Tillstånd Natura 2000-område

Det är förbjudet att utan tillstånd bedriva verksamheter eller åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka miljön i ett Natura 2000-område. Det gäller även åtgärder utanför området om det kan påverka miljön inne i Natura 2000-området.

När behöver du ansöka om tillstånd?

Du behöver tillstånd från Länsstyrelsen för verksamhet eller åtgärder som kan påverka naturmiljön i ett Natura 2000-område på ett betydande sätt. Du kan även behöva tillstånd om du planerar att göra en åtgärd nära ett Natura 2000-område, om det kan påverka miljön inne i området. Det kan till exempel handla om grumlande åtgärder uppströms i ett vattendrag eller anläggning av ett nytt dike som kan påverka våtmarker inom området.

Utgå från områdets bevarandeplan för att bedöma om det finns risk för påverkan.

I vissa fall kan det vara svårt att själv bedöma om en åtgärd kräver tillstånd. Kontakta oss på Länsstyrelsen för att få stöd i din bedömning.

Exempel på när tillstånd kan behövas:

 • Uppföra byggnader eller anläggningar, till exempel vägar, skogsbilvägar, jakttorn och avloppsanläggningar.
 • Samla in växter och djur.
 • Fälla träd, avverka eller ta bort större buskage.
 • Gräva, schakta, fylla ut, till exempel ledningsdragningar.
 • Dika eller göra andra åtgärder som påverkar grundvatten och markvatten.

Så här ansöker du om tillstånd

Verksamhetsutövaren ska göra en bedömning om det finns risk för att verksamheten på ett betydande sätt kan påverka de arter eller de livsmiljöer som är skyddade i området. Om risken finns ska tillstånd sökas hos länsstyrelsen.

Innan tillståndsansökan görs ska sökanden genomföra en specifik miljöbedömning enligt 6 kap. miljöbalken, vilken inleds med ett samråd. Samrådet innebär att:

 1. Sökanden tar fram ett samrådsunderlag som beskriver verksamheten och dess förmodade miljöpåverkan.
 2. Samrådsunderlaget skickas till länsstyrelsen och de enskilda som kan antas bli särskilt berörda av verksamheten eller åtgärden.

Först när samrådet är genomfört skickas en ansökan om tillstånd in till länsstyrelsen tillsammans med en miljökonsekvensbeskrivning (MKB).

Ingen avgift för ansökan om tillstånd

Länsstyrelsen tar inte ut någon avgift för att handlägga ansökan om tillstånd för Natura 2000-områden.

Vad ska ansökan innehålla?

 • Vad ansökan gäller (Ansökan om tillstånd för (ange planerad verksamhet/åtgärd) i / i anslutning till Natura 2000-området xx).
 • Namn och adress på sökanden.
 • Syftet med åtgärden.
 • Redogörelse för de åtgärder du planerar och eventuella försiktighetsåtgärder.
 • Tidpunkt för åtgärden.
 • Fastighetsbeteckning, fastighetsägare och kommun.
 • Karta över området, både översiktskarta och detaljkarta.

Beroende på vad du ska göra och på storleken av det du planerar kan det behövas fler uppgifter.

Skicka din ansökan via e-post till vasternorrland@lansstyrelsen.se eller till Länsstyrelsen Västernorrland, 871 86 Härnösand.

Vad är en miljökonsekvensbeskrivning?

Syftet med ansökan och miljökonsekvensbeskrivningen är att vara ett beslutsunderlag inför Natura 2000-prövningen. Miljökonsekvensbeskrivningen ska innehålla de uppgifter som behövs för prövningen av tillståndet. Länsstyrelsen får bara bevilja tillstånd för åtgärder som ensam eller tillsammans med andra pågående eller planerade verksamheter varken skadar de skyddade naturtyperna eller försvårar bevarandet av de skyddade arterna.

Miljökonsekvensbeskrivningen skall belysa och bedöma verksamhetens eller arbetsföretagets påverkan på livsmiljöerna och arterna samt om det ger en betydande skada på livsmiljöerna eller betydande störning på arterna. Till er hjälp vid bedömningen har ni tillgång till områdets bevarandeplan. Den beskriver varför området är skyddat, vilken status livsmiljöerna och arterna i området har och hur hotbilden ser ut, samt vilka bevarandemål som finns. Ni kan så klart också behöva ta hjälp av annan litteratur för att kunna bedöma hur den planerade verksamheten kan påverka livsmiljöerna och/eller arterna.

