Kompetensutveckling och rådgivning

I Västernorrlands län arbetar vi med kompentensutveckling och rådgivning på olika sätt. Vi anordnar också kurser inom ekologisk produktion.

Greppa näringen

I Greppa näringen arbetar du på frivillig basis. Tillsammans med rådgivaren tar du fram konkreta lösningar till nytta för både miljö och ekonomin på gården.

Projektet är ett samarbete mellan Jordbruksverket, Lantbrukarnas riksförbund, Länsstyrelserna och ett flertal företag i lantbruksbranschen.

Mål och prioriteringar

Målen för projektet Greppa näringen är minskad övergödning, säker användning av växtskyddsmedel och minskade utsläpp av klimatgaser. I region norr har vi valt att lägga tyngdpunkten på resurshushållning ur ett klimat- och lönsamhetsperspektiv. Gårdar som ligger i områden med växtnäringspåverkade vattendrag samt större mjölkproducenter och köttgårdar är prioriterade för rådgivning.

Rådgivning inom Greppa näringen

Rådgivningen startar alltid med ett första besök, då du och rådgivaren går igenom gårdens förutsättningar och tar fram en rådgivningsplan. Ni gör också en växtnäringsbalans tillsammans och kan till exempel se över Miljöhusesynen. Målsättningen är att varje gård ska få ett rådgivningsbesök per år. Rådgivningen är indelad i olika moduler där varje modul är avgränsad till ett område, exempelvis Utfodring mjölkkor.

Rådgivningen är kostnadsfri, utom rådgivningsmodulen energikollen som kostar cirka 1000 kronor. Greppa näringen ersätter inte din ordinarie rådgivning, men är ett bra komplement.

Intresseanmälan för Greppa näringen

Välkommen med din intresseanmälan via e-post till Anna Tjell: anna.tjell@lansstyrelsen.se

Ekologisk produktion

Målet med rådgivningen är att öka den ekologiska produktionen i länet. Rådgivningen och kurserna kommer fokusera på att motivera nya företag att lägga om till certifierad ekologisk produktion men även att utveckla de som redan är ekologiskt certifierade.

Tillsammans med rådgivaren ser du över gårdens förutsättningar utifrån ekonomi, växtodling och djurhållning för att ta fram ett underlag för att lägga om produktion till certifierad ekologisk.

Rådgivning för ekologisk produktion

Är du intresserad av att ställa om till certifierad ekologisk produktion finns tre rådgivningsmoduler. De fokuserar på:

  • gårdens ekonomiska förutsättningar
  • växtodlingen
  • djurhållningen.

Tillsammans ska de olika delarna utgöra ett underlag för beslut att ställa om till certifierad ekologisk produktion.

För dig som redan är ekologiska producent finns rådgivning som fokuserar på att lösa specifika problem inom växtodlingen eller djurhållningen.

Kurser inom ekologisk produktion

Det kommer också att anordnas kurser inom ekologisk produktion som utgår från någon av inriktningarna för den enskilda rådgivningen. Både rådgivning och kurser är kostnadsfria.

Välkommen med din intresseanmälan via e-post till Anna Tjell: anna.tjell@lansstyrelsen.se

Ett rikt odlingslandskap

Landskapet är fullt med spår av tidigare brukande av odlingsmarken. Det är allt från förekomst av vissa enskilda arter som fältgentiania, kattfot och prästkrage till att hela områden har en tydlig prägel genom förekomst av fler arter av både blommor och svampar. Det kan också vara kulturspår som odlingsrösen, stenmurar och gamla lador. Även äldre lämningar av förhistoriska gravar och boplatser.

Är du intresserad av att lära dig mer om natur- och kulturvärden på din fastighet? Och hur du kan sköta marken för att bevara och utveckla de värden som finns? Då kan någon av de kurser vi erbjuder eller ett rådgivningsbesök vara något för dig.

Välkommen med din intresseanmälan via e-post till Anna Tjell: anna.tjell@lansstyrelsen.se

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Kontakt

Anna Tjell

Hållbar regional utveckling

Dela sidan:

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss