Tillstånd Natura 2000-område

Det är förbjudet att utan tillstånd bedriva verksamheter eller åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka miljön i ett Natura 2000-område. Det gäller även åtgärder utanför området om det kan påverka miljön inne i Natura 2000-området.

När behöver du ansöka om tillstånd?

Du behöver tillstånd från Länsstyrelsen för verksamhet eller åtgärder som kan påverka naturmiljön i ett Natura 2000-område på ett betydande sätt. Du kan även behöva tillstånd om du planerar att göra en åtgärd nära ett Natura 2000-område, om det kan påverka miljön inne i området. Det kan till exempel handla om grumlande åtgärder uppströms i ett vattendrag eller anläggning av ett nytt dike som kan påverka våtmarker inom området.

Utgå från områdets bevarandeplan för att bedöma om det finns risk för påverkan. Du hittar bevarandeplaner i Naturvårdsverkets karta över skyddad natur:

Natura 2000-områden i Naturvårdsverkets karttjänst Skyddad natur Länk till annan webbplats.

Hjälp för att använda kartverktyget Skyddad natur på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

I vissa fall kan det vara svårt att själv bedöma om en åtgärd kräver tillstånd. Kontakta oss på Länsstyrelsen för att få stöd i din bedömning.

Exempel på när tillstånd kan behövas:

 • Uppföra byggnader eller anläggningar, till exempel vägar, skogsbilvägar, jakttorn och avloppsanläggningar.
 • Samla in växter och djur.
 • Fälla träd, avverka eller ta bort större buskage.
 • Gräva, schakta, fylla ut, till exempel ledningsdragningar.
 • Dika eller göra andra åtgärder som påverkar grundvatten och markvatten.

Så här ansöker du om tillstånd

Verksamhetsutövaren ska göra en bedömning om det finns risk för att verksamheten på ett betydande sätt kan påverka de arter eller de livsmiljöer som är skyddade i området. Om risken finns ska tillstånd sökas hos länsstyrelsen.

Innan tillståndsansökan görs ska sökanden genomföra en specifik miljöbedömning enligt 6 kap. miljöbalken, vilken inleds med ett samråd. Samrådet innebär att:

 1. Sökanden tar fram ett samrådsunderlag som beskriver verksamheten och dess förmodade miljöpåverkan.
 2. Samrådsunderlaget skickas till länsstyrelsen och de enskilda som kan antas bli särskilt berörda av verksamheten eller åtgärden.

Först när samrådet är genomfört skickas en ansökan om tillstånd in till länsstyrelsen tillsammans med en miljökonsekvensbeskrivning (MKB).

Ingen avgift för ansökan om tillstånd

Länsstyrelsen tar inte ut någon avgift för att handlägga ansökan om tillstånd för Natura 2000-områden.

Vad ska ansökan innehålla?

 • Vad ansökan gäller (Ansökan om tillstånd för (ange planerad verksamhet/åtgärd) i eller i anslutning till Natura 2000-området xx).
 • Namn och adress på sökanden.
 • Syftet med åtgärden.
 • Redogörelse för de åtgärder du planerar och eventuella försiktighetsåtgärder.
 • Tidpunkt för åtgärden.
 • Fastighetsbeteckning, fastighetsägare och kommun.
 • Karta över området, både översiktskarta och detaljkarta.

Beroende på vad du ska göra och på storleken av det du planerar kan det behövas fler uppgifter.

Så behandlar vi dina personuppgifter

Skicka din ansökan via e-post till: vasternorrland@lansstyrelsen.se eller till: Länsstyrelsen Västernorrland, 871 86 Härnösand

Vad är en miljökonsekvensbeskrivning?

Syftet med ansökan och miljökonsekvensbeskrivningen är att vara ett beslutsunderlag inför Natura 2000-prövningen. Miljökonsekvensbeskrivningen ska innehålla de uppgifter som behövs för prövningen av tillståndet. Länsstyrelsen får bara bevilja tillstånd för åtgärder som ensam eller tillsammans med andra pågående eller planerade verksamheter, varken skadar de skyddade naturtyperna eller försvårar bevarandet av de skyddade arterna.

Miljökonsekvensbeskrivningen skall belysa och bedöma verksamhetens eller arbetsföretagets påverkan på livsmiljöerna och arterna. Samt om det ger en betydande skada på livsmiljöerna eller betydande störning på arterna. Till din hjälp vid bedömningen har du tillgång till områdets bevarandeplan. Den beskriver varför området är skyddat, vilken status livsmiljöerna och arterna i området har och hur hotbilden ser ut, samt vilka bevarandemål som finns. Du kan så klart också behöva ta hjälp av annan litteratur för att kunna bedöma hur den planerade verksamheten kan påverka livsmiljöerna och/eller arterna.