Detta ska ingå i en miljökonsekvensbeskrivning:

 1. Projektbeskrivning
 2. Områdesbeskrivning:
  • Beskriv förhållandena på platsen (hur ser det ut/vilken markanvändning/naturtyp osv).
  • Vilka naturtyper finns utpekade i eller i anslutning till Natura 2000 området?
  • Vilka arter finns utpekade i området?
 3. Beskriv alternativa lokaliseringar. Om alternativ saknas, motivera varför det saknas.
 4. Beskriv alternativa metoder för utförandet.
 5. Beskrivning av miljöeffekterna:
  • Vilka blir de direkta och indirekta effekterna på Natura 2000-områdets naturtyper och arter av verksamheten/åtgärden?
  • Beskriv kumulativa effekter, dvs finns andra planerade eller pågående verksamheter/åtgärder som kan påverka området.
  • Vilka konsekvenser kommer verksamheten ha på bevarandet av naturtyperna och arterna i området?
  • Beskriv vilka åtgärder som planeras för att minska eller avhjälpa eventuella skadliga verkningar.
 6. Bifoga gärna foton från platsen.

Balesuddenlänk till annan webbplats, Örnsköldsviks kommun

Björkbäcksmyranlänk till annan webbplats, Sundsvalls kommun

Björntjärnlänk till annan webbplats, Ånge kommun

Blåsttorpetlänk till annan webbplats, Sundsvalls kommun

Bodåsenlänk till annan webbplats, Ånge kommun

Bågalidenlänk till annan webbplats, Örnsköldsviks kommun

Del av Bremön,länk till annan webbplats Sundsvalls kommun

Djupdalenlänk till annan webbplats, Sollefteå kommun

Djupvikbergetlänk till annan webbplats, Örnsköldsviks kommun

Ensillre kalkbarrskoglänk till annan webbplats, Ånge kommun

Ensillrebodarnalänk till annan webbplats, Ånge kommun

Fagerviken hackslåttlänk till annan webbplats, Sundsvalls kommun

Fageråsenlänk till annan webbplats, Timrå/Sundsvalls kommuner

Fransmyranlänk till annan webbplats, Sollefteå kommun

Färenlänk till annan webbplats, Timrå kommun

Gammelbodarnalänk till annan webbplats, Ånge kommun

Gammtrattenlänk till annan webbplats, Örnsköldsviks kommun

Gideåbergsmyrarnalänk till annan webbplats, Sollefteå kommun

Gnäggenlänk till annan webbplats, Kramfors kommun

Granbodåsenlänk till annan webbplats, Ånge kommun

Granlidenlänk till annan webbplats, Örnsköldsviks kommun

Grenforsenlänk till annan webbplats, Sundsvalls kommun

Grönviksmyranlänk till annan webbplats, Sundsvalls kommun

Guldnäsbäckenlänk till annan webbplats, Timrå kommun

Habborn, Härnösand/Kramfors kommuner (saknas i dagsläget)

Halsviksravinenlänk till annan webbplats, Kramfors kommun

Hassel hackslåttlänk till annan webbplats, Sundsvalls kommun

Helvetesbrännanlänk till annan webbplats (kallas Helvetesbrännan södra i GIS), Ånge kommun

