att administrera bostadsmarknadsenkäten, analysera kommunernas svar samt publicera analyser och öppna data från undersökningen. Länsstyrelsens roll är att ha kontakt med kommunerna i samband med undersökningen för att säkerställa att de svarar på enkäten och att svaren är relevanta.

Kommunala bostadsbolag lämnar uppgifter om värdeöverföringar

Ett allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolag ska varje år lämna skriftliga uppgifter till Länsstyrelsen om beslutade värdeöverföringar och hur de har beräknats. Vi sammanställer sedan uppgifterna från alla bolag i länet och lämnar en skriftlig rapport till Boverket senast den 1 oktober varje år. Boverket sammanställer uppgifterna till en nationell rapport. Boverket stödjer oss även i arbetet med att sammanställa och bedöma bolagens uppgifter.

Vilka uppgifter redovisar vi i rapporten?

  • Värdeöverföringar, både samlade och fördelade på olika former av värdeöverföringar.
  • Hur värdeöverföringarna förhåller sig till reglerna i lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag.
  • Om värdeöverföringarna skett enligt undantagen från begränsningen och för vilka ändamål.

Hemlöshet - en fråga om bostäder

Tryggheten i att ha en ordnad bostad är en förutsättning för mycket i det dagliga livet; för vila, sömn, matlagning och personlig hygien men också för att sköta studier och arbete och för att ha ett socialt umgänge.

Lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar fastställer att varje kommun ska planera för bostadsförsörjningen med målet att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder. Kommunens uppdrag handlar om insatser för att skapa balans mellan behov och efterfrågan, att grupper inte utestängs från bostadsmarknaden. Kommunerna behöver också utforma mer riktade insatser och olika former av individuellt stöd för att motverka hemlöshet och vräkningar.

Länsstyrelsens uppdrag är att upplysa kommunerna om detta ansvar i samband med det stöd som länsstyrelserna erbjuder kommunerna i planeringen av bostadsförsörjningen. I rapporten "Hemlöshet – en fråga om bostäder" finns tips om hur kommunerna kan motverka hemlöshet och arbeta vräkningsförebyggande.

Hemlöshet - en fråga om bostäder Länk till annan webbplats.

Förutom att analysera hur kommunerna beaktar arbetet med att motverka hemlöshet ger länsstyrelserna också stöd och råd till kommunerna att motverka hemlöshet, inklusive de som riskerar att drabbas av vräkning.

Länsstyrelserna ger även stöd och råd till kommunerna hur de kan arbeta för att underlätta inträdet på bostadsmarknaden, bland annat genom ägardirektiv till allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag.

Ägardirektiv till allmän nytta Länk till annan webbplats.

Inträdet på bostadsmarknaden

Länsstyrelsen har via uppdrag från regeringen mellan åren 2012-2018 särskilt arbetat med: inträdet på bostadsmarknaden för resurssvaga grupper, motverka hemlöshet och främja vräkningsförbyggande arbete och då med särskilt fokus på barnfamiljer. Bostadsmarknadens aktörer behöver förhålla sig och anpassa sig till det nya tillståndet på bostadsmarknaden – att hemlösheten ökar samtidigt som det byggs mer än på många år.

Slutrapport: Bostadsförsörjning mer än bostadsbyggande Länk till annan webbplats. (med bilaga: Delrapport - bostad sökes)

Bra kunskapsunderlag om hemlöshet i Sverige hittar du hos Socialstyrelsen som genomför nationella kartläggningar med viss regelbundenhet.

Öppna jämförelser av att motverka hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden, Socialstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats.

Uppdrag att motverka vräkning av barnfamiljer

Länsstyrelserna har fått i uppdrag av regeringen att stötta kommunerna i att motverka vräkningar av barnfamiljer.

Metodstöd för förebyggande arbete

Länsstyrelserna har tagit fram ett filmat utbildningsmaterial om det vräkningsförebyggande arbetet till berörda aktörer. Materialet är till för att sprida information och kunskap och för att hjälpa kommunerna.

Materialet består av sex korta filmavsnitt. Medverkar gör jämställdhets- och bostadsminister Märta Stenevi, Göteborgs stad, Kronofogdemyndigheten, Rädda barnen och Fastighetsbolaget Bostaden i Umeå.

Omslag för broschyren Hemma - ett metodstöd för vräkningsförebyggade arbete. Visar en kvinna som ler, en man och en bebis som sitter runt ett bord i ett kök.

Broschyr

Det finns även ett metodstöd i tryckt format som har tagits fram i samarbete med Kronofogdemyndigheten.

Broschyren "Hemma! Ett metodstöd för vräkningsförebyggande arbete" på Kronofogdemyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakt

Johan Åkesson

Handläggare bostadsfrågor