Detta ska ingå i en miljökonsekvensbeskrivning:

 1. Projektbeskrivning.
 2. Områdesbeskrivning:
  Beskriv förhållandena på platsen (hur ser det ut/vilken markanvändning/naturtyp och så vidare).
  Vilka naturtyper finns utpekade i eller i anslutning till Natura 2000 området
  Vilka arter finns utpekade i området?Beskriv alternativa lokaliseringar. Om alternativ saknas, motivera varför det saknas.
 3. Beskriv alternativa metoder för utförandet.
 4. Beskrivning av miljöeffekterna:
  Vilka blir de direkta och indirekta effekterna på Natura 2000-områdets naturtyper och arter av verksamheten/åtgärden?
  Beskriv kumulativa effekter, dvs finns andra planerade eller pågående verksamheter/åtgärder som kan påverka området.
  Vilka konsekvenser kommer verksamheten ha på bevarandet av naturtyperna och arterna i området?
  Beskriv vilka åtgärder som planeras för att minska eller avhjälpa eventuella skadliga verkningar.
 5. Bifoga gärna foton från platsen.

Balesudden Länk till annan webbplats., Örnsköldsviks kommun

Björkbäcksmyran Länk till annan webbplats., Sundsvalls kommun

Björntjärn Länk till annan webbplats., Ånge kommun

Blåsttorpet Länk till annan webbplats., Sundsvalls kommun

Bodåsen Länk till annan webbplats., Ånge kommun

Bågaliden Länk till annan webbplats., Örnsköldsviks kommun

Del av Bremön, Länk till annan webbplats. Sundsvalls kommun

Djupdalen Länk till annan webbplats., Sollefteå kommun

Djupvikberget Länk till annan webbplats., Örnsköldsviks kommun

Ensillre kalkbarrskog Länk till annan webbplats., Ånge kommun

Ensillrebodarna Länk till annan webbplats., Ånge kommun

Fagerviken hackslått Länk till annan webbplats., Sundsvalls kommun

Fageråsen Länk till annan webbplats., Timrå/Sundsvalls kommuner

Fransmyran Länk till annan webbplats., Sollefteå kommun

Fären Länk till annan webbplats., Timrå kommun

Gammelbodarna Länk till annan webbplats., Ånge kommun

Gammtratten Länk till annan webbplats., Örnsköldsviks kommun

Gideåbergsmyrarna Länk till annan webbplats., Sollefteå kommun

Gnäggen Länk till annan webbplats., Kramfors kommun

Granbodåsen Länk till annan webbplats., Ånge kommun

Granliden Länk till annan webbplats., Örnsköldsviks kommun

Grenforsen Länk till annan webbplats., Sundsvalls kommun

Grönviksmyran Länk till annan webbplats., Sundsvalls kommun

Guldnäsbäcken Länk till annan webbplats., Timrå kommun

Habborn, Härnösand/Kramfors kommuner (saknas i dagsläget)

Halsviksravinen Länk till annan webbplats., Kramfors kommun

Hassel hackslått Länk till annan webbplats., Sundsvalls kommun

Helvetesbrännan Länk till annan webbplats. (kallas Helvetesbrännan södra i GIS), Ånge kommun

