Aktuella varningsmeddelanden i Västernorrlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Tillstånd Natura 2000-område

Du kan behöva tillstånd för att bedriva verksamhet eller genomföra åtgärder i eller nära ett Natura 2000-område.

När behöver du ansöka om tillstånd?

Du behöver tillstånd från Länsstyrelsen för verksamhet eller åtgärder som kan påverka naturmiljön i ett Natura 2000-område på ett betydande sätt. Du kan även behöva tillstånd om du planerar att göra en åtgärd nära ett Natura 2000-område, om det kan påverka miljön inne i området.

Det kan till exempel handla om åtgärder som grumlar ett vattendrag som leder till ett Natura 2000-område eller anläggning av ett nytt dike som kan påverka våtmarker inom intilliggande område.

Utgå från områdets bevarandeplan för att bedöma om det finns risk för påverkan. Du hittar bevarandeplaner i Naturvårdsverkets karta över skyddad natur:

Natura 2000-områden i Naturvårdsverkets karttjänst Skyddad natur, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Hjälp för att använda kartverktyget Skyddad natur, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Exempel på när du kan behöva tillstånd

 • Uppföra byggnader eller anläggningar, till exempel vägar, skogsbilvägar, jakttorn och avloppsanläggningar.
 • Samla in växter och djur.
 • Fälla träd, avverka eller ta bort större buskage.
 • Gräva, schakta, fylla ut, till exempel ledningsdragningar.
 • Dika eller göra andra åtgärder som påverkar grundvatten och markvatten

I vissa fall kan det vara svårt att själv bedöma om en åtgärd kräver tillstånd. Kontakta oss på Länsstyrelsen för att få stöd i din bedömning.

Så här ansöker du om tillstånd

Verksamhetsutövaren ska göra en bedömning om det finns risk för att verksamheten på ett betydande sätt kan påverka de arter eller de livsmiljöer som är skyddade i området. Om risken finns ska tillstånd sökas hos länsstyrelsen.

Innan tillståndsansökan görs ska sökanden genomföra en specifik miljöbedömning enligt 6 kap. miljöbalken, vilken inleds med ett samråd. Samrådet innebär att:

 1. Sökanden tar fram ett samrådsunderlag som beskriver verksamheten och dess förmodade miljöpåverkan.
 2. Samrådsunderlaget skickas till länsstyrelsen och de enskilda som kan antas bli särskilt berörda av verksamheten eller åtgärden.

Först när samrådet är genomfört skickas en ansökan om tillstånd in till länsstyrelsen tillsammans med en miljökonsekvensbeskrivning (MKB).

Ansök om tillstånd i Natura 2000-område

Länsstyrelsen tar inte ut någon avgift för att handlägga ansökan om tillstånd för Natura 2000-områden.

Vad ska ansökan innehålla?

 • Vad ansökan gäller (Ansökan om tillstånd för (ange planerad verksamhet/åtgärd) i eller i anslutning till Natura 2000-området xx).
 • Namn och adress på sökanden.
 • Syftet med åtgärden.
 • Redogörelse för de åtgärder du planerar och eventuella försiktighetsåtgärder. I redogörelsen ska de utpekade arter och/eller livsmiljöer beaktas som finns upptagna i områdets bevarandeplan. Bevarandeplanerna för Natura 2000-områden i Västernorrlands län återfinns under rubriken Bevarandeplaner Natura 2000-områden.
 • Tidpunkt för åtgärden.
 • Fastighetsbeteckning, fastighetsägare och kommun.
 • Karta över området, både översiktskarta och detaljkarta.

Beroende på vad du ska göra och på storleken av det du planerar kan det behövas fler uppgifter.

Så behandlar vi dina personuppgifter

Skicka din ansökan via e-post till: vasternorrland@lansstyrelsen.se eller till: Länsstyrelsen Västernorrland, 871 86 Härnösand

Vad är en miljökonsekvensbeskrivning?

Syftet med ansökan och miljökonsekvensbeskrivningen är att vara ett beslutsunderlag inför Natura 2000-prövningen. Miljökonsekvensbeskrivningen ska innehålla de uppgifter som behövs för prövningen av tillståndet. Länsstyrelsen får bara bevilja tillstånd för åtgärder som ensam eller tillsammans med andra pågående eller planerade verksamheter, varken skadar de skyddade naturtyperna eller försvårar bevarandet av de skyddade arterna.

Miljökonsekvensbeskrivningen skall belysa och bedöma verksamhetens eller arbetsföretagets påverkan på livsmiljöerna och arterna. Samt om det ger en betydande skada på livsmiljöerna eller betydande störning på arterna. Till din hjälp vid bedömningen har du tillgång till områdets bevarandeplan. Den beskriver varför området är skyddat, vilken status livsmiljöerna och arterna i området har och hur hotbilden ser ut, samt vilka bevarandemål som finns. Du kan så klart också behöva ta hjälp av annan litteratur för att kunna bedöma hur den planerade verksamheten kan påverka livsmiljöerna och/eller arterna.

Detta ska ingå i en miljökonsekvensbeskrivning:

 1. Projektbeskrivning.
 2. Områdesbeskrivning:
  Beskriv förhållandena på platsen (hur ser det ut/vilken markanvändning/naturtyp och så vidare).
  Vilka naturtyper finns utpekade i eller i anslutning till Natura 2000 området
  Vilka arter finns utpekade i området?Beskriv alternativa lokaliseringar. Om alternativ saknas, motivera varför det saknas.
 3. Beskriv alternativa metoder för utförandet.
 4. Beskrivning av miljöeffekterna:
  Vilka blir de direkta och indirekta effekterna på Natura 2000-områdets naturtyper och arter av verksamheten/åtgärden?
  Beskriv kumulativa effekter, dvs finns andra planerade eller pågående verksamheter/åtgärder som kan påverka området.
  Vilka konsekvenser kommer verksamheten ha på bevarandet av naturtyperna och arterna i området?
  Beskriv vilka åtgärder som planeras för att minska eller avhjälpa eventuella skadliga verkningar.
 5. Bifoga gärna foton från platsen.

Ansök om tillstånd för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde

Är området också skyddat med någon annan skyddsform än Natura 2000, till exempel om området ligger i ett naturreservat, så ska du använda e-tjänsten på den här sidan för att ansöka om tillstånd.

Härnösands kommun

Habborn, Härnösands kommun/Kramfors kommun (saknas i dagsläget)

Raviner vid Latmansmon Länk till annan webbplats.

Smitingen-Härnöklubb Länk till annan webbplats.

Vägsjöknösen Länk till annan webbplats.

Vänta litets grund Länk till annan webbplats.

Kramfors kommun

Gnäggen Länk till annan webbplats.

Halsviksravinen Länk till annan webbplats.

Högbonden Länk till annan webbplats.

Lidängen Länk till annan webbplats.

Omneberget Länk till annan webbplats.

Svartnäsudden Länk till annan webbplats.

Sör-Lappmyran Länk till annan webbplats.

Villmyran Länk till annan webbplats.

Älgberget-Björnberget Länk till annan webbplats.

Sollefteå kommun

Djupdalen Länk till annan webbplats.

Fransmyran Länk till annan webbplats.

Gideåbergsmyrarna Länk till annan webbplats.

Högberget Länk till annan webbplats.

Jättjärn Länk till annan webbplats.

Lill-Mårdsjöbäcken Länk till annan webbplats.

Lövlund Länk till annan webbplats.

Nipor i Myre Länk till annan webbplats.

Nipsippan i Nässjö by Länk till annan webbplats.

Nipsippan vid Krången Länk till annan webbplats.

Nordsjövikarna i Faxälven Länk till annan webbplats.

Oringsjö/Mo-Långsjön Länk till annan webbplats.

Prästflon Länk till annan webbplats.

Ravin i Holme Länk till annan webbplats.

Ruskhöjden Länk till annan webbplats.

Rågsvedjeberget Länk till annan webbplats.

Stensjöflon Länk till annan webbplats.

Storkälen Länk till annan webbplats.

Stormyran vid Äxingen Länk till annan webbplats.

Sör-skirsjöberget Länk till annan webbplats.

Vällingsjö urskog Länk till annan webbplats.

Sundsvalls kommun

Björkbäcksmyran Länk till annan webbplats.

Blåsttorpet Länk till annan webbplats.

Del av Bremön Länk till annan webbplats.

Fagerviken hackslått Länk till annan webbplats.

Grenforsen Länk till annan webbplats.

Grönviksmyran Länk till annan webbplats.

Hassel hackslått Länk till annan webbplats.

Höglands naturminne Länk till annan webbplats.

Högänge Länk till annan webbplats.

Juni-Stormyran Länk till annan webbplats.

Klövberget (norra) Länk till annan webbplats.

Linvarpet Länk till annan webbplats.

Lovik-Storflon Länk till annan webbplats.

Långharsholmen Länk till annan webbplats.

Malungsfluggen Länk till annan webbplats.

Myckelsjö hackslått Länk till annan webbplats.

Måckelmyran Länk till annan webbplats.

Navarån Länk till annan webbplats.

Ravin vid Lidens gamla kyrka Länk till annan webbplats.

Raviner i Nilsböle Länk till annan webbplats.

Revaberget Länk till annan webbplats.

Rigåsen Länk till annan webbplats.

Rödmyråsen Länk till annan webbplats.

Skjulsta strandäng Länk till annan webbplats.

Smedsgården Länk till annan webbplats.

Stormyran i Njurunda Länk till annan webbplats.

Stornäset Länk till annan webbplats.

Sundsjöåsen Länk till annan webbplats.

Sönnasjöberget Länk till annan webbplats.

Åsen Länk till annan webbplats.

Övre Sulån Länk till annan webbplats.

Timrå kommun

Fageråsen Länk till annan webbplats.

Fären Länk till annan webbplats.

Guldnäsbäcken Länk till annan webbplats.

Indalsälvens delta Länk till annan webbplats.

Långnäsmon Länk till annan webbplats.

Masugnsgrundet Länk till annan webbplats.

Myckeläng hagmark Länk till annan webbplats.

Rigstakärret Länk till annan webbplats.

Sumpskog vid Flärkmyran Länk till annan webbplats.

Tolvösand Länk till annan webbplats.

Örasjöbäcken-Storsvedjan Länk till annan webbplats.

Ånge kommun

Björntjärn Länk till annan webbplats.

Bodåsen Länk till annan webbplats.

Ensillre kalkbarrskog Länk till annan webbplats.

Ensillrebodarna Länk till annan webbplats.

Gammelbodarna Länk till annan webbplats.

Granbodåsen Länk till annan webbplats.

Helvetesbrännan (kallas Helvetesbrännan södra i GIS) Länk till annan webbplats.

Juån Länk till annan webbplats.

Jämtgaveln Länk till annan webbplats.

Kullbäcken-Markbäcken Länk till annan webbplats.

Maljan Länk till annan webbplats.

Nyänget Länk till annan webbplats.

Rankleven Länk till annan webbplats.

Spångmyran-Rötjärnsmyran Länk till annan webbplats.

Stormyran-Lommyran Länk till annan webbplats.

Stormyrskogen Länk till annan webbplats.

Svarttjärnsåsen Länk till annan webbplats.

Vattenån Länk till annan webbplats.

Örnsköldsviks kommun

Balesudden Länk till annan webbplats.

Bågaliden Länk till annan webbplats.

Djupvikberget Länk till annan webbplats.

Gammtratten Länk till annan webbplats.

Granliden Länk till annan webbplats.

Hemlingsån Länk till annan webbplats.

Herrbergsliden Länk till annan webbplats.

Hummelvik Länk till annan webbplats.

Kålhuvudet Länk till annan webbplats.

Lillsjöslåttern Länk till annan webbplats.

Mossaträsk Länk till annan webbplats.

Moälven Länk till annan webbplats.

Pengsjökomplexet Länk till annan webbplats.

Ravin på Ronön Länk till annan webbplats.

Remmarn Länk till annan webbplats.

Rismyrberget Länk till annan webbplats.

Salusanden Länk till annan webbplats.

Skuleskogen Länk till annan webbplats.

Stockholmsgatorna (södra) Länk till annan webbplats.

Stormyran på Ulvön Länk till annan webbplats.

Trolltjärn Länk till annan webbplats.

Trysunda Länk till annan webbplats.

Tågsjöbrännan Länk till annan webbplats.

Uvsjön Länk till annan webbplats.

Vitbergsbäcken Länk till annan webbplats.

Vändåtberget Länk till annan webbplats.

Västanåhöjden Länk till annan webbplats.

Åttjärnsbodarna (kallas även Åtjärnsbäcken) Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Carin Jämtin

Besöksadress

Nybrogatan 15 och Pumpbacksgatan 19

Postadress

871 86 Härnösand

Organisationsnummer

202100-2445

Följ oss