Hemlingsånlänk till annan webbplats, Örnsköldsviks kommun

Herrbergslidenlänk till annan webbplats, Örnsköldsviks kommun

Hummelviklänk till annan webbplats, Örnsköldsviks kommun

Högbergetlänk till annan webbplats, Sollefteå kommun

Högbondenlänk till annan webbplats, Kramfors kommun

Höglands naturminnelänk till annan webbplats, Sundsvalls kommun

Högängelänk till annan webbplats, Sundsvalls kommun

Indalsälvens deltalänk till annan webbplats, Timrå kommun

Juni-Stormyranlänk till annan webbplats, Sundsvalls kommun

Juånlänk till annan webbplats, Ånge kommun

Jämtgavelnlänk till annan webbplats, Ånge kommun

Jättjärnlänk till annan webbplats, Sollefteå kommun

Klövberget (norra)länk till annan webbplats, Sundsvalls kommun

Kullbäcken-Markbäckenlänk till annan webbplats, Ånge kommun

Kålhuvudetlänk till annan webbplats, Örnsköldsviks kommun

Lidängenlänk till annan webbplats, Kramfors kommun

Lill-Mårdsjöbäckenlänk till annan webbplats, Sollefteå kommun

Lillsjöslåttenlänk till annan webbplats, Örnsköldsviks kommun

Linvarpetlänk till annan webbplats, Sundsvalls kommun

Lovik-Storflonlänk till annan webbplats, Sundsvalls kommun

Långharsholmenlänk till annan webbplats, Sundsvalls kommun

Långnäsmonlänk till annan webbplats, Timrå kommun

Lövlundlänk till annan webbplats, Sollefteå kommun

Maljanlänk till annan webbplats, Ånge kommun

Malungsfluggenlänk till annan webbplats, Sundsvalls kommun

Masugnsgrundetlänk till annan webbplats, Timrå kommun

Mossaträsk,länk till annan webbplats Örnsköldsviks kommun

Moälvenlänk till annan webbplats, Örnsköldsviks kommun

Myckelsjö hackslåttlänk till annan webbplats, Sundsvalls kommun

Myckeläng hagmarklänk till annan webbplats, Timrå kommun

Måckelmyranlänk till annan webbplats, Sundsvalls kommun

Navarånlänk till annan webbplats, Sundsvalls kommun

Nipor i Myrelänk till annan webbplats, Sollefteå kommun

Nipsippan i Nässjö by,länk till annan webbplats Sollefteå kommun

Nipsippan vid Krångenlänk till annan webbplats, Sollefteå kommun

Nordsjövikarna i Faxälvenlänk till annan webbplats, Sollefteå kommun

Nyängetlänk till annan webbplats, Ånge kommun

Omnebergetlänk till annan webbplats, Kramfors kommun

Oringsjö/Mo-Långsjönlänk till annan webbplats, Sollefteå kommun

Pengsjökomplexetlänk till annan webbplats, Örnsköldsviks kommun

Prästflonlänk till annan webbplats, Sollefteå kommun

Ranklevenlänk till annan webbplats, Ånge kommun

Ravin i Holmelänk till annan webbplats, Sollefteå kommun 

Ravin på Ronönlänk till annan webbplats, Örnsköldsviks kommun

Ravin vid Lidens gamla kyrkalänk till annan webbplats, Sundsvalls kommun

Raviner i Nilsbölelänk till annan webbplats, Sundsvalls kommun

Raviner vid Latmansmonlänk till annan webbplats, Härnösands kommun

Remmarnlänk till annan webbplats, Örnsköldsviks kommun

Revabergetlänk till annan webbplats, Sundsvalls kommun

Rigstakärretlänk till annan webbplats, Timrå kommun

Rigåsenlänk till annan webbplats, Sundsvalls kommun

Rismyrbergetlänk till annan webbplats, Örnsköldsviks kommun

Ruskhöjden,länk till annan webbplats Sollefteå kommun

Rågsvedjebergetlänk till annan webbplats, Sollefteå kommun

Rödmyråsenlänk till annan webbplats, Sundsvalls kommun

Salusandenlänk till annan webbplats, Örnsköldsviks kommun

Skjulsta strandänglänk till annan webbplats, Sundsvalls kommun

Skuleskogenlänk till annan webbplats, Örnsköldsvik/Kramfors kommuner

Smedsgårdenlänk till annan webbplats, Sundsvalls kommun

Smitingen-Härnöklubblänk till annan webbplats, Härnösands kommun

Spångmyran-Rötjärnsmyranlänk till annan webbplats, Ånge kommun

Stensjöflonlänk till annan webbplats, Sollefteå kommun

Stockholmsgatorna (södra)länk till annan webbplats, Örnsköldsviks kommun

Storkälenlänk till annan webbplats, Sollefteå kommun

Stormyran i Njurundalänk till annan webbplats, Sundsvalls kommun

Stormyran på Ulvönlänk till annan webbplats, Örnsköldsviks kommun

Stormyran vid Äxingenlänk till annan webbplats, Sollefteå kommun

Stormyran-Lommyranlänk till annan webbplats, Ånge kommun

Stormyrskogenlänk till annan webbplats, Ånge/Sundsvalls kommuner

Stornäset,länk till annan webbplats Sundsvalls kommun

Sumpskog vid Flärkmyranlänk till annan webbplats, Timrå kommun

Sundsjöåsenlänk till annan webbplats, Sundsvalls kommun

Svartnäsuddenlänk till annan webbplats, Kramfors kommun

Svarttjärnsåsenlänk till annan webbplats, Ånge kommun

Sönnasjöbergetlänk till annan webbplats, Sundsvalls kommun

Sör-Lappmyranlänk till annan webbplats, Kramfors kommun

Sör-skirsjöbergetlänk till annan webbplats, Sollefteå kommun

Tolvösandlänk till annan webbplats, Timrå kommun

Trolltjärn,länk till annan webbplats Örnsköldsviks kommun

Trysunda,länk till annan webbplats Örnsköldsviks kommun

Tågsjöbrännan,länk till annan webbplats Örnsköldsviks kommun

Uvsjönlänk till annan webbplats, Örnsköldsviks kommun

Vattenånlänk till annan webbplats, Ånge kommun

Villmyran,länk till annan webbplats Kramfors kommun

Vitbergsbäckenlänk till annan webbplats, Örnsköldsviks kommun

Vägsjöknösenlänk till annan webbplats, Härnösands kommun

Vällingsjö urskoglänk till annan webbplats, Sollefteå kommun

Vändåtberget,länk till annan webbplats Örnsköldsviks kommun

Vänta litets grundlänk till annan webbplats, Härnösands kommun

Västanåhöjdenlänk till annan webbplats, Örnsköldsviks kommun

Åsen,länk till annan webbplats Sundsvalls kommun

Åttjärnsbodarnalänk till annan webbplats (kallas även Åtjärnsbäcken), Örnsköldsviks kommun

Älgberget-Björnbergetlänk till annan webbplats, Kramfors kommun

Örasjöbäcken-Storsvedjanlänk till annan webbplats, Timrå kommun

Övre Sulånlänk till annan webbplats, Sundsvalls kommun

Kontakt

Enheten för miljöutredningar och fiske

Telefon växel 0611-34 90 00