Hemlingsån Länk till annan webbplats., Örnsköldsviks kommun

Herrbergsliden Länk till annan webbplats., Örnsköldsviks kommun

Hummelvik Länk till annan webbplats., Örnsköldsviks kommun

Högberget Länk till annan webbplats., Sollefteå kommun

Högbonden Länk till annan webbplats., Kramfors kommun

Höglands naturminne Länk till annan webbplats., Sundsvalls kommun

Högänge Länk till annan webbplats., Sundsvalls kommun

Indalsälvens delta Länk till annan webbplats., Timrå kommun

Juni-Stormyran Länk till annan webbplats., Sundsvalls kommun

Juån Länk till annan webbplats., Ånge kommun

Jämtgaveln Länk till annan webbplats., Ånge kommun

Jättjärn Länk till annan webbplats., Sollefteå kommun

Klövberget (norra) Länk till annan webbplats., Sundsvalls kommun

Kullbäcken-Markbäcken Länk till annan webbplats., Ånge kommun

Kålhuvudet Länk till annan webbplats., Örnsköldsviks kommun

Lidängen Länk till annan webbplats., Kramfors kommun

Lill-Mårdsjöbäcken Länk till annan webbplats., Sollefteå kommun

Lillsjöslåtten Länk till annan webbplats., Örnsköldsviks kommun

Linvarpet Länk till annan webbplats., Sundsvalls kommun

Lovik-Storflon Länk till annan webbplats., Sundsvalls kommun

Långharsholmen Länk till annan webbplats., Sundsvalls kommun

Långnäsmon Länk till annan webbplats., Timrå kommun

Lövlund Länk till annan webbplats., Sollefteå kommun

Maljan Länk till annan webbplats., Ånge kommun

Malungsfluggen Länk till annan webbplats., Sundsvalls kommun

Masugnsgrundet Länk till annan webbplats., Timrå kommun

Mossaträsk, Länk till annan webbplats. Örnsköldsviks kommun

Moälven Länk till annan webbplats., Örnsköldsviks kommun

Myckelsjö hackslått Länk till annan webbplats., Sundsvalls kommun

Myckeläng hagmark Länk till annan webbplats., Timrå kommun

Måckelmyran Länk till annan webbplats., Sundsvalls kommun

Navarån Länk till annan webbplats., Sundsvalls kommun

Nipor i Myre Länk till annan webbplats., Sollefteå kommun

Nipsippan i Nässjö by, Länk till annan webbplats. Sollefteå kommun

Nipsippan vid Krången Länk till annan webbplats., Sollefteå kommun

Nordsjövikarna i Faxälven Länk till annan webbplats., Sollefteå kommun

Nyänget Länk till annan webbplats., Ånge kommun

Omneberget Länk till annan webbplats., Kramfors kommun

Oringsjö/Mo-Långsjön Länk till annan webbplats., Sollefteå kommun

Pengsjökomplexet Länk till annan webbplats., Örnsköldsviks kommun

Prästflon Länk till annan webbplats., Sollefteå kommun

Rankleven Länk till annan webbplats., Ånge kommun

Ravin i Holme Länk till annan webbplats., Sollefteå kommun 

Ravin på Ronön Länk till annan webbplats., Örnsköldsviks kommun

Ravin vid Lidens gamla kyrka Länk till annan webbplats., Sundsvalls kommun

Raviner i Nilsböle Länk till annan webbplats., Sundsvalls kommun

Raviner vid Latmansmon Länk till annan webbplats., Härnösands kommun

Remmarn Länk till annan webbplats., Örnsköldsviks kommun

Revaberget Länk till annan webbplats., Sundsvalls kommun

Rigstakärret Länk till annan webbplats., Timrå kommun

Rigåsen Länk till annan webbplats., Sundsvalls kommun

Rismyrberget Länk till annan webbplats., Örnsköldsviks kommun

Ruskhöjden, Länk till annan webbplats. Sollefteå kommun

Rågsvedjeberget Länk till annan webbplats., Sollefteå kommun

Rödmyråsen Länk till annan webbplats., Sundsvalls kommun

Salusanden Länk till annan webbplats., Örnsköldsviks kommun

Skjulsta strandäng Länk till annan webbplats., Sundsvalls kommun

Skuleskogen Länk till annan webbplats., Örnsköldsvik/Kramfors kommuner

Smedsgården Länk till annan webbplats., Sundsvalls kommun

Smitingen-Härnöklubb Länk till annan webbplats., Härnösands kommun

Spångmyran-Rötjärnsmyran Länk till annan webbplats., Ånge kommun

Stensjöflon Länk till annan webbplats., Sollefteå kommun

Stockholmsgatorna (södra) Länk till annan webbplats., Örnsköldsviks kommun

Storkälen Länk till annan webbplats., Sollefteå kommun

Stormyran i Njurunda Länk till annan webbplats., Sundsvalls kommun

Stormyran på Ulvön Länk till annan webbplats., Örnsköldsviks kommun

Stormyran vid Äxingen Länk till annan webbplats., Sollefteå kommun

Stormyran-Lommyran Länk till annan webbplats., Ånge kommun

Stormyrskogen Länk till annan webbplats., Ånge/Sundsvalls kommuner

Stornäset, Länk till annan webbplats. Sundsvalls kommun

Sumpskog vid Flärkmyran Länk till annan webbplats., Timrå kommun

Sundsjöåsen Länk till annan webbplats., Sundsvalls kommun

Svartnäsudden Länk till annan webbplats., Kramfors kommun

Svarttjärnsåsen Länk till annan webbplats., Ånge kommun

Sönnasjöberget Länk till annan webbplats., Sundsvalls kommun

Sör-Lappmyran Länk till annan webbplats., Kramfors kommun

Sör-skirsjöberget Länk till annan webbplats., Sollefteå kommun

Tolvösand Länk till annan webbplats., Timrå kommun

Trolltjärn, Länk till annan webbplats. Örnsköldsviks kommun

Trysunda, Länk till annan webbplats. Örnsköldsviks kommun

Tågsjöbrännan, Länk till annan webbplats. Örnsköldsviks kommun

Uvsjön Länk till annan webbplats., Örnsköldsviks kommun

Vattenån Länk till annan webbplats., Ånge kommun

Villmyran, Länk till annan webbplats. Kramfors kommun

Vitbergsbäcken Länk till annan webbplats., Örnsköldsviks kommun

Vägsjöknösen Länk till annan webbplats., Härnösands kommun

Vällingsjö urskog Länk till annan webbplats., Sollefteå kommun

Vändåtberget, Länk till annan webbplats. Örnsköldsviks kommun

Vänta litets grund Länk till annan webbplats., Härnösands kommun

Västanåhöjden Länk till annan webbplats., Örnsköldsviks kommun

Åsen, Länk till annan webbplats. Sundsvalls kommun

Åttjärnsbodarna Länk till annan webbplats. (kallas även Åtjärnsbäcken), Örnsköldsviks kommun

Älgberget-Björnberget Länk till annan webbplats., Kramfors kommun

Örasjöbäcken-Storsvedjan Länk till annan webbplats., Timrå kommun

Övre Sulån Länk till annan webbplats., Sundsvalls kommun

Kontakt

Enheten för miljöutredningar och fiske

Telefon växel 0611-34 